Copy

E-mail spravodaj č. 48 (03.12.2013)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

Dňa 02.12.2013 vyšla v zbierke zákonov novela vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, č. 398/2013 Z. z.

Účinnosť novely je od 01.01.2014

Spoločnosť BE-SOFT a.s. v tejto súvislosti pre Vás pripravila odborný seminár „Novela vyhlášky č. 508/2009 Z. z.“, ktorý sa bude konať 13.12.2013.

POZVÁNKA           PRIHLÁŠKA

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2013 Z. z. a č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 387/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 30.11.2013)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 30.11.2013; 01.01.2014)

Základné predpisy/Vyhlášky
Vyhláška č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (zmenená vyhláškou č. 398/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)

Odvetvové predpisy
• Pridané normy pre oblasť „Plyn“


Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Vykurovacie zariadenia
• Otvorené ohnisko (nový 02.12.2013)

Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony

• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2013 Z. z. a č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 30.11.2013)

Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2013 Z. z. a č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 388/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (zmenený zákonom č. 387/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)


Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP

Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené) 

Sekcia Riziká
Školstvo

Detské ihriská, zariadenia a náradia (pridané) 

Diskusia
Oblasť BOZP/Iné

Spoločná mena a naša legislatíva (pridané)


 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp