Copy
E-mail spravodaj č. 05 (10.02.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
skolenieVážení klienti,
 
dňa 24.2.2015 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka                           Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (zmenená vyhláškou č. 9/2015 Z. z.; účinnosť 01.02.2015) 
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Vodné stavby na ochranu pred povodňami (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby umožňujúce využívanie vôd na hromadnú rekreáciu a vodné športy (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodné stavby vodovodných potrubí, vodovodov (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Vodovodné prípojky (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v malých podnikoch - NIP (pridané) 
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Sekcia ŽP
Iné materiály ŽP
 • Register autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia (register A) podľa § 11 vyhl. MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov - MŽP SR (zmenené) 
Sekcia CO
Iné materiály CO
 • Metodické usmernenie č. 3/2014 k účelu spracúvania osobných údajov (pridané)
 • Metodické usmernenie č. 2/2014 Záväzné vnútropodnikové pravidlá a postup pri ich schvaľovaní (pridané)
 • Metodické usmernenie úradu na ochranu osobných údajov č. 2/2013 k základným pojmom - osoby pri spracúvaní osobných údajov (zmenené)
 • Metodické usmernenie úradu na ochranu osobných údajov č. 3/2013 Kamerové informačné systémy osobných údajov vo vozidlách (zmenené)
 • Metodické usmernenie úradu na ochranu osobných údajov č. 5/2013 k pojmu informačný systém osobných údajov (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / STN a EN STN, pracovné úrazy, VTZ a TZ, školenia
 • Predlžovacie káble
 • Pád zamestnanca z kabíny nákladného automobilu pri vystupovaní
 • Pracovný úraz na parkovisku
 • Propanbutánová fľaša
 • Príčina úrazu
 • Posúdenie TZ
 • Aktualizačná odborná príprava na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 m na podvozku s motorovým pohonom
Oblasť OPP / Štátny požiarny dozor
 • Priestor na predaj a na poskytovanie služieb
Oblasť PZS / Iné
 • Rozhodnutie o udelení súhlasu na uvedenie priestorov do prevádzky
Iné
Stanoviská inštitúcií
 • Výkon cvičných požiarnych poplachov - Prezídium HaZZ (pridané) 
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. (pridané)
Kalendár akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp