Copy
Hypercube OV Update

Beste relatie,

Het is enige tijd geleden dat je op deze wijze van ons gehoord hebt: tijd voor een nieuwe OV Update.

Data-gedreven advies om beslissingen te kunnen nemen voor nieuw beleid. Dat is de kern van de dienstverlening van Hypercube. In de praktijk leidt dat tot het beschikbaar stellen van informatie om deze in samenspraak met de opdrachtgever, te verrijken tot kennis die helpt om morgen nog beter te presteren dan vandaag.


In deze OV Update drie onderwerpen die onze waardeketen toelichten aan de hand van de recente praktijk:
  • Verdeelvraagstukken;
  • Scenariostudie OV Oost;
  • Netmanagement.
Tot slot vragen we je om een handje te helpen bij onze zoektocht naar versterking om onze kwaliteit op peil houden en verder te vergroten: we zoeken een Big Data talent.

Tot ziens, vriendelijke groet, namens het team van Hypercube,

Rob Rijnhout

Verdeelvraagstukken


Voor de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer (VSS) en de Vereniging Regionale Spoorvervoerders (VRS) hebben we een nieuw algoritme mogen ontwikkelen en toepassen voor verdeelsleutels aangaande de opbrengsten van het studentenreisproduct. Studenten reizen al enige tijd met een ov-chipkaart. Nu zijn de gebruiksregistraties daarvan ook benut voor het meten van het feitelijke, actuele gebruik van het studentenreisrecht. Door aandacht voor anomalieën in de ruwe brongegevens, bijvoorbeeld als gevolg van verstoringen, wordt de data door ons verrijkt zodat de uiteindelijke verdeling aansluit bij de werkelijk geleverde vervoerprestaties

De gezamenlijke spoorbedrijven hebben een werkgroep die zorgdraagt voor de opbrengstverdeling van de vastrechten van de interoperabele spoorproducten. In opdracht van die werkgroep Eindbeeld Opbrengstverdeling Spoor (EOS) draagt Hypercube bij aan de ontwikkeling van verdeelregels om ze vervolgens routinematig periodiek toe te passen. Behalve op onze analytische en creatieve competenties wordt in deze opdracht ook nadrukkelijk aanspraak gedaan op ons vermogen een stabiele operatie uit te voeren op een continue hoog kwaliteitsniveau.

Scenariostudie tariefbeleid OV Oost

Al enige jaren staat het project Landelijke Productportfolio op de agenda van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). OV Oost is een samenwerking van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Na een gezamenlijk project met alle betrokken vervoerders kan OV Oost nu een voorbeeldcase presenteren hoe tot vereenvoudiging, uniformering dan wel harmonisering van het gezamenlijk, concessiegrensoverschrijdend productenaanbod gekomen kan worden. Hypercube heeft daarbij een handje geholpen door middel van een scenariostudie.

Allereerst is de huidige marktsituatie verkend. Op basis daarvan is aan de hand van de beleidsdoelstellingen een nieuw productenpalet ontwikkeld in een aantal varianten. Deze varianten op het gebied van mogelijke assortiments- en prijsingrepen zijn vervolgens doorgerekend en beoordeeld op hun effecten; zowel voor reizigers, vervoerders als overheden.

Overheden en vervoerders hebben inmiddels op basis van die uitkomsten keuzes gemaakt. Het implementatieproject loopt. Zou goed voorbeeld doen volgen? Zodat langs deze weg uiteindelijk alsnog de doelstellingen van het NOVB-project gerealiseerd zullen worden?

De toekomst laat zich voorspellen dankzij het verleden. Een scenariostudie brengt de effecten in kaart van wijzigingen in aanbod en/of vraag en kan daarmee ook een middel zijn om bijvoorbeeld alternatieven te vinden voor mogelijke derving als gevolg van het beschikbaar komen van het vrije studentenreisrecht voor MBO-ers jonger dan 18 jaar per 1 januari 2017.

Netmanagement

Hypercube heeft ook voorspelmodellen ontwikkeld met behulp waarvan de verhouding tussen kosten en opbrengsten van de dienstregeling verbeterd kan worden. Hoe komen we bij een gelijkblijvend volume aan DRU’s tot meer reizigersopbrengsten? Een betere aansluiting van het aanbod op de (van de dag en tijd afhankelijke) vraag is hierin cruciaal.
 


Hypercube zoekt Big Data talent

Onze adviezen in het kader van openbaar vervoer, sport en maatschappelijke kosten-baten analyses zijn merendeels gebaseerd op kwantitatieve analyses op steeds groter wordende hoeveelheden data. De uitdaging hierbij is tweeledig: hoe integreren en verwerken we de data, met al haar volume, snelheid en variëteit en hoe vertalen we de ruwe data vervolgens naar informatie en het bieden van nuttige inzichten vanuit die informatie? Voor deze uitdaging zijn we op zoek naar jong talent dat deze data kan structureren en analyseren.

Heb je een idee hebt waar we onze nieuwe collega kunnen vinden? Misschien ben je het zelf wel. We horen het graag.
 


Blijf op de hoogte van Hypercube's activiteiten via LinkedIn.


Wilt u weten wat Hypercube Business Innovation voor u kan betekenen? We wisselen graag met u van gedachten in een vrijblijvend gesprek. Bel of mail met Rob Rijnhout: +31 (0)6 53 23 03 98  rijnhout@hypercube.nl.

Deel deze OV Update! Google Plus One Button
Email Marketing Powered by Mailchimp