Copy
E-mail spravodaj č. 07 (24.02.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Modul / Sekcia BOZP
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Vnútorný predpis zamestnávateľa na zabezpečenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Vodné stavby - čistiarne odpadových vôd (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - studne (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - úprava vodných tokov (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby - všeobecne (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon (zmenená vyhláškou č. 22/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2015)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Environmentálne záťaže (zmenené k novele vyhlášky č. 51/2008 Z. z.)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Postupy a metódy
 • Environmentálne škody (zmenené k novele vyhlášky č. 51/2008 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovno-právna oblasť, Iné
 • Pohotovosť -§ 96 ZP; §220, pracovný úraz ? (pridané)
 • Paletové regály - dokumentácia (pridané)
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
 • Dokumentácia OPP k dispozícii v prípade potreby.... (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Potreba vedenia dokumentácie PZS (ABT) (pridané)
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.03.2015 - 03.03.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz prvej pomoci - 06.03.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 09.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 09.03.2015 - 10.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 23.03.2015 - 24.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 26.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 23.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 
Prehľad všetkých našich akcií:

 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp