Copy
 
Geachte heer/mevrouw,
Met genoegen sturen wij u onze nieuwsbrief. We horen graag uw reactie. Platform Mantelzorg Amsterdam.


Circus

Het besef dat mantelzorg een hype is dringt steeds meer tot me door. Naar schatting wordt 3 tot 7 miljard euro per jaar aan kosten voor de samenleving bespaard door de inzet van mantelzorgers.


Je hoort overigens meer over ondersteuning van mantelzorgers dan over de economische waarde ervan. Nu door het overheidsbeleid nog meer dan voorheen een beroep op mantelzorgers wordt gedaan, groeit het aantal organisaties dat mantelzorgondersteuning biedt explosief.
Deze explosieve groei komt doordat er veel geld beschikbaar is voor ondersteuning van mantelzorgers. Het is een heel circus waar niemand meer het zicht op heeft. De vraag is of de mantelzorgers hierop zitten te wachten. Zeker omdat het aanbod vaak niet aansluit bij de vraag.
Nog een ander fenomeen steekt de kop op. Daarvoor hebben we in maart aandacht gevraagd in een reactie op de Agenda Informele Zorg en Vrijwillige Inzet van de gemeente Amsterdam. Er worden veel nieuwe banen rond informele zorg en inzet vrijwilligerswerk gecreëerd. Het lijkt erop dat niemand van elkaar weet wat er gebeurt. Wat is de inhoud van de werkzaamheden die bij deze functies horen? Wie doet wat? Op wie en waarop richten ze zich? Is er enige afstemming tussen deze functionarissen? Het PMA ziet door de bomen het bos niet meer, laat staan dat mantelzorgers weten bij wie ze voor wat terecht kunnen.
Tel daarbij op het recent verschenen bericht van Mezzo dat ‘mantelzorgers moeten knokken voor vakantie’. Bij de zoektocht naar vervangende zorg stuiten mantelzorgers op veel regelwerk, lange doorlooptijden en verwijzingen van het kastje naar de muur.
Mantelzorgers zitten niet zo zeer te wachten op wat wel ‘huilclubjes’ wordt genoemd, maar smachten naar minder regelwerk. Omdat ze dat spuugzat zijn. Dus nu er minder zorg beschikbaar is, pleiten we er voor de mantelzorger van heel veel rompslomp te verlossen. Eigenlijk zou ik hier een oproep willen doen niet te veel te korten op de zorg en ondersteuning van de zorgvrager, zodat we ongeveer het hele circus vaarwel kunnen zeggen. Ik doe het niet omdat ik zo reëel ben, dat het niet bewaarheid zal worden!
 

Rechtbank Amsterdam: mantelzorger moet ondersteund worden vanuit Wmo

 

De gemeente wil mantelzorgers alleen ondersteunen op het moment dat zij overbelast zijn of dreigen te raken. Maar in een zaak die Cliëntenbelang Amsterdam recent aanspande, oordeelde de rechter anders. Volgens de rechtbank Amsterdam is de gemeente verplicht om mantelzorgers te ondersteunen, ook in situaties waarin de mantelzorger om andere, bijvoorbeeld financiële, redenen de mantelzorgtaken niet meer kan verrichten.

Cliëntenbelang kwam op voor de belangen van een mantelzorger van een dochter met een psychische beperking. Moeder en dochter wonen 17 kilometer uit elkaar en moeder biedt op onverwachte momenten mantelzorg (kan ook ’s avonds of ’s nachts zijn). Moeder heeft een bijstandsuitkering en kan de reiskosten niet betalen.
 
Gemeente geeft geen vergoeding vanuit de Wmo
Cliëntenbelang wees de gemeente op de verplichting (compensatieplicht!) om mantelzorgers te ondersteunen. Maar de gemeente wilde geen reiskostenvergoeding geven, omdat zij vond dat de dochter deze kosten moest betalen. Ook vond de gemeente dat een mantelzorger volgens de Wmo-verordening geen vergoeding kon krijgen. Omdat Cliëntenbelang bot ving bij de gemeente, is de zaak via advocaat Matthijs Vermaat aan de rechter voorgelegd.
 
Gunstige uitspraak voor mantelzorgers
De rechtbank is met Cliëntenbelang eens en zegt dat de compensatieplicht ook voor mantelzorgers geldt die niet overbelast zijn. “De Wmo biedt de mogelijkheid om aan mantelzorgers onder omstandigheden een voorziening te bieden (…) en niet kan volstaan met het enkel in kaart brengen van de medische omstandigheden van een cliënt.” 
De gemeente moet van de rechtbank opnieuw onderzoek doen naar de persoonlijke (financiële) situatie van de moeder en (indien nodig) een voorziening verstrekken waardoor moeder aan haar dochter mantelzorg kan geven.
De gemeente kan overigens nog tot 21 juli hoger beroep aantekenen.
 
Wmo 2015
Deze zaak ging nog over de ‘oude’ Wmo. Toch heeft deze uitspraak ook betrekking op de ‘nieuwe’ Wmo die dit jaar is ingegaan. De positie van de mantelzorgers is in de Wmo 2015 alleen maar verstevigd. Zo staat in artikel 2.1.2 lid 2b dat de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers in staat moet stellen om hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren. In de Memorie van Toelichting (een uitleg bij de wet) staat: “Als mantelzorgers tijdelijk of permanent niet meer in staat zijn om mantelzorg te bieden, zal de gemeente vaak via een maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning moeten leveren.”
 
Meer informatie en ondersteuning
Voor informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met het Meldpunt van Cliëntenbelang, per telefoon (020) 57 77 999 op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 14.00 uur of per e-mail meldpunt@clientenbelangamsterdam.nl. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Christiaan Dol

  ambulante ondersteuning


Op 2 juni jl. vonden zogeheten rondetafelgesprekken plaats. Ambtenaren en raadsleden luisteren naar verhalen van cliënten en mantelzorgers. Hieronder een impressie van één van de mantelzorgers.


Juni, een maand van blijdschap en teleurstelling. Ik ben blij dat ambtenaren en raadsleden bij de rondetafelgesprekken (door Cliëntenbelang en het landelijk programma ‘Aandacht voor Iedereen’ georganiseerd) naar mijn GGZ-mantelzorgverhaal luisteren. Ik ben teleurgesteld door de mogelijke subsidiestop voor de vereniging Ypsilon Amsterdam, een organisatie die bijna dertig jaar (bijzondere) mantelzorgers ondersteunt. Een onbegrijpelijke aankondiging, hopelijk is bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief het tij gekeerd en de gemeente tot inzicht gekomen.

Mijn persoonlijke verhaal aan wildvreemden vertellen doe ik niet zomaar. Ik heb een doel, wil helpen, wil dat de zorg voor mijn naaste en voor anderen verbetert. De vijfendertig deelnemers zijn, naast ambtenaren en raadsleden (de luisteraars), cliënten, mantelzorgers en familie. Een gesprek aan een ronde tafel is een mooi middel om ambtenaren en raadsleden met de ogen van burgers te leren kijken. Luisteren en meeleven werkt beter dan van papier lezen.

De verhalen zijn heftig. Een moeder die meer dan dertig jaar voor haar aan schizofrenie lijdende zoon zorgt. Een man van boven de tachtig die twaalf jaar voor zijn vrouw met Alzheimer zorgt, nu in de bureaucratische rompslomp verzandt, en steeds opnieuw formulieren moet invullen. De maatschappij weet weinig over psychiatrische problemen, er is veel onbegrip. Het verschil in ondersteuning is enorm. Een spreker van mijn ronde tafel: 'Als mantelzorger voor mijn oude moeder kreeg ik alle aandacht, als GGZ-mantelzorger voor mijn broer is nooit aan mij gevraagd hoe het met me gaat.' Een moeder: 'Voor het kindje met kanker brandt de hele familie een kaarsje, voor mijn zoon met psychische problemen heeft nog nooit iemand een kaarsje gebrand de afgelopen 25 jaar. Dat doet pijn.'

Ook cliënten vertellen krachtig hun relaas. 'Je moet je eigen tempo kunnen bepalen, soms duurt het langer, die tijd moet je kunnen nemen. De juiste begeleiding is van essentieel belang, ook om de kracht te behouden. Ga pas ambulantiseren als alles gereed is, laat mensen niet vallen en afhaken door te veel bureaucratie. Niet iedereen kan zelfstandig wonen, er moeten beschermde woonplekken blijven.'

Heeft de gemeente iets opgestoken?
Ambtenaren en raadsleden begrijpen dat er nog veel onzekerheid is en dat vanuit de gemeente meer ondersteuning wordt verwacht. Door beter te organiseren kun je vraagtekens wegnemen. Er is steun én aandacht nodig, ook via lotgenotencontact. De administratie moet minder. Raadsleden en beleidsambtenaren zijn geroerd door onze verhalen en nemen veel huiswerk mee.
Rita Loholter

Als de zorg voor de ander wegvalt…

 

Ons hele leven stond in het teken van onze zoon Petuël. Hij had een spierziekte en was ernstig gehandicapt. Hij had dagelijks 24 uur zorg nodig. Wij, mijn vrouw, dochter en ik deden alles zelf. En dan, plotseling, volkomen onverwacht, komt hij te overlijden, hij was pas 18 jaar. En wat dan?

Alles stond in het teken van mijn zoon en de vele zorg die hij nodig had. Ruimte voor een eigen leven hadden we niet. We wilden hem een zo mooi mogelijk leven bieden ondanks al zijn beperkingen.
Maar wat is ons doel nu? We moeten opnieuw invulling geven aan ons leven. Als je zo lang nauwelijks buiten de deur komt, is het niet eenvoudig allerlei nieuwe bezigheden te ontwikkelen. Een nieuw begin. We moeten weer leren met elkaar om te gaan. De relatie met elkaar opnieuw opbouwen. Allemaal zaken waar ik nu nog geen oplossing voor heb. Daar is tijd voor nodig, dat besef ik.
Ook ons inkomen veranderde substantieel. Ons hele PGB inkomen verdween. Werkuren die we inleverden om voor onze zoon te zorgen, kunnen we niet zo makkelijk weer terug krijgen. Carrière maken op onze leeftijd is bijna onmogelijk. We zullen het in de toekomst moeten doen met een laag budget. Niet dat we arm zullen zijn, maar zo ruim als we het hadden, zullen we het zeker niet meer hebben. Al met al komen er vele grote veranderingen in ons leven. Daar moeten we opnieuw mee leren omgaan.
Ik heb mijn vrijwilligerswerk voor de patiëntenvereniging en het Platform Mantelzorg Amsterdam al weer opgepakt, dat had ik de laatste maanden laten liggen. Maar is dat voldoende?
Eerst moeten we het verlies van onze zoon verwerken. Van de zorg zijn we af, maar het heeft ons leven te lang bepaald. Dat wuif je niet zo maar weg.
Peter van Gelder
 
Ongevraagd advies rond mantelzorg uitgebracht door de stedelijke Wmo-adviesraad

De stedelijke Wmo-adviesraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht rond mantelzorg: Download hier de informatie. Het PMA is door de adviesraad en door diverse andere partijen gevraagd op het advies te reageren; dat is op onze website te lezen.
Prijsvraag

In het openingsartikel van onze voorzitter heeft u kunnen lezen dat er veel nieuwe banen rond de informele zorg en de inzet van vrijwilligers worden gecreëerd. Het PMA is de tel kwijt. Daarom roepen wij u op ons te helpen om deze nieuwe functies in kaart te brengen.
Laat ons vóór 15 september - door hier te klikken - weten welke functies u kent, het liefst met een korte omschrijving. Onder de inzenders verloten wij een prijs.

Voortgangsrapportage Informele Zorg ministerie van VWS

Staatssecretaris Van Rijn heeft een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Mezzo is blij met de toenemende aandacht voor mantelzorg. Nu is het zaak dat het beleid in gemeenten in de praktijk zo wordt uitgevoerd dat mantelzorgen mogelijk gemaakt wordt. Zie verder: https://www.mezzo.nl/artikel/voortgangsrapportage-informele-zorg-betrek-en-bereik-de-mantelzorger
 

Tips voor mantelzorgers keukentafelgesprek en voor wijkteams

Mezzo heeft een lijst met 8 tips voor mantelzorgers die een keukentafelgesprek gaan voeren: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/samenwerken-met-de-zorg-en-de-gemeente/in-gesprek-met-de-gemeente-keukentafelgesprek
 
Ook voor professionals in een (sociaal) wijkteam heeft Mezzo tips: https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/samenwerken-met-de-informele-zorg/zorgprofessionals-en-mantelzorg/tips-voor-sociaal-wijkteam-werkers-tiplijst
 
Facebook
Twitter
Website
Email
COLOFON -  Bijdragen Angelien Horn, Rita Loholter, Peter van Gelder, Márian Vink, Christiaan Dol, Hanna Blankevoort • Redactie  Nancy Geijssen, Menno de Haan, Márian Vink • Eindredactie Jan Philip Korthals Altes • Ontwerp Yolanda Exoo

Copyright © 2015 Platform Mantelzorg Amsterdam, Alle rechten voorbehouden
afmelden    pas uw gegevens aan Email Marketing Powered by Mailchimp