Copy
E-mail spravodaj č. 21 (02.06.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (zmenená vyhláškou č. 100/2015 Z. z.; 01.06.2015)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien (zmenené NV č. 106/2015 Z. z.; 01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov (zmenené NV č. 105/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (zmenené NV č. 104/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien (zmenené NV č. 106/2015 Z. z.; 01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov (zmenené NV č. 105/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
 • Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (zmenené NV č. 104/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky
 • Predajný sklad (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz „Lektor“ - 08.06.2015 - 12.06.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov  (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (zmenené)
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (zmenené)
 • Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (zmenené)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp