Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 15 (19.04.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017
Termín: 26.04.2016, Miesto konania: Košice
Termín: 03.05.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

BEZPLATNÝ seminár "Bezpečnosť v poľnohospodárstve"   ZDARMA !!!
Termín: 27.04.2016, Miesto konania: Nitra
pozvánka   program    prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (archív - zrušené nariadením vlády č. 149/2016 Z. z.)
 • Nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (pridané)
 • Nariadenie vlády č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (pridané)
 • Nariadenie vlády č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie (archív - zrušené nariadením vlády č. 131/2016 Z. z.)
 • Nariadenie vlády č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (archív - zrušené nariadením vlády č. 148/2016 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Žiadosti o zápis do registra výrobcov vyhradených výrobkov
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov (pridané)
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení (pridané)
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov neobalového výrobku (pridané)
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov (pridané)
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov pneumatík (pridané)
 • Žiadosť o zápis do registra výrobcov vozidiel (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Chlórtrifluóretylén (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Rizikové práce, hodnotenie rizík, lekárske prehliadky, hygiena a pracovné podmienky
 • Koberce v kancelárií
 • Tlačivo
 • Ustanovenie komisie na hodnotenie rizík
 • Sťahovanie, premiestňovanie veľkokapacitných strojov
Oblasť CO / Civilná ochrana
 • Vedomosti o CO
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón
Kalendár akcií

Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 15/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp