Copy
E-mail spravodaj č. 32 (18.08.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia (zmenená vyhláškou č. 192/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia (zmenená vyhláškou č. 192/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Požiarne vodovody
 • Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Hadicové zariadenia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Tlakové skúšky požiarnych hadíc (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Fyzické osoby
 • Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi (v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Obytné budovy
 • Zásady ochrany pred požiarmi pre zástupcov a funkcionárov obytných budov v správe právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, bytových družstiev a pod. (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Zásady protipožiarnej bezpečnosti v obytných budovách (obytné bloky) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Horľavé plyny
 • Plynové kotolne (plynový kotol, zariadenia na odvod spalín horenia) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Plynové kotolne (prevádzka a údržba) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.) 
Postupy a metódy / Poľnohospodárstvo
 • Hlavné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých priemyselných hnojív (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Protipožiarna bezpečnosť objektov pre poľnohospodársku výrobu - technické a technologické zariadenia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Protipožiarna bezpečnosť objektov pre poľnohospodársku výrobu - zariadenia pre protipožiarny zásah (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Zberová a pozberová technika v poľnohospodárstve (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Náterové látky
 • Požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe prevádzkarne - stavebné riešenie prevádzkarne (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Fyzické osoby - podnikatelia
 • Povinnosti fyzických osôb - podnikateľov v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Sankcie pre fyzické osoby - podnikateľov v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Právnické osoby
 • Náhrada škody (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Povinnosti právnických osôb, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Sankcie pre právnické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Požiarne uzávery
 • Zábrany proti šíreniu splodín horenia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Elektrická požiarna signalizácia
 • Elektrická požiarna signalizácia - hlásiče požiaru (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Elektrická požiarna signalizácia - tlačidlové hlásiče (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Elektrická požiarna signalizácia - ústredne EPS, zariadenia signalizácie požiaru, napájacie zariadenie (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Elektrická požiarna signalizácia - uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržba, prevádzkovanie iných systémov ochrany pred požiarmi, aplikácie v mimoriadnych rizikách (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace látky a hasiace systémy
 • Hasiace prostriedky (protipožiarna guľa, hasiaca deka, hasiaci sprej) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.) 
Postupy a metódy / Elektrické zariadenia
 • Aktívne bleskozvody (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Atmosférická elektrina (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Statická elektrina (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Stavby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi pri stavebnom konaní
 • Jednoduché a drobné stavby (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Obsah projektovej dokumentácie pre zmeny účelu využitia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Stavby / Zabezpečenie protipožiarnej ochrany ostatných akcií a zariadení
 • Zabezpečenie protipožiarnej ochrany pri trhoch (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Postupy a metódy / Stavby / Zabezpečenie protipožiarnej ochrany na stavbách
 • Osobitné požiadavky pre niektoré druhy stavieb (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Postupy a metódy
 • Termíny povinností - neperiodické (pridané)
 • Termíny povinností - periodické (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní - NIP (pridané)
 • Pitný režim na pracovisku - NIP (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp