Copy
Hypercube OV Update

Beste relatie,

Op 2 april zijn nieuwe regionale treinprijzen van kracht geworden. Nieuw? Wij hebben eraan bij mogen dragen dat de nieuwe manier van prijsbepalen geen onbedoelde effecten voor de reiziger zou krijgen. Dus het prijskaartje is eigenlijk helemaal niet zo nieuw! (Hoewel het misschien niet altijd bij iedereen zo overkomt...)

We kunnen lachen om de cartoon (achter de link hierboven), maar de beleving van de reiziger doet ertoe. Want hoe komt de reiziger tot zijn reisgedrag? We zien dan ook meer mogelijkheden in onze onderzoekspraktijk en meer toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers nu we onze samenwerking met Moventem mogen aankondigen.
 
En ten slotte in deze OV Update: er zijn vele redenen om aanpassingen van lijnennet of dienstregeling te overwegen. Aanbod-gestuurd wordt op meer plaatsen vraag-gestuurd. Hypercube helpt de werkelijke bezetting en opbrengsten per lijn of zelfs per rit in kaart te brengen, om daarna te kunnen ramen wat de impact van ingrepen in het voorzieningenniveau op de reizigersinkomsten zijn.

Vriendelijke groet,
namens het team van Hypercube

Rob Rijnhout
                                                                    


Moventem en Hypercube gaan meer samenwerken


Moventem brengt het subjectieve reizigersoordeel (beleving) en de geobjectiveerde kwaliteit in kaart. Hypercube onderzoekt met OV-chipkaarttransacties het daadwerkelijke reizigersgedrag. De analyses op kwaliteit en kwantiteit brengen we nu bij elkaar.
Kwantitatief onderzoek leidt vaak tot kwalitatieve vragen over de achtergronden van het reizigersgedrag. De expertise van Moventem helpt juist deze vragen te beantwoorden. Met de inzet van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes wordt inzicht verkregen in gedrag én beweegredenen. Moventem beschikt hiervoor onder meer over het landelijk dekkende OV-panel waarmee snel en gericht onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord onder bestaande en potentiële OV-reizigers.
                                                                    

Lees meer over onze gezamenlijke plannen.

Lange Afstandskorting

Op 2 april 2014 worden regionale prijzen ingevoerd voor alle papieren treinkaartjes. Alle treinvervoerders hanteren dan eigen tarieven voor hun deel van de treinreis.

De invoering van regionale prijzen riep de vraag op hoe ongewenste en onbedoelde prijsveranderingen kunnen worden voorkomen. Wanneer tijdens één treinreis van meerdere vervoerders gebruik wordt gemaakt, wilden deze treinvervoerders echter geen afstand doen van het principe van voordeligere kilometers naar mate de reis over meer kilometers gaat (degressie).

De treinvervoerders gaan Lange Afstandskorting (LAK) toepassen. Deze keuze vormt de uitkomst van een zorgvuldige voorbereiding, waaraan Hypercube heeft bijgedragen door de impact van de veranderingen in kaart te brengen en verschillende oplossingsrichtingen te evalueren voor ongewenste prijsveranderingen.

Tot 2 april gold voor papieren kaartjes een prijs volgens de prijstabel van NS. Als je een langere treinreis maakte met gebruik van meerdere vervoerders, dan kon het goedkoper zijn om met zo'n papieren kaartje te reizen dan om te chippen. Met de invoering van regionale prijzen kan iedere vervoerder eigen prijsbeleid voeren en verdwijnt het prijsverschil tussen een papieren kaartje en saldoreizen met de OV-chipkaart (LAK wordt deze zomer operationeel in alle chipkaart-apparatuur).

Na de afschaffing van het dubbele opstaptarief vorig jaar, ook een project waaraan Hypercube heeft mogen bijdragen, staan de tarieven nu nog beter op de rails.

Een voorbeeldreis: Schiphol - Emmen (via Zwolle)
- Situatie tot 2 april:
  • saldoreis NS-deel € 18,80
  • saldoreis Arriva-deel € 12,03
  • papieren kaartje € 24,10
- Situatie vanaf 2 april:
  • NS-deel € 18,80
  • Arriva-deel zonder LAK € 11,96
  • Arriva-deel met LAK € 5,24
Een papieren kaartje kost nu, met de nieuwe tarieven en LAK, dus € 24,04. Nieuwe prijzen? Bijna gelijk, zelfs ietsje minder!

Bekijk meer voorbeeldreizen.

Wat zijn de gevolgen van aanpassing van lijnennet of dienstregeling?

Bij aanvang van een nieuwe concessieperiode wordt vaak ingegrepen in het lijnennet en de dienstregeling overwogen. Hypercube kan de gevolgen van diverse scenario’s voor de reizigersopbrengsten in beeld brengen. Ook jaarlijkse voorstellen voor kleinere aanpassingen kunnen we van advies voorzien.

De vervoerkundige en commerciële disciplines kunnen dankzij dynamisch gereedschap in samenspraak diverse alternatieven evalueren. Input is de bezetting van lijnen uitgesplitst naar tijd, plaats, en productgebruik. Bovendien is er ruimte om expertise in te brengen over de invloed van diverse typen wijzigingen.

De grafiek toont illustratief een uitkomst. Per lijn is van een bepaald alternatief de verandering in reizigersopbrengsten weergegeven, in absolute en relatieve zin.
Blijf op de hoogte van Hypercube's activiteiten via LinkedIn.


Wilt u weten wat Hypercube Business Innovation voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. Bel of mail met Rob Rijnhout: +31 (0) 30 233 80 80 rijnhout@hypercube.nl.

Deel deze OV Update! Google Plus One Button
Email Marketing Powered by Mailchimp