Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 04 (02.02.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Katalóg odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (pridané)
 • Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Kompetencie SIŽP v odpadovom hospodárstve (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady
 • Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Kontaminované zariadenia s obsahom PCB a ich dekontaminácia (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Sklad nebezpečných odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Zberný dvor odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Odborné činnosti a profesie
 • Analytická kontrola nebezpečných odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Odborne spôsobilá osoba za odborné prevádzkovanie autorizovanej činnosti (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Preprava nebezpečných odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Spracovanie starých vozidiel (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Vydávanie odborných posudkov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých batérií a akumulátorov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Špecifiká vybraných prevádzkarní
 • Autoopravárenstvo (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Hotely a reštaurácie (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Lesníctvo a ťažba dreva (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Poľnohospodárstvo (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Prevádzky nevýrobného charakteru (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Stavebná činnosť (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Výroba elektrozariadení (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Informácia o elektronickej službe internetového portálu iDovoz.sk na vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa § 61 z. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - MŽP SR (pridané)
 • Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad - MŽP SR (pridané)
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - anglická verzia (pridané)
 • Usmernenie k určeniu subjektu, ktorému sa podávajú ohlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. - MŽP SR (pridané)
 • Metodický pokyn MŽP SR k § 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vydanie rozhodnutia k neexistencii vozidla - MŽP SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovno-právna oblasť, dokumentácie, pracovné úrazy, VTZ a TZ, školenia
 • Ošetrenie u lekára bez PN
 • Revízie elektrickej inštalácie
 • Odborná príprava revíznym technikom
 • BOZP
 • Lasery 1. Kategorie
 • Pracovný úraz na rebríku vs. nadstavba auta vs. "podlaha"
 • Dokumentácia pre schránkovú firmu
 • Autodoparava
Oblasť CO / Civilná ochrana
 • Zmena zamestnávateľa - osvedčenie CO
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp