Copy

BPBI nieuwsbrief - mei 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Nieuwe dienst voor starters
  • UWV betaalspecificaties
  • Bewindvoerdersdag druk bezocht!

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Nieuwe dienst BPBI voor starters

De BPBI gaat een ‘nieuwe dienst’ verlenen t.w. het mogelijk maken voor startende ondernemers om een audit te laten uitvoeren door onze accountant/auditor. Er wordt dan getoetst op alles wat op dat moment mogelijk is. Dit auditrapport kan dan bij de kantonrechter aangeleverd worden. Er is nog GEEN sprake van lidmaatschap. Bij 5 dossiers kan een aanvullende ‘korte’ dossiercheck  en eventueel andere ontbrekende controles plaatsvinden waarna, mits dit plaats vindt binnen de maximale periode van 6 maanden na de eerste audit, het lidmaatschap alsnog verkregen wordt.

Jaarlijkse & 3-jaarlijkse audits

Begin februari hebben wij onze leden schriftelijk geattendeerd op de jaarlijkse kwaliteitscontrole. De deadline (30 augustus 2014) voor het aanleveren van de benodigde stukken hiervoor komt in zicht!

Voor de wijze van aanlevering (post, mailadres en kenmerk) verwijzen wij u graag naar de schriftelijke aankondiging van februari.

Betaalspecificatie en jaaropgave voor bewindvoerders (UWV)

Klanten met een Wajong-, WIA- of WAO-uitkering kunnen hun betaalspecificaties en jaaropgaven vanaf juni 2014 online bekijken via Mijn UWV. Bewindvoerders kunnen de betaalspecificatie per post ontvangen.

UWV is bezig met de digitalisering van zijn dienstverlening. Het online aanbieden van de betaalspecificaties en de jaaropgaven van WW- en Ziektewetuitkeringen is een succes. Nu gebeurt hetzelfde voor Wajong, WIA en WAO.

Specificaties per post ontvangen?

Heeft u als bewindvoerder bij de betaalspecificatie van mei 2014 voor één of meerdere klanten een flyer ontvangen? Voor deze klanten geldt dat zij vanaf dit moment hun specificaties alleen via Mijn UWV kunnen bekijken.

Wilt u voor deze klanten een papieren specificatie ontvangen? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Houd alle burgerservicenummers bij de hand.


Ontving u in mei een betaalspecificatie zonder flyer? Dan betekent dit dat u de betaalspecificaties en jaaropgaven voor die klant(en) al per post ontvangt. U hoeft in dit geval niets te doen.

Permanente Educatie

In de nieuwe wet 'curatele, bewind & mentorschap', welke op 1 januari 2014 in werking is getreden, worden eisen gesteld aan de opleiding en permanente educatie van een (beschermings)bewindvoerder. De regels en voorwaarden met betrekking tot permanente educatie voor leden van de BPBI zijn vastgelegd in het 'Reglement Permanente Educatie'.

Graag wijzen wij u erop dat de controle op de behaalde PE-punten plaats zal vinden tijdens de jaarlijkse kwaliteitscontrole over het jaar 2014 (dus in 2015).

Bewindvoerdersdag druk bezocht!

De jaarlijkse BPBI Bewindvoerdersdag van 15 mei jl. heeft ruim 400 bezoekers getrokken! Aan alle deelnemers is een vragenlijst gezonden, om feedback te verzamelen. Indien u deze nog niet heeft ingevuld, willen wij u vragen dit alsnog te verzorgen. De vragenlijst is aan u gemaild op donderdag 22 mei jl.

Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Utrecht en De Bilt en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De BghU voert sinds 1 januari 2014 namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten hebben voortaan voor de lokale en regionale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor inwoners en bedrijven in het gebied van De Stichtse Rijnlanden die niet in de gemeenten Utrecht of De Bilt  gevestigd zijn, geldt dat zij alleen voor hun waterschapsbelastingen te maken hebben met de BghU.

Door de oprichting van dit samenwerkingsverband worden de aanslagbiljetten naar de adressen uit de gemeentelijke basisadministratie verstuurd i.p.v. naar de bewindvoerders (indien dit zo was geadministreerd).

Begin juni vindt overleg plaats met de landelijke koepel. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten uit dit overleg.

Servicelijn Schuldhulpverlening Essent

Speciaal voor schuldhulpverleners zoals kredietbanken en sociale diensten, heeft Essent de Servicelijn Schuldhulpverlening. Een directe toegang waar u geholpen wordt door een van de gespecialiseerde medewerkers. U kunt er terecht met vragen over:
 

  • de hoogte en opbouw van de schuld van uw cliënt;
  • het treffen van betalingsregelingen voor uw cliënt;
  • een crisissituatie zoals een dreigende of al uitgevoerde afsluiting;
  • de voorwaarden voor een nieuwe leveringsovereenkomst voor uw cliënt;
  • het deurwaarderskantoor waar de betalingsachterstand van uw cliënt (mogelijk) aan overgedragen is.

    De medewerkers van de Servicelijn Schuldhulpverlening zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Leden van de BPBI kunnen deze contactgegevens terugvinden op het ledengedeelte van onze website.
Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp