Copy
 
Geachte heer/mevrouw,
Met genoegen sturen wij u onze nieuwsbrief. We horen graag uw reactie. Platform Mantelzorg Amsterdam.

In deze nieuwsbrief

voorzitter Angelien HornBericht van de voorzitter

In goed gezelschap

Een commentaar op mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief luidde dat ik kritisch ben, maar geen ideeën aandraag hoe het beter zou kunnen. Zelf vind ik de tendens van mijn columns vooral opbouwend kritisch. Iets dat ik uit het oogpunt van belangenbehartiging als mijn taak zie.


In de bijdrage “Het kan anders, maar ook beter” (vorige nieuwsbrief, 11 april) heb ik één van de belangrijkste ideeën van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) naar voren gebracht; namelijk dat uitgaan van het perspectief van de patiënt en zijn naasten onontbeerlijk is om goede zorg te verlenen. Ik heb gemerkt dat deze mening breed gedeeld wordt, maar dat er in de praktijk nogal wat valkuilen zijn. Zo wordt een andere manier van werken verwacht van zorgprofessionals, met andere vaardigheden én om vooral samen te werken met mantelzorgers. Minister Schippers van VWS deelt onze mening; zij zei hierover: “Samenwerking moet, kijk wat mogelijk is en ga in de regio aan de slag.
We verkeren in goed gezelschap van velen die hun licht laten schijnen rond de veranderingen in de zorg. Interessant in deze is de essaybundel van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans met de titel Nabij is beter II, over het inlossen van de beloften van de decentralisaties. Zij vragen: lukt het de leefwereld centraal te stellen? Slagen generalisten erin om maatwerk te realiseren? En verandert de systeemwereld mee? Hun conclusie is dat een jaar te kort is om dat te kunnen beoordelen. Wel zien de auteurs de gedane beloften als blijvende lokroep, om burgers daadwerkelijk zeggenschap te geven over hun bestaan en waar nodig ondersteuning te bieden die hen vooruit helpt. Dat vereist naar hun mening wel reflexieve professionals en assertieve burgers. Dat is een forse opgave, maar als PMA willen we die uitdaging wel op ons nemen om op assertieve wijze de belangen van mantelzorgers te vertegenwoordigen.
Bericht van een onderzoek 

Mantelzorgers in de wijk

zorgen voor, zorgen dat, zorgen om

 

“Ik ontmoette tijdens het onderzoek krachtige mantelzorgers, mensen waar ik veel ontzag voor heb”, opent Barbara Groot-Sluijsmans (onderzoeker bij het VUmc) haar presentatie. Meer dan honderd bezoekers telt de zaal in het Stayokay hotel op 13 juni: gemeenteambtenaren, mensen uit het welzijn, mantelzorgers en enkele politici. Allen zijn geïnteresseerd in hoe een mantelzorger goede zorg in de wijk ziet; het onderwerp van het onderzoek 'Zorgen voor, zorgen dat, zorgen om'. Meer over de onderzoeken van het Centrum voor Cliëntervaringen staat op de website www.goedezorgindewijk.nl.
Mantelzorgers steken veel tijd en energie in het regelen van goede zorg. 'Zorgen dat' springt er dan ook duidelijk bovenuit. Peter van Gelder, ervaringsdeskundige mantelzorger vertelt: 'Vooral GGz-mantelzorgers kampen hiermee. Ik sprak een vader die twee zoons met psychiatrische problemen heeft. Die man doet samen met zijn vrouw alles, ze zorgen zelfs ervoor dat de hulpverlening de juiste hulp biedt.' Peter noemt meer voorbeelden. Hij heeft veel respect voor deze mantelzorgers en doet een oproep aan de zaal: 'Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat zij niet overbelast raken'.
 
'Zorgen voor' gaat over het uitvoeren van zorgtaken. Mantelzorgers doen al heel veel. Het onderzoek laat zien dat goede ondersteuning begint bij voldoende zorg voor de naaste. 'Zorgen om' is altijd bij je, ook op afstand heb je zorgen om je naaste. ‘Zorgen om’ wordt dragelijker door het voeren van een goed gesprek en het serieus nemen van ervaringskennis.
 

Wat willen mantelzorgers – wat helpt

Zorgen voor: voldoende zorg voor de naaste, een respijtstrippenkaart.
Zorgen dat: iemand die het overzicht heeft, een casemanager; een routekaart (waar kan ik wanneer aankloppen).
Zorgen om: neem ervaringskennis serieus; luister naar de mantelzorger.
 

Gemeente, zorg en welzijn aan zet

Dat meer mensen thuis zorg moeten ontvangen terwijl niet alles goed geregeld is, veroorzaakt  onrust. Mantelzorgers voelen zich hierdoor niet serieus genomen. Laura van Tamelen (beleidsadviseur Zorg en Mantelzorgondersteuning bij de gemeente Amsterdam) beaamt dat het vaak om 'zorgen voor' gaat, en er voor de andere onderdelen geen aandacht is. “Het onderzoek schetst een goed beeld waar wij met z'n allen aan kunnen werken. De gemeente gaat samen met het veld hiermee aan de slag. In de hele stad heeft mantelzorgondersteuning een hoge prioriteit.” Ook Sascha Steinmann (beleidsadviseur Zorg bij de gemeente) herkent dat in de wijkzorg op het gebied van communicatie en trainingen nog veel te doen is. De gemeente gaat de deskundigheid van de medewerkers verbeteren; meer met een brede blik naar een situatie kijken, integrale gesprekken voeren, en meer maatwerk van de zorgaanbieders vragen. De cliëntenwaardering krijgt hierin een grotere rol.
Er is nog veel werk te doen, meer heilige huisjes en schotten moeten worden afgebroken. Het PMA blijft alle bewegingen nauwgezet volgen en trekt aan de bel bij de gemeente als dat nodig is. Ik ga, geraakt door de grote belangstelling en de goede intenties, met een goed gevoel naar huis.
 
Rita Loholter (kerngroeplid PMA)
 
Sneltekenaar Ronald van der Heide maakte deze visuele notulen van de bijeenkomst Mantelzorgers in de wijk.
 Een visueel verslag van mantelzorg door Ronald van der Heide

In voor Mantelzorg

 

Op dinsdag 14 juni jl. vond het slotcongres van In voor Mantelzorg plaats in het Spant in Bussum. Het programma In voor Mantelzorg ging van start in april 2014, de trajecten zijn afgerond in het najaar van 2015. De gemeente Amsterdam, zorgkoepel SIGRA, Expertisecentrum Mantelzorg en het PMA hebben gezamenlijk deelgenomen aan een traject met de focus op ‘oog hebben voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties in de gemeente Amsterdam’. De resultaten staan op de website In voor Mantelzorg.


Bijdrage van staatssecretaris Van Rijn (VWS)
De staatssecretaris was vol lof over de bijdrage die mantelzorgers leveren aan de zorg en ondersteuning van hun naasten. Van Rijn brak een lans voor de mantelzorger: “Het is geen bemoeizucht van de mantelzorger, maar liefde. Familie wil zich niet opdringen, maar wel een rol. Wat wil je uit handen geven en wat wil je zelf doen? Dat bepaal je met elkaar. Een mantelzorger is geen toevallige begeleider, maar een volwaardige gesprekspartner. De overheid moet vooral niet met meer regels komen, daar worden mantelzorgers alleen maar kriegel van.” Van Rijn ontving het werkboek ‘Verder in Samenwerking’, waarin alle ervaringen en tools van de deelnemende organisaties zijn gebundeld (gratis te downloaden).

Mooie woorden
Van Rijn sprak mooie woorden, die gemeend klonken. Toch lijkt het goed om oplettend te blijven hoe het beleid, mede vormgegeven door de staatssecretaris, in de praktijk uitpakt voor mantelzorgers.

Adviestafel
Naast het plenaire deel konden de aanwezigen ook deelnemen aan workshops en adviestafels. De adviestafel, waar ik bij aanschoof, had als stelling: familie-ervaringsdeskundigheid gaat ook werken buiten de GGz. Het werd een geanimeerde discussie, maar ik worstel wel met wat ter tafel kwam over eigen regie. Ik weet dat de opvatting over ‘goede zorg’ aan het veranderen is. Zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten worden steeds meer gezien als elementen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Op het eerste oog niets op tegen. Er zijn echter situaties ,waarin de eigen regie die de zorgvrager voor ogen heeft, de mantelzorger veel zorgen baart. Hoe dan te handelen? Vaak komt men dan aan met NIVEA: niet invullen voor een ander. Ter plekke ondervond ik weinig weerklank voor mijn betoog dat er zich ethische dilemma’s kunnen voordoen Ik blijf erbij dat men zich moet realiseren dat er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen.

Slotconclusie
Al met al was het slotcongres een dag waarop veel informatie tot me kwam. Wel blijft er nog genoeg over ter overdenking en bespreking, zeker ook binnen het PMA. Eén ding staat wel al vast: we blijven ervoor pleiten dat in voorkomende gevallen bij intakes een apart gesprek met de mantelzorger plaatsvindt.
 
Angelien Horn (voorzitter PMA)

Cliëntondersteuning voor mantelzorgers

 

Mantelzorgers kunnen met veel vragen zitten over het regelen van de zorg voor hun naasten. Met deze vragen kunnen ze terecht bij de cliëntondersteuners van Cliëntenbelang Amsterdam.


Ingewikkelde regelingen

  • Waar kan je hulp krijgen bij de zorgtaken voor je naaste? Hoe regel je de zorg als je die tijdelijk uit handen moet geven? Dit kun je met een cliëntondersteuner onderzoeken. Mantelzorgers hebben recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat kunnen onze cliëntondersteuners voor u betekenen?
Logo onafhankelijke Cliëntondersteuners
 

Expertise

  • Onze cliëntondersteuners zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreffende regelingen en voorzieningen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. En weten óók wat er voor cliënten mogelijk is.
  • We kijken naar het totaalplaatje van mantelzorger en cliënt. Als de mantelzorger de zorg (tijdelijk) uit handen moet geven, zoeken we samen naar oplossingen. Bijvoorbeeld voor vervoer, dagopvang, logeren, oppas, en overnemen van de zorg.
 

Belangenbehartiging

  • Cliëntenbelang Amsterdam is een belangenbehartiger met een stevig netwerk. Als regelingen in de praktijk averechts werken voor de cliënt of mantelzorger, dan brengen we dit direct bij de gemeente onder de aandacht.
  • We voeren nauw overleg met het Platform Mantelzorg Amsterdam, waarmee we signalen uitwisselen en tot actie kunnen overgaan (belangen behartigen) als dat nodig is.
  • We gaan aan de slag met klachten en signalen over zorg en welzijn. In het uiterste geval nemen we juridische stappen. Zo hebben we al een aantal zaken gewonnen, waardoor cliënten en mantelzorgers nu meer zorg of vergoedingen krijgen. Onafhankelijk We zijn onafhankelijk van instellingen en hulpverleners en hebben daardoor een brede kijk op de mogelijkheden en het oplossen van problemen.
Contact met onafhankelijke Cliëntondersteuners

Spreekuurlocaties in Centrum, Noord en Zuidoost. Ook bij u thuis of op een locatie van uw keuze
T 020 5777 999     E steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl

Aanhouder wint:

toch vroegtijdige mantelzorgondersteuning


In haar beleidsstukken stelde de gemeente Amsterdam steeds dat mantelzorgondersteuning kan worden ingezet bij (dreigende) overbelasting. Wij vinden echter dat mantelzorgondersteuning preventief, actief en vroegtijdig ingezet moet worden. Het heeft nogal wat inspanning gekost, maar de gemeente past nu de tekst van de regels aan. We blijven volgen hoe dit in de praktijk uitpakt.


Het Platform Mantelzorg Amsterdam en de Stedelijk Wmo-Adviesraad deelden ons standpunt. Mantelzorgondersteuning is bedoeld om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun taak goed kunnen volhouden.
Dat is wezenlijk anders dan mantelzorgers pas gaan ondersteunen als zij bijna overbelast raken. Diverse gemeenteraadsleden, onder wie Meltem Kaya (D66), steunden ons standpunt.
 

Basisvoorzieningen

November 2015 drongen wij erop aan om het preventieve aspect meer te benadrukken. Hoewel de wethouder Zorg daarop meldde dat preventieve ondersteuning aan mantelzorgers via de basisvoorzieningen geregeld zou worden, zagen we dit niet terug in de tekst van de afspraken over de basisvoorzieningen.

Na aandringen van het Platform Mantelzorg Amsterdam is de tekst nu eindelijk aangepast:

"De gemeente Amsterdam vindt de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde en biedt mantelzorgers, jong en oud, ondersteuning en zet in op preventie van dreigende overbelasting."

Ook een ander deel van de tekst is aangepast:

"Mantelzorgers die overbelast dreigen te raken kunnen rekenen op de volgende ondersteuning…" is gewijzigd en veranderd in "Mantelzorgers die dat nodig hebben kunnen rekenen op de volgende ondersteuning…"
 

Afstemming mantelzorgers en professionals

Op papier is het nu goed geregeld. In de praktijk echter valt nog veel te verbeteren in de samenwerking en afstemming tussen mantelzorgers en professionals. Dit blijkt uit diverse onderzoeken naar de positie van mantelzorgers. We houden uiteraard de vinger aan de pols.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Angelien Horn, voorzitter van het Platform Mantelzorg Amsterdam, via AngelienHorn@planet.nl. Het PMA is ook te volgen op Twitter.

 

Financieel zakboekje

Mezzo heeft voor mantelzorgers een financieel zakboekje gemaakt met veel informatie over regelingen. U kunt het bestellen via de webshop van Mezzo. Klik hier
 

Verkiezingsboodschap

Volgend jaar zijn er weer landelijke parlementsverkiezingen. Mezzo heeft een verkiezingsboodschap. Meer info
 

Ondersteuning aangevraagd?

Heeft uw naaste ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan krijgt hij of zij te maken met een keukentafelgesprek. Ook wordt aan u, de mantelzorger, gevraagd wat u  kan doen of welke ondersteuning u nodig hebt. Mezzo helpt u graag met uw voorbereiding op het keukentafelgesprek met deze module. Meer info
 
Website
Email
Twitter
COLOFON -  Bijdragen Angelien Horn, Rita Loholter, Dorine van Lennep, Hanna Blankevoort, Ronald van der Heide • Redactie  Nancy Geijssen, Menno de Haan • Eindredactie Jan Philip Korthals Altes • Ontwerp en uitvoering Yolanda Exoo - Exoo grafisch buro

Ons adres is: Platform Mantelzorg Amsterdam • Jacob Bontiusplaats 9 • 1018 LL Amsterdam

Copyright © 2016 Platform Mantelzorg Amsterdam, Alle rechten voorbehouden