Copy

E-mail spravodaj č. 10 (18.03.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 

Vážení klienti,

ukončujeme práce na redizajne odborného informačného portálu E-BTS. V najbližších hodinách Vám predstavíme nový vizuál portálu, ktorý budeme priebežne dopĺňať o novú funkcionalitu a atraktívny odborný obsah.

 

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 
Postupy a metódy
 • Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (pridané) 
Modul/Sekcia OPP
Vzory dokumentov/Požiarne poriadky/Horľavé kvapaliny (náterové látky)
 • Požiarny poriadok pre MIESTNOSŤ MIEŠANIA FARIEB (pridané) 
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ)/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 
Modul/Sekcia CO
Úsek ochrany utajovaných skutočností/Vzory dokumentov/Ochrana osobných údajov
 • Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov (pridané) 
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (zmenený zákonom č. 58/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, pracovno-právna oblasť
 • Pracovný úraz alebo nepracovný úraz ??? (pridané)
 • Zástupca pre bezpečnosť (pridané) 
Oblasť ŽP/Odpadové hospodárstvo
 • POH pôvodcu (pridané) 
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)  
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp