Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 08 (01.03.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 14.03.2016 - 16.03.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka     prihláška
Národný inšpektorát práce si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár
"Pracovnoprávne vzťahy - kontrolované povinnosti zamestnávateľa"
Inšpekcia práce - strašiak alebo poradca?
ktorý sa bude konať 17. marca 2016 v Hoteli LINEAS Prešov
pozvánka     program     prihláška

Pripravili sme pre Vás odborné semináre v Bratislave
Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách
(nová legislatíva účinná od 1.3.2016)
Termín: 31.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka     prihláška

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka     prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (zmenená vyhláškou č. 108/2016 Z. z.; účinnosť 01.03.2016)
 • Vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii (zmenená vyhláškou č. 98/2016 Z. z.; účinnosť 01.03.2016)
 • Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (archív - zrušená vyhláškou č. 99/2016 Z. z.)
 • Vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridaná; účinnosť 01.03.2016)
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
 • Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu (archív k zrušenej vyhláške č. 544/2007 Z. z.)
Odborná oblasť / Železničná doprava / Profesie
 • Dispečer na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Dozorca stavieb a tratí na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Majster stavieb a tratí na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Majster zabezpečovacích zariadení na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Posunovač na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Rušňovodič (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Skladník prepravy na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Správca vlečky (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Traťový strojník na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Vedúci posunu na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Vodič ŽKV na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Vozmajster na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Výhybkár na vlečke (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
 • Zástupca správcu vlečky (zmenené k novele vyhlášky č. 245/2010 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridaná; účinnosť 01.03.2016)
 • Vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii (zmenená vyhláškou č. 98/2016 Z. z.; účinnosť 01.03.2016)
 • Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (archív - zrušená vyhláškou č. 99/2016 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy
 • Samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (zmenené k novele vyhlášky č. 448/2007 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže (zmenené k novele vyhlášky č. 448/2007 Z. z.)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom (zmenené k novele vyhlášky č. 448/2007 Z. z.)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou umelému optickému žiareniu / laserovému žiareniu (zmenené k novele vyhlášky č. 448/2007 Z. z.)
 • Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu (archív k zrušenej vyhláške č. 544/2007 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Spôsoby plnenia povinností voči batériám a akumulátorom (pridané)
 • Spôsoby plnenia povinností voči elektrozariadeniam a elektroodpadom (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Evidencie a údaje - obaly
 • Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady
 • Program odpadového hospodárstva obce do roku 2020 (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - obaly
 • Organizačná smernica pre označovanie obalov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Register výrobcov pneumatík - MŽP SR (pridané)
 • Register výrobcov vozidiel - MŽP SR (pridané)
 • Register výrobcov neobalových výrobkov - MŽP SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, pracovné úrazy, rizikové práce, dokumentácie, iné
 • Stroje v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • VTZ - zdvíhacie
 • Viac prevádzok v rôznych mestách
 • Sociálna legislatíva v doprave
 • VTZ - oprávnenie tlak
 • VTZ - plynové
 • Osobité skupiny zamestnancov
 • Nebezpečný faktor
 • Definícia ZPU 42 dní ?
 • Úraz tesne za turniketom
 • VTZ - Plynové ochranné zariadenia
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (archív k zrušenej vyhláške)
Modul Odpady
 • Pridaná evidencia súhlasov na nakladanie / zhromažďovanie odpadov a odovzdávanie odpadov do domácností, vrátane upozorňovania na prekročenie množstva / dátumu platnosti
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp