Copy

BPBI nieuwsbrief - juni 2014

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Pensioenfonds Zorg en Welzijn draait eis terug
  • BPBI overlegt met CJIB
  • Aanleveren formats rechtbanken

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Pensioenfonds Zorg en Welzijn draait verplichte aansluiting terug

In 2013 hebben meerdere beschermingsbewindvoerders een brief ontvangen inzake verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het PFZW baseerde de verplichte aansluiting bij het pensioenfonds op de werkzaamheden van de organisatie; schuldhulpverlening.

Beschermingsbewindvoerders, welke benoemd worden door de kantonrechter op basis van BW 1 titel 19, zijn echter geen schuldhulpverleners. In het kader hiervan zijn zij ook niet cao-plichtig; wat wel geldt voor schuldhulpverlenende organisaties.

Beschermingsbewindvoerders hebben in de praktijk wel vaak te maken met rechthebbenden (altijd meerderjarige natuurlijke personen) die schulden hebben. Een bewindvoerder zal dan inventariseren en kijken of men de situatie kan stabiliseren met de nodige betalingsafspraken. Dit is nadrukkelijk geen schuldhulpverlening. De bewindvoerder kan besluiten dat dit niet voldoende is m.b.t. de situatie van een rechthebbende en vervolgens de rechthebbende naar schuldhulpverlening leiden.

In overleg met de BPBI en het PFZW is de verplichte aansluiting dan ook teruggedraaid en zijn de betreffende organisaties door het PFZW hiervan op de hoogte gesteld. Leden van de BPBI die nog problemen ondervinden met het PFZW kunnen contact opnemen met het Verenigingsbureau van de BPBI.

BPBI overlegt met CJIB

Recentelijk heeft de BPBI samen met het BBW overleg gehad met een afvaardiging van het CJIB. De insteek van dit overleg was om te verkennen wat het CJIB voor de BBW en BPBI kan betekenen en wat de BBW en de BPBI voor het CJIB kunnen betekenen en te inventariseren of er een nadere samenwerking kan ontstaan. Dit najaar zal een vervolgoverleg plaatsvinden waarbij mogelijke oplossingen zullen worden doorgenomen. 

Het CJIB geeft aan dat met name de problematiek omtrent adresgegevens een lastig item is, gezien het CJIB hierbij gebruik maakt van het GBA. Het CJIB heeft aangegeven bereid te zijn om op verzoek van de BPBI andere mogelijkheden in deze te onderzoeken. Tevens is het raadplegen van het CCBR ter sprake geweest. Het CJIB onderzoekt hoe zij de raadpleging van dit register in kunnen bedden in haar processen. 

Het opvragen van overzichten 'Openstaande Zaken' of 'Niet-Saneerbare vorderingen' is, naar aanleiding van eerdere overleggen met de BPBI, bij het CJIB een gestandaardiseerd proces geworden. Bewindvoerders kunnen het aanvraagformulier 'Openstaande Zaken' of 'Niet-Saneerbare vorderingen' downloaden van de website van het CJIB en dit compleet ingevuld, samen met de beschikking van de rechtbank opsturen naar het CJIB. Het gevraagde overzicht zal vervolgens door het CJIB worden aangemaakt en verzonden naar de bewindvoerder.

Aanleveren formats rechtbanken

De meeste beschermingsbewindvoerders hebben van de rechtbank een format ontvangen voor de audit over 2013. Veel zaken uit deze formats lopen parallel met de Kwaliteitsverordening van de BPBI.

Na overleg met de Expertgroep CBM adviseert de BPBI haar leden als volgt:

Voor het huidige jaar, dat betrekking heeft op het verslagjaar 2013,  volstaat de rapportage van de BPBI aangevuld met de door het Kanton gevraagde “Eigen Verklaring”.
Voor organisaties, waarvoor normaliter een grotere steekproef zou worden gevraagd op basis van het Besluit Kwaliteitseisen ten opzichte van onze Kwaliteitsverordening geldt voor dit jaar dat de steekproef vanuit de Kwaliteitsverordening voldoende is en geen aanvulling behoeft.

Rechtsvormwijziging & AFM vergunning

Het lidmaatschap van de BPBI is toegekend aan een rechtspersoon. Indien een rechtspersoon wijzigt, betekent dit in principe dat het lidmaatschap automatisch beëindigd wordt bij het opheffen van de oude rechtspersoon en voor de nieuwe rechtspersoon een nieuwe aanvraag voor lidmaatschap moet worden ingediend. Er kan echter aanleiding zijn voor dispensatie. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Verenigingsbureau van de BPBI.

Deze wijzigingen houden ook verband met de aansluiting bij de Stichting FTI. De rechtspersoon, welke lid is van de BPBI, kan zich aansluiten bij de Stichting FTI en op deze manier gebruik maken van de collectieve vergunning van de AFM. Indien de rechtspersoon wijzigt, dient een nieuwe inschrijving in het openbaar register van de AFM te worden gedaan, conform de reglementen van de AFM. De oude inschrijving als aangesloten onderneming komt daarmee te vervallen. De kosten voor inschrijving van de nieuwe rechtsvorm kunnen worden opgevraagd bij het Verenigingsbureau van de BPBI.

Copyright © 2014 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp