Copy
E-mail spravodaj č. 04 (03.02.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
skolenieVážení klienti,
 
dňa 24.2.2015 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka                           Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Zdvíhacie zariadenia
 • STN EN 280+A2 (27 5004) - 2010-01 Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky (archív 01.02.2015 - zrušená normou STN EN 280 (27 5004) - 2014-01)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Všeobecná dokumentácia
 • Analýza a hodnotenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami v zmysle NV SR č. 276/2006 Z. z. (pridané)
 • Dotazník pre účel analýzy pracovných podmienok a zistenia zrakových a iných subjektívnych ťažkostí práce so zobrazovacími jednotkami v zmysle NV SR č. 276/2006 Z. z. (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Hydromelioračné stavby - stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Kanalizačné prípojky do verejnej kanalizácie (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné útvary (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 Ochrana vôd / Odborná oblasť / Špecifiká vybraných prevádzkarní
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Lapače tukov a odlučovače ropných látok (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Odber povrchových a podzemných vôd priemyselnými podnikmi (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Rekreácia (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Závlahy (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 Ochrana vôd / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
 • Aplikácia čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Monitorovanie podzemných vôd (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Monitorovanie povrchových vôd (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodohospodár (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / STN a EN STN, iné
 • Rozdvojky
 • Odstupová vzdialenosť od budovy
Kalendár akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp