Copy

E-mail spravodaj č. 42 (22.10.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli
a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.; 319/2013 Z. z.)
• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 312/2013 Z. z.)
• Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.)
• Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 319/2013 Z. z.)

Základné predpisy/Vyhlášky
• Vyhláška č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom (archív – zrušená zákonom č. 319/2013 Z. z.)

Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.; 319/2013 Z. z.)
• Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 319/2013 Z. z.)

Ochrana vôd/Vzory dokumentov/Prevádzkové a manipulačné poriadky - ochrana vôd
• Bezpečnostná a manipulačná príručka pre nakladanie s odpadmi a látkami škodiacimi vodám (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Manipulačno-prevádzkový poriadok závodnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
• Prevádzkový poriadok k pracovnému postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a zhromažďovanie nebezpečných odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (archív k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzkový poriadok zariadenia na zber a výkup odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Technologický reglement zariadenia na zber odpadov - prevádzky zberne a výkupne odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Programy, príručky a pokyny - odpady
• Bezpečnostná a manipulačná príručka pre nakladanie s odpadmi a látkami škodiacimi vodám (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Postup pre riadenie odpadového hospodárstva - VZOR (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu na roky 2011 - 2015 (archív k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Žiadosti a oznámenia - odpady
• Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom - zjednodušená verzia (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na použitie v domácnosti (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov (alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov) (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (upravený 17.10.2013)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov (alebo zneškodňovanie odpadov) mobilným zariadením (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o zmenu rozhodnutia - predĺženie platnosti súhlasu (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Žiadosť o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Technické zariadenia a objekty
• Kompostáreň (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Recyklačná linka (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Skládka odpadov (archív k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Zberný dvor odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Odborné činnosti a profesie
• Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Spracovanie starých vozidiel (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých batérií a akumulátorov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 319/2013 Z. z.)

Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.)

Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS/Vzory dokumentov
• Postup vypracovania zámeru navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 311/2013 Z. z.; 319/2013 Z. z.)
• Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 319/2013 Z. z.)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, iné
• Pečiatka (pridané)
• Poučená osoba (pridané)

Oblasť CO/Civilná ochrana
• Oboznamovanie osôb prevzatých do starostlivosti (pridané)

Kalendár akcií
• Práva a povinnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť - 24.10.2013 - Inšpektorát práce Trenčín (pridané)

Iné
Stanoviská inštitúcií
• Stanovisko k oboznamovaniu vodičov - referentov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MPSVaR SR (pridané)                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp