Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 18 (11.05.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Kurz „Lektor“

Získajte lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých - nie len pre bezpečnostných a požiarnych technikov.

Dátum začiatku: 23.05.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice

 
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Hlavným cieľom je príprava účastníkov AOP na overovanie odbornej spôsobilosti.

Dátum začiatku:
06.06.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice

 
Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi

Odborný seminár je určený pre zástupcov obcí, starostov obcí, preventivárov požiarnej ochrany obce.
 
Miesto a čas konania:
Modul / Sekcia BOZP
Vzory dokumentov / Oboznamovanie
 • Záznam o oboznámení zamestnanca (pridané)
 • Záznamová kniha (pridané)
Formuláre a tlačivá / Bezpečnostnotechnická služba
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe bezpečnostného technika (pridané)
 • Potvrdenie o dĺžke vykonávania úloh Bezpečnostnotechnickej služby (pridané)
 • Vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov (pridané)
 • Vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov (pridané)
 • Vzorový projekt výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu - skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky - 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov (pridané)
 • Vzorový projekt výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu - skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky - 01.2 bezpečnostní technici (pridané)
 • Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby (pridané)
 • Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu - skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky - 01.1 zamestnanci a vedúci zamestnanci (pridané)
 • Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu - skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky - 01.2 bezpečnostní technici (pridané)
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (pridané)
 • Žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (pridané)
Úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania
 • Žiadosť o vyjadrenie k pracovnému úrazu (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Prevádzkový poriadok O PODROBNOSTIACH O OCHRANE ZDRAVIA PRED FYZICKOU ZÁŤAŽOU PRI PRÁCI (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, Hygiena a pracovné podmienky
 • Hluk - rekonštrukcia soc. zariadení
 • Smernica pre prácu s bremenami
 • Umiestnenie rozmerného CNC stroja
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP, iné
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov
 • Hasiace prístroje pre stroje kat. PS
 • § 7 314/2001
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Školenia z poskytovania prvej pomoci
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.
Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 18/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp