Copy
E-mail spravodaj č. 46 (24.11.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Všeobecná dokumentácia
 • Dotazník pre účel analýzy ochrany zdravia v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. (pridané)
 • Záznam z kontroly pracoviska v oblasti ochrany zdravia (pridané)
 Pracovná zdravotná služba / Formuláre a tlačivá / Všeobecne
 • Oznámenie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia CO
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 314/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Dusičnan draselný (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby - ÚVZ SR (pridané)
 • Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia
 • Školenie viazačov bremien a autožeriavnikov
 • Obsluha snežného dela
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia, dokumentácia OPP
 • Písomný pokyn štatutára na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase
 • Sprinklery
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 16.12.2014 - 18.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 27.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 01.12.2014 - 05.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 08.12.2014 - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PÚ - 11.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz prvej pomoci - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 15.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz prvej pomoci - 17.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 
akcie
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Tlak
 • STN 38 6460 - Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť (pridané)
OPP / Odvetvové predpisy
 • STN 38 6460 - Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť (pridané)
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp