Copy

BPBI nieuwsbrief - december 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Contactcentrum Belastingdienst
  • PGB in 2015
  • Tarieven 2015; problematische schulden

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Contactcentrum Belastingdienst

In mei 2014 waren de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en de Belastingdienst een procedure overeengekomen voor het doorgeven van rekeningnummers. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is, moet het bankrekeningnummer op naam van de onder bewind gestelde staan. Deze procedure bleek niet optimaal te werken aan zowel de kant van de Belastingdienst als aan de kant van beschermingsbewindvoerders.

De Belastingdienst heeft daarom na intensief overleg met de BPBI besloten een contactcentrum beschermingsbewind en een digitaal toezendadres in te richten. Hier meldt de  beschermingsbewindvoerder in één keer zowel een beschermingsbewindvoering aan als de wijziging van enkele gegevens. Dit kan met het nieuwe formulier ‘Aanmelden of wijzigen Beschermingsbewind’. Het betreft wijzigingen, zoals adres en rekeningnummer, maar ook kunnen vragen gesteld worden over het betalen en uitbetalen. Op het formulier staat welke gegevens meegestuurd moeten worden en het nieuwe digitale toezendadres.

Ook burgerbeschermingsbewindvoerders, die niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie , gebruiken dezelfde procedure voor aanmelden en wijzigen.

Het nieuwe formulier is vanaf 15 december 2014 te vinden op de website van de Belastingdienst.

PGB in 2015 (SVB)

Vanaf 1 januari 2015 beheert het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank het PGB budget van uw cliënt. Wel moet de bewindvoerder opletten dat het toegekende budget niet wordt overschreden. De SVB stuurt daarom per kwartaal een overzicht met wat er is uitgegeven. Omdat ook het vrij besteedbare bedrag wordt afgeschaft, heb je als bewindvoerder geen geld meer om je zelf uit te betalen. Het moet dan uit het reguliere budget van de cliënt komen of via de BB.

Wettelijk vertegenwoordigers die nog niet bij de SVB bekend zijn (of daarover twijfelen) kunnen de beschikking sturen naar Postbus 8038, 3503 RA Utrecht. De beschikking wordt toegevoegd aan het dossier van de betreffende budgethouder. De communicatie zal dan in het vervolg via de bewindvoerder lopen.

In 2015 is het belangrijk dat gemeentes en zorgkantoren aan de SVB doorgeven dat er sprake is van beschermingsbewind op het moment dat ze budgethouders aan de SVB doorgeven, zodat alle communicatie weer via de beschermingsbewindvoerder loopt. Is de gemeente of het zorgkantoor niet op de hoogte? Dan dient de beschermingsbewindvoerder alsnog de beschikking te verzenden aan de SVB.

Post aan de SVB kan worden verzonden aan:

SVB Servicecentrum PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
pgb@svb.nl

Tarieven 2015; problematische schulden

Onlangs zijn de tarieven voor 2015 bekend geworden. Deze nieuwe tarieven gelden voor alle bewinden: lopende en nieuwe dossiers. Er hoeft voor lopende dossiers geen nieuwe beschikking aangevraagd te worden.

In de nieuwe regeling omtrent tarieven wordt op blz. 8 gesproken van ‘problematische schulden’, welke een wettelijke definitie heeft. Hierbij moet eigenlijk verwezen worden naar Artikel 284 uit de Faillissementswet. Hierin staat dat wordt gesproken over problematische schulden indien sprake is van: ‘de situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.’ Deze situatie eindigt wanneer sprake is van een ‘schone lei’.

Om in aanmerking te komen voor een beloning conform het schuldentarief dient bij de kantonrechter een aanvraag voor machtiging te worden gedaan. Hiervoor is onlangs een formulier beschikbaar gekomen op www.rechtspraak.nl. Indien in een of meerdere van uw dossiers sprake is van problematische schulden, adviseren wij u dit formulier zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen naar de rechtbank. Na ontvangst van de goedkeuring van de rechtbank, kan ook de aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente worden ingediend.

Gemeentelijke collectiviteiten

Veel gemeenten zijn recentelijk communicatiecampagnes gestart om burgers met een inkomen tot 110 à 130% van het van toepassing zijnde sociale minimum te informeren over de gemeentelijke collectiviteiten. Nog niet iedereen die in aanmerking komt neemt deel aan een gemeentelijke collectiviteit. Belangrijkste reden hiervoor is dat ze de regelingen niet kennen of denken dat het niet (goed) voor hun is. Vanuit de rol van beschermingsbewindvoerder is het zaak om op de hoogte te zijn van deze collectiviteiten.

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u informatie vinden over de inhoud van veel gemeentelijke collectiviteiten. In 2015 kunnen mensen zich zelf bij circa 100 gemeenten online aanmelden voor betreffende gemeentelijke collectiviteit.

Bereikbaarheid Verenigingsbureau tijdens de feestdagen

Het verenigingsbureau van de BPBI is gesloten van woensdagmiddag 24 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015. Dringende vragen kunt u stellen via info@bpbi.nl. Vanaf maandag 5 januari zijn wij weer aanwezig.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn!

Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp