Copy
E-mail spravodaj č. 1 (13.01.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Vážení klienti,zlavy

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciový cenník na zakúpenie našich softvérových produktov, platný do 31. januára 2015.
 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
obalkaNa informačný portál E-BTS sme do časti Diskusia pridali možnosť aktivovať si e-mailovú notifikáciu na nové reakcie k zadaným otázkam/témam. Pre aktiváciu  notifikácií kliknite na tlačidlo, nachádzajúce sa pri každej zadanej otázke.
 
tlacidlo
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 377/2014 Z. z.; účinnosť 20.12.2014)
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (zmenený zákonom č. 374/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015) 
 • Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (pridaná) 
Odborná oblasť / Chémia / Profesie
 • Chemik, obsluha vyvíjačov riadených atmosfér (zmenené k novej STN 69 0012) 
Odborná oblasť / Chémia / Technické zariadenia
 • Chemické tlakové reaktory (zmenené k novej STN 69 0012)
 • Tlakové nádoby na skladovanie chemických látok (zmenené k novej STN 69 0012) 
Odborná oblasť / Tlak / Profesie
 • Obsluha stabilnej tlakovej nádoby (zmenené k novej STN 69 0012) 
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 374/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015) 
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zmenený zákonom č. 409/2014 Z. z.; účinnosť 15.01.2015)
 • Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015 a 01.09.2016) 
Ochrana ovzdušia / Formuláre a tlačivá / Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
 • NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch (zmenené)
 • NEIS T10 - Údaje o odlučovačoch. Základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania (zmenené)
 • NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T3 - Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá/odpad - spaľovacie jednotky. Ročné údaje o emisiách a o výpočte poplatku - príloha k oznámeniu údajov o výpočte ročného poplatku (zmenené)
 • NEIS T4 - Technologické časti zdroja znečisťovania (vrátane plošných a fugitívnych). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T4a - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií pri skladovaní a prečerpávaní organických kvapalín (zmenené)
 • NEIS T4b - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií amoniaku pri chove hospodárskych zvierat (zmenené)
 • NEIS T4c - Bilančný list organických rozpúšťadiel (OR). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T5 - Palivá a spaľované odpady. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (zmenené)
 • NEIS T5a - Palivá vo veľkých spaľovacích zariadeniach. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (pridané)
 • NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T7 - Miesta vypúšťania a úniku ZL. Základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách (zmenené)
 • NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) (zmenené)
 • NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia (zmenené)
 • NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie použivajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z. (zmenené)
 • NEIS T9b - Technologické časti zdroja. Čerpacie stanice benzínu (zmenené)
 • NEIS T9c - Technologické časti zdroja. Distribučný sklad benzínu (zmenené)
 • NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (zmenené)
 • Predajcovia palív. Údaje o predaji palív (príloha č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z.) (zmenené) 
Ochrana vôd / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenený zákonom č. 409/2014 Z. z.; účinnosť 15.01.2015) 
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) (zmenený zákonom č. 361/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015) 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Postupy a metódy
 • Porovnanie priemyselných činností podliehajúcich povoľovaciemu konaniu v rámci IPKZ s požiadavkami na EIA (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.) 
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Postupy a metódy
 • Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Postup posudzovania vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (zrušené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Postup pri spracovaní zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Schéma krokov v procese EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Schéma krokov v procese SEA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich povinnému hodnoteniu vplyvov na ŽP v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich zisťovaciemu konaniu vplyvov na ŽP v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.) 
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Vzory dokumentov
 • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Postup vypracovania zámeru navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Žiadosť o odborné stanovisko (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti (pridané) 
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Odborná oblasť / Povinnosti prevádzkovateľov
 • Činnosti podliehajúce povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na ŽP (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.) 
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
 • Odborná spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie (SEA, EIA) (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.) 
Modul / Sekcia Civilná ochrana
Úsek ochrany utajovaných skutočností / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 362/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015) 
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 399/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenený zákonom č. 409/2014 Z. z.; účinnosť 15.01.2015) 
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Dusičnan horečnatý hexahydrát (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Lehotník / Tlakové zariadenia
 • Stabilné tlakové nádoby podľa STN 69 0012 od 01.12.2014 (zmenené) 
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Vyplniteľné Formuláre
 • NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch (zmenené)
 • NEIS T10 - Údaje o odlučovačoch. Základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania (zmenené)
 • NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T3 - Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá/odpad - spaľovacie jednotky. Ročné údaje o emisiách a o výpočte poplatku - príloha k oznámeniu údajov o výpočte ročného poplatku (zmenené)
 • NEIS T4 - Technologické časti zdroja znečisťovania (vrátane plošných a fugitívnych). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T4a - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií pri skladovaní a prečerpávaní organických kvapalín (zmenené)
 • NEIS T4b - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií amoniaku pri chove hospodárskych zvierat (zmenené)
 • NEIS T4c - Bilančný list organických rozpúšťadiel (OR). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T5 - Palivá a spaľované odpady. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (zmenené)
 • NEIS T5a - Palivá vo veľkých spaľovacích zariadeniach. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (pridané)
 • NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T7 - Miesta vypúšťania a úniku ZL. Základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách (zmenené)
 • NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) (zmenené)
 • NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia (zmenené)
 • NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie použivajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z. (zmenené)
 • NEIS T9b - Technologické časti zdroja. Čerpacie stanice benzínu (zmenené)
 • NEIS T9c - Technologické časti zdroja. Distribučný sklad benzínu (zmenené)
 • NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (zmenené)
 • Predajcovia palív. Údaje o predaji palív (príloha č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z.) (zmenené) 
Sekcia Testy
BOZP
 • Test z oboznámenia obsluhy stabilných tlakových nádob (zmenené k novej STN 69 0012) 
ŽP
 • Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)
 • Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.) 
Diskusia
Oblasť BOZP / práce v výškach, školenia, iné
 • Rebríky
 • Určenie zamestnanca
 • Zaradenie BT/ABT
 • Preukaz obsluhy zdvíhacích zariadení
Oblasť OPP / Odborná spôsobilosť, školenia
 • Novela zákona OPP
Kalendár akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 204/2013 Z. z. (pridané)
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Organizačné jednotky

Formuláre / Životné prostredie / Ochrana ovzdušia
 • NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch (zmenené)
 • NEIS T10 - Údaje o odlučovačoch. Základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania (zmenené)
 • NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T3 - Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá/odpad - spaľovacie jednotky. Ročné údaje o emisiách a o výpočte poplatku - príloha k oznámeniu údajov o výpočte ročného poplatku (zmenené)
 • NEIS T4 - Technologické časti zdroja znečisťovania (vrátane plošných a fugitívnych). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T4a - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií pri skladovaní a prečerpávaní organických kvapalín (zmenené)
 • NEIS T4b - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií amoniaku pri chove hospodárskych zvierat (zmenené)
 • NEIS T4c - Bilančný list organických rozpúšťadiel (OR). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
 • NEIS T5 - Palivá a spaľované odpady. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (zmenené)
 • NEIS T5a - Palivá vo veľkých spaľovacích zariadeniach. Ročné údaje o množstve a parametroch palív (pridané)
 • NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji (zmenené)
 • NEIS T7 - Miesta vypúšťania a úniku ZL. Základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách (zmenené)
 • NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) (zmenené)
 • NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia (zmenené)
 • NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie použivajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z. (zmenené)
 • NEIS T9b - Technologické časti zdroja. Čerpacie stanice benzínu (zmenené)
 • NEIS T9c - Technologické časti zdroja. Distribučný sklad benzínu (zmenené)
 • NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (zmenené)
 • Predajcovia palív. Údaje o predaji palív (príloha č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z.) (zmenené)
Modul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Tlak
 • STN 69 0012 - Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky (pridané) 
Životné prostredie / Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
 
akcie
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp