Copy
E-mail spravodaj č. 08 (03.03.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zmenený zákonom č. 30/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 25/2015 Z. z.; účinnosť 15.03.2015)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana proti pádu z výšky
 • STN EN 353-1 (83 2619) - 2015-03 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia na kotviacom vedení. Časť 1: Záchytné zariadenia na pevnom kotviacom vedení (pridaná)
 • STN EN 353-1 (83 2619) - 2003-12 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení (archív - zrušená normou STN EN 353-1 (83 2619) - 2015-03)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zmenený zákonom č. 30/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posúdenie rizika pre pracovné činnosti spojené s ručnou manipuláciou s bremenami - fyzická záťaž (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Anilín hydrochlorid (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Dokumentácie, Iné
 • Začínajúci BT a dokumentácia (pridané)
 • ABT - výkon niektorých činností PZS v 1. a 2. kategórii - živnosť (pridané)
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia
 • Prestavba EPS (pridané)
Oblasť CO / Iné
 • Rozšírenie predmetu činnosti v s.r.o. (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Kategória prác (pridané)
 • Zdravotný dohľad (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 06.03.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 09.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 09.03.2015 - 10.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 23.03.2015 - 24.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 26.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 23.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 
Prehľad všetkých našich akcií:

 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
Navyše v softvéri BTS nájdete:

Modul Odpady
 • Umožnené vytváranie hlásenia a priebežnej sumarizácie z viacerých organizačných jednotiek sumárne
 • Pridaná možnosť zadefinovať štatutára a zodpovednej osoby pre generovanie hlásenia
 • Pridaný import a tlač firiem
 • Upravené zaokrúhľovanie kontrolných súčtov množstva odpadov v evidenčnom liste a v hlásení
 • Menšie grafické úpravy niektorých okien a tlačidiel, upravené menu modulu
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp