Copy
Opheffen regiegroep G1000
View this email in your browser
Beste <first name>,

 
Aan het eind van de G1000 op 22 maart 2015 hebben zich tien groepen gevormd die met de verdere ontwikkeling van de voorstellen aan de slag gingen. De regiegroep vormde het verbindende element tussen deze groepen en was een platform voor overleg, inspiratie en afstemming.
 
Resultaten
Enkele tastbare resultaten vanuit de themagroepen zijn:

  1. De eerste wijkG1000 in Kruiskamp is met succes afgerond. De groep WijkG1000 heeft in Kruiskamp samen met het platform G1000.nu vijf avonden en een dag plannen gemaakt voor de wijk. Die plannen worden in de komende tijd door een groep van zo'n 25 inwoners uitgevoerd.
  2. De groep Duurzaam Inbreiden heeft als ambitie geformuleerd om zowel lege als mooie plekken in de stad te inventariseren en op een kaart te zetten. Samen met de werkgroep Keigroen Samendoen! is deze ambitie inmiddels omgezet in een interactief instrument 'Zet Amersfoort op de kaart'. Daarnaast wordt over het thema Duurzaam Inbreiden door architectuurcentrum FASadE en Z centrum voor Zelfbouw en Zelfbeheer in Amersfoort een serie zelfbouwcafé's georganiseerd (22 januari was de eerste).
  3. De groep Buurtweter heeft onderzocht wat de behoefte aan burencontact en burenhulp in Amersfoort. De uitslag van dit onderzoek is op 20 september 2014 gepresenteerd. Zij hebben geconstateerd dat er al heel veel gedaan wordt op het gebied van burenhulp en heeft besloten om maandelijks een van deze initiatieven in het zonnetje te zetten door middel van een door een kunstenares ontworpen tegel. Deze zgn. Buurtwetertegel is nu drie keer uitgereikt.
  4. De groep Samen zorgen in Amersfoort werkt nu samen met BBN (Binnenstad Bewoners Netwerk) aan een burenproject in de binnenstad. Een zelfde project wordt in samenwerking met Welzin in Zielhorst gerealiseerd.
  5. De groep Keigroen Samendoen! werkt samen met de inwoners van Amersfoort, gemeente en gemeenteraadsleden aan een gezamenlijke groenvisie. De eerste succesvolle bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarnaast is samen met de groep Duurzaam inbreiden de interactieve website ontwikkeld Zet Amersfoort op de Kaart (zie Duurzaam inbreiden).
  6. Er wordt gewerkt aan een online applicatie, die aan Bewoners033 wordt gekoppeld, waar elk bewonersinitiatief in Amersfoort gebruik kan maken om met elkaar informatie te delen.

Experimenteel karakter
Door het experimentele karakter van de G1000 hebben de burgers en andere deelnemers in hoge mate zelf hun weg moeten vinden in het natraject van de G1000. Daarbij is veel gesproken en geleerd over de rol en functie van een G1000 en daarop volgende initiatieven. Vragen die daarbij speelden waren: Hoe kunnen wij vorm geven aan de resultaten van de G1000?, Hoe zoeken we aansluiting bij bestaande initiatieven, zowel professioneel als vrijwillig? Wat is de rol van de G1000?
 
Visie Platform G1000.nu
De visie van het platform G1000.nu, het landelijke Platform G1000 van Harm van Dijk en Jerphaas Donner, is dat de G1000 organisatie geen uitspraken doet over zorg, duurzaamheid, wijkbeheer of veiligheid. Dat is aan de deelnemers en de samenwerkingsverbanden die daaruit ontstaan. Het is daarom belangrijk dat een G1000 een duidelijke afronding kent. Zo is de wijkG1000Kruiskamp op 17 januari 2015 officieel geëindigd en gaan de bewoners zelf verder.
 
Opheffing Regiegroep G1000
In lijn met de G1000.nu filosofie heeft de regiegroep G1000 Amersfoort besloten zich op te heffen. De initiatiefgroepen die uit G1000 Amersfoort zijn ontstaan, gaan op eigen kracht verder als burgerinitiatief. Burgerinitiatieven die op proactieve wijze de dialoog met de stad, inwoners en gelijkgestemde burgerinitiatieven aangaan. Het was voor de betrokkenen een mooie ervaring: ze hebben stadsgenoten leren kennen die zich net als zij willen inzetten voor Amersfoort!
 
Voorlopig laatste nieuwsbrief
Dit zal dan ook voorlopig de laatste nieuwsbrief zijn. Als er weer een G1000 wordt georganiseerd in Amersfoort, zullen we u weer op de hoogte brengen via deze nieuwsbrief. 

Copyright © 2015 G1000, All rights reserved.


uitschrijven    gegevens aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp