Copy

BPBI nieuwsbrief - januari 2018

Lees deze e-mail in uw browser

In deze editie o.a.

  • Ontwikkelingen gemeente Deventer
  • Convenant Webis
  • Dankwoord Hanneke Huurman

Blijf op de hoogte

LinkedIn
Twitter

Uitspraak ACM - gemeente Deventer

Begin dit jaar leidden beleidswijzigingen bij de gemeente Deventer tot onrust binnen onze branche. De gemeente stelde zich op het standpunt alleen bijzondere bijstand te vergoeden voor gemeentelijke bewindvoerders. Naar aanleiding van een klacht heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich ook over de situatie gebogen.

Het aanbieden van beschermingsbewind als voorliggende voorziening, wordt gezien als economische activiteit waarop de wet Markt & Overheid van toepassing is. Binnen deze wet mag geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie t.o.v. andere (commerciële) aanbieders en moeten minimaal de integrale kosten worden doorberekend aan de klant. De ACM heeft bepaald dat de gemeente de toegang tot de bijzondere bijstand voor cliënten van niet-gemeentelijke bewindvoerders niet mag beperken.  Wanneer de gemeente de kosten voor beschermingsbewind vergoedt met publiek geld, dienen de volledige kosten van de niet-gemeentelijke bewindvoerder te worden vergoed. Dit ligt vast in de uitspraak welke de ACM gedaan heeft in de zaak van de Gemeente Deventer.

Inmiddels heeft de gemeente Deventer haar beleid aangepast. Er is afgezien van het uitsluiten van niet-gemeentelijke bewindvoerders. Het maximale tarief dat nu wordt vergoed, is het tarief voor beschermingsbewind door de gemeente. Dit tarief is lager dan de kosten van een niet-gemeentelijke bewindvoerders, die zijn vastgelegd in een ministeriele beloning.
 
Om op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over het wettelijke kader voor het bekostigen van beschermingsbewind, wil de gemeente Deventer een pilot starten. In deze pilot, waarin ook niet-gemeentelijke bewindvoerders deelnemen, worden dossiers voorgelegd aan de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. Het doel is duidelijkheid te verkrijgen over het beleid om de bijzondere bijstand te maximeren op de gemeentelijke tarieven voor beschermingsbewind.

De initiële beleidswijzigingen waren voor de BPBI aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan in het kader van “Samen Verder”. Dit was al voordat de ACM zich over de kwestie boog. De BPBI nodigt gemeentes uit in overleg te treden om Samen Verder invulling te geven en recht te doen aan de uitspraak van de ACM.

Convenant Webis

Enkele belastingkantoren hebben gezamenlijk een nieuw systeem laten ontwikkelen om de communicatie tussen de betreffende belastingkantoren en de aangesloten bewindvoerders van BPBI te digitaliseren. Dit systeem heeft de naam ‘Webis’.
 
Het streven is om in het eerste kwartaal van 2018 "live" te gaan met Webis. Vanaf dat moment kunt u voor alle nieuwe dossiers digitaal alle benodigde informatie vinden, invoeren en wijzigen.
 
Waarom
De communicatie tussen de belastingkantoren en de bewindvoerders gaat vaak nog op papier en vergt veel handmatige acties. Hierdoor kan een te lange doorlooptijd ontstaan voor u als bewindvoerder. Door deze acties te digitaliseren zal de communicatie tussen beide partijen soepeler en sneller verlopen. Via Webis kunt u zelf, met een eigen inlogaccount, online een rechtbankbeschikking uploaden, waarbij het postadres direct wordt aangepast in ons belastingsysteem. Daarnaast kan de bewindvoerder:

- De openstaande vordering inzien
- Uitstel van betaling aanvragen
- Een machtiging afgeven voor automatische incasso
- Een betalingsregeling aanvragen voor alle openstaande vorderingen
- Een betalingsregeling aanvragen voor het huidige jaar
- Beëindiging bewindvoering doorgeven waardoor het postadres uit het systeem wordt verwijderd.

Bij enkele belastingorganisaties zal de mogelijkheid worden geboden om via het online portaal kwijtschelding aan te vragen. Het streven is dat dit in de toekomst bij alle belastingorganisaties mogelijk zal zijn.
 
Hoe en wat
Inloggen gaat via een uniek inlogaccount. Ieder lid dat is aangesloten bij de BPBI zal een beheeromgeving krijgen. Via deze beheeromgeving zal voor iedere medewerker/gebruiker een eigen account aangemaakt moeten worden. Momenteel zijn de volgende 7 belastingkantoren aangesloten:

BSGR:  Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden
GBLT:   Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn te Zwolle
HHNK:  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard
RBG:    De Regionale Belastinggroep te Schiedam
SVHW: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing & Waardebepaling te Klaaswaal
BWB:    Belastingsamenwerking West-Brabant te Etten-Leur
BSGW: Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen te Roermond
 
BPBI convenant
De belastingkantoren en de BPBI hebben een convenant opgesteld. In dit convenant is vastgelegd dat wanneer Webis live gaat, alle nieuwe dossiers digitaal verwerkt dienen te worden.

Dankwoord Hanneke Huurman

'Graag wil ik alle aanwezigen op mijn afscheidsreceptie hartelijk bedanken voor de mooie woorden en de bijzondere attenties. Ontzettend eervol en dankbaar om op deze wijze afscheid te mogen nemen. 
 
Gedurende 11 jaar de vereniging zien groeien van 26 naar ruim 430 leden, leuk om van velen hiervan op deze receptie persoonlijk afscheid te hebben genomen. Ook is de BPBI in deze tijd ook nadrukkelijk neergezet in het sociale domein. Wat een eer dat veel van deze ketenpartners ook aanwezig waren.

Met veel plezier ga ik nu verder met een nieuwe uitdaging. Hopelijk tot ziens.'
 
Hanneke Huurman
Wist u dat?

- Veilig thuis een speciale nieuwsbrief uitgeeft 'Ouderen in veilige handen'. Nu abonneren >>

- Pleegkind en ouder niet langer verplicht zijn tot fiscaal partnerschap. Lees meer >>

- Het ministerie van Financiën een online overzicht heeft gemaakt van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het betreft o.a. wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Lees meer >>


- Op onze website altijd actuele vacatures te vinden zijn in onze branche.
Copyright © 2018 Branchevereniging PBI, Alle rechten voorbehouden.


Afmelden    Update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp