Copy

BPBI nieuwsbrief - november 2017

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

 
  • Interim-directeur voor BPBI
  • Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen
  • Digitaal communiceren in bewindsdossiers van start

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter
YouTube

Interim-directeur voor BPBI

Jan Schaeffer wordt per 9 november interim-directeur van de BPBI. Doordat Jan Schaeffer reeds zeer betrokken is bij de BPBI, is het bestuur van mening dat daarmee de continuïteit in de uitvoering van lopende zaken gewaarborgd is. De zoektocht naar een definitieve invulling van voornoemde positie is nog gaande.

Samenwerking bij misstanden

De BPBI staat voor kwaliteit van de branche van Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Onze leden zetten zich dagelijks in voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Samen borgen we de kwaliteit en uitstraling van ons vakgebied. Misstanden horen hier niet bij en pakken we dan ook aan. 

Recent heeft de media aandacht besteed aan een fraude situatie bij een van onze leden.
 
In 2014 hebben wij geacteerd op misstanden die waren geconstateerd bij Stichting de Rotonde. In nauwe samenwerking met de rechtspraak heeft dit destijds geleid tot royement van het lidmaatschap-BPBI.
 
In 2015 is Stichting De Rotonde weer getoetst op de lidmaatschapseisen van BPBI en toegelaten, mede door het vertrouwen dat we hadden in de nieuw aangestelde directeur. Wij zijn dan ook tevreden dat als gevolg van de door hem ingezette reorganisatie de fraude door de plaatsvervangend directeur Clementine M. aan het licht is gekomen. In het proces van ontdekking, ingrijpen en schadeloosstelling van de gedupeerden, heeft de directeur nauw overleg gepleegd met BPBI en de rechtspraak.
 
Dit voorval heeft ons wederom sterk laten voelen hoe noodzakelijk het is om, in gezamenlijkheid, verder te blijven professionaliseren zodat dergelijke misstanden meer en meer ingeperkt kunnen worden.

Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen

Een bewindvoerder mag een hoger tarief in rekening brengen wanneer er sprake is van problematische schulden (artikel 3 lid 2 onderdeel b Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren). 

In december 2016 communiceerde de gemeente Nijmegen nieuw beleid. Hierbij ging de gemeente ervan uit dat wanneer een klant is toegelaten tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling, er geen extra werkzaamheden meer zijn voor de bewindvoerder en er vervolgens geen recht meer is op het schuldentarief, tenzij aangetoond wordt dat er daadwerkelijk sprake is van extra werkzaamheden.

Op 1 november jl. heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland de gemeente Nijmegen in het ongelijk gesteld. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat een bijstandsverlenend orgaan niet bevoegd is een oordeel te geven over de vraag of de voorziening het meest passend en adequaat is. Daarin ligt tevens besloten het door de kantonrechter vastgestelde tarief. Wel kan de gemeente bij twijfel een onderzoek instellen om te verifiëren of de uit bewindvoering voortvloeiende werkzaamheden zijn verricht en of de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt verstrekt daadwerkelijk zijn gemaakt.

Leden kunnen de volledige uitspraken terugvinden op het besloten gedeelte van onze website >>

Digitaal communiceren in bewindsdossiers van start

Vanaf vandaag kunnen de bewindsteams van de rechtbanken en de professionele bewindvoerders beginnen met digitaal communiceren in bewindsdossiers. De Raad voor de rechtspraak heeft het definitieve besluit genomen op 1 november 2017, na ontvangst van een positief advies van Centrale Ondernemingsraad.

Door digitaal te gaan communiceren in bewindsdossiers creëert de Rechtspraak de mogelijkheid voor  een kwaliteitsverbetering, zowel bij de Rechtspraak als bij de professionele bewindvoerders. Aan beide zijden werkt men nu nog met grotendeels papieren informatiestromen. De kwaliteit van de aangeleverde informatie is nu niet optimaal gewaarborgd en informatie wordt onnodig gedupliceerd. De nieuwe werkwijze biedt de rechter meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om te sturen op de kwaliteit van de professionele bewindvoerder en om de kwaliteit van de controle op de jaarlijkse rekening en verantwoording te verbeteren. In de toekomst kunnen burgers ook zelf in bewindszaken digitaal met de Rechtspraak communiceren, bijvoorbeeld als ze familiebewindvoerder zijn.

De professionele bewindvoerders gaan in een geleidelijk tempo, per kantoor aan de slag met digitaal communiceren in bewindsdossiers. De rechtbanken hebben hiervoor een plan gemaakt. Het streven is om de nieuwe manier van werken begin 2019 in alle 160.000 bewindsdossiers te hebben ingevoerd. De rechtbanken hebben inmiddels de eerste professionele bewindvoerders uitgenodigd om de stap te zetten.

Op Rechtspraak.nl vertellen een aantal professionele bewindvoerders die hebben meegewerkt aan de pilot over hun ervaringen met deze nieuwe manier van werken.

Wat doe je als je je zorgen maakt over een kind?

Bewindvoerders kunnen zich zorgen maken over kinderen van hun cliënten. BPBI heeft onlangs gesproken met Toezicht Sociaal Domein (TSD) over de mogelijkheden om deze zorgen bespreekbaar te kunnen maken. Dit kan duidelijkheid geven en er kan actie worden ondernomen.

Een van de conclusies uit een onderzoek van TSD naar vrouwen en kinderen die de vrouwenopvang verlaten is namelijk dat hulpverleners, waaronder bewindvoerders, vaak onvoldoende weten waar ze met zorgen terecht kunnen. Het kan voorkomen dat bewindvoerders zich zorgen maken om kinderen, ook al is de financiële hulp voor de ouders. Problematiek van ouders vertaalt zich immers vaak door naar kinderen.

Indien het voor de bewindvoerder onduidelijk is waar hij terecht kan met zorgen kan altijd contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor advies over en melden van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis ook terecht als je niet zeker weet of er daadwerkelijk sprake is van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer over het onderzoek naar vrouwen en kinderen die vrouwenopvang verlaten >> 

Meer over Veilig Thuis >>

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie van het Onderwijs.

Wist u dat?

- Er een nieuwe eigen verklaring voor bewindvoerders, curatoren en mentoren is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Uitvoerders kunnen de nieuwe eigen verklaring vanaf heden gebruiken.

- De beloningen in de Regeling beloning ongewijzigd blijven voor 2018. Lees meer >>

- Op de website van BPBI altijd actuele vacatures te vinden zijn.

Copyright © 2017 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp