Copy
Geachte heer/mevrouw,
Het jaar is alweer bijna voorbij. De kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam kan inmiddels op twaalf werkzame jaren terugkijken. Ook volgend jaar zullen wij ons weer met veel enthousiasme inzetten om de stem van de mantelzorger binnen het beleid van de gemeente Amsterdam te vertegenwoordigen.
Namens iedereen van het PMA wens ik u prettige feestdagen en een goed 2017!
Angelien Horn, Voorzitter
P.S. Wilt u reageren op één van onze artikelen, stuurt u dan een mail naar platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl
kop nieuwsbrief Platform Mantelzorg Amsterdam

Fijne FeestdagenNieuwsbrief december 2016

voorzitter Angelien HornBericht van de voorzitter

Bewogen tijd

De Rekenkamer Amsterdam heeft in 2014 een verkennend onderzoek uitgevoerd hoe in Amsterdam mantelzorgondersteuning is georganiseerd. De uitkomst was dat nader onderzoek gewenst is met als doel: een bijdrage te leveren aan grotere effectiviteit van de mantelzorgondersteuning in Amsterdam.


Zowel voor het verkennend onderzoek als het verdere onderzoek heeft het PMA, vanuit onze rol als belangenbehartiger, uitgebreid met de onderzoekers gesproken. We waren dan ook blij dat veel van onze ideeën en suggesties terug te vinden waren in de conclusies. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er, ondanks de goede wil van de gemeente, nog veel te verbeteren valt. Enkele conclusies zijn dat de inzet van de gemeente erg versnipperd is, dat het op diverse fronten ontbreekt aan richting en dat er aanwijzingen bestaan dat het beleid en uitvoering daarvan niet altijd aansluiten op de behoefte van mantelzorgers. De uitkomsten hebben er toe geleid dat de onderzoekers van de Rekenkamer een vijftal aanbevelingen hebben geformuleerd. De belangrijkste aanbeveling is volgens ons: zorg voor meer overzicht door middel van een specifiek beleidsstuk over mantelzorgondersteuning.

Helaas valt uit de reactie van het college van B&W op te maken dat de aanbevelingen maar in beperkte mate worden overgenomen en dat er geen specifiek beleidsdocument komt. De gemeente wil zich richten op ontwikkelingen en wijzigingen in de praktijk. Het PMA vindt dat er wel één leidend beleidsdocument moet komen. De voornaamste reden is dat, zo lang er geen referentiekader is waarin eenduidig de visie is vastgelegd, er een waaier aan formuleringen is rond hulp en ondersteuning aan mantelzorgers. Dat is onwenselijk en daarnaast is een goed beleidskader cruciaal voor de uitvoering.

Diverse inspanningen om te bewerkstelligen dat de aanbevelingen van de Rekenkamer worden overgenomen hebben weinig of geen succes gehad. Lobbyen bij de politiek leek ook geen soelaas te bieden. Gelukkig kregen we tamelijk onverwacht bericht dat het CDA een motie heeft ingediend om het stedelijk mantelzorg beleid naar een hoger plan te tillen. Dat schept enig licht in de duisternis en is dan ook meer dan welkom.
Afsluitend heb ik nog een tip: mocht er alsnog een beleidsstuk mantelzorg komen, gebruik ons visiedocument dan als leidraad. Dat gaat namelijk uit van wat mantelzorgers echt belangrijk vinden en bovendien scheelt het de gemeente een hoop werk.
 


Mijn naam is Malène Duijst. Sinds maart van dit jaar ben ik de coördinator vanuit Cliëntenbelang Amsterdam van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA).Een taak die mij inhoudelijk na aan het hart ligt.


Vanaf 1998 ben ik namelijk beleidsmedewerker met mensen met een verstandelijke beperking als aandachtsgebied. Dat is een doelgroep die bij uitstek verbonden is aan ouders en verwanten: de mantelzorgers. Ik ben al jaren gewend om vanuit het netwerk van de cliënt te denken en de expertise van de mantelzorgers automatisch mee te nemen in mijn werkwijze.

Intussen voel ik mij helemaal thuis bij de Kerngroep van het PMA en hebben wij al twee druk bezochte bijeenkomsten achter de rug.Ik zie ernaar uit om diverse aspecten rond het onderwerp mantelzorg aan te pakken en mij daarin te verdiepen. Ik was onlangs op een interessante training van Markant over de jonge mantelzorgers. De jeugd heeft de toekomst en kinderen die al jong mantelzorger zijn lopen een groter risico op psychische problemen in hun latere leven.

Voor mij was het een inspirerende dag omdat er ondersteuners van verschillende organisaties aanwezig waren en wij samen een beweging hebben ingezet om bewustwording over de jonge mantelzorgers bij veel mensen en organisaties in te zetten.

Kortom, ik voel me erg thuis in dit boeiende onderwerp dat, zoals iemand uit de Kerngroep zei: 'Niet van de overheid is, maar van de mantelzorgers zelf'.

De Mantelzorgboom

Het Platform Mantelzorg Amsterdam had het idee om het Meest mantelzorgvriendelijk stadsdeel te kiezen. Dit in navolging van de verkiezing van de meest mantelzorgvriendelijke gemeente, die al jaren in Limburg plaatsvindt.

 

In ons achterhoofd houdend dat een stadsdeel anders is dan een gemeente, hebben we een Quickscan gemaakt. De Quickscan bevatte een paar korte meerkeuzevragen, om meer inzicht te krijgen in de speerpunten rond mantelzorg in de zeven stadsdelen. De ambtenaren mantelzorg in de stadsdelen hebben we gevraagd om de Quickscan in te vullen. In de begeleidende brief hebben we aangekondigd dat we aansluitend op 11 oktober een debat organiseerden.

Tijdens het debat wilden we afgevaardigden van de stadsdelen de mogelijkheid bieden om een nadere toelichting te geven op wat er rond mantelzorg in hun gebied speelt. Het plan was om aan de hand van de verkregen informatie, een beoordelingscommissie het meest mantelzorgvriendelijk stadsdeel te laten kiezen.

Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) wilden we de winnaar in het zonnetje zetten en een ‘Mantelzorgboom’ aanbieden om te planten. Naar ons idee dient de boom als symbool die zou verwijzen naar de eretitel 'meest mantelzorgvriendelijke stadsdeel in 2016'. Wat we niet hadden voorzien was dat er plotseling flinke weerstand bestond tegen ons plan. We vernamen dat de verkiezing te competitief én politiek gevoelig zou zijn.

Wellicht zijn we te naïef geweest. Het was onze bedoeling om op een leuke manier aandacht te besteden aan goede initiatieven in de stadsdelen. Goede raad was duur toen het debat op 11 oktober en aansluitend de verkiezing niet kon doorgaan. Gelukkig bleek al snel dat het PMA niet voor een gat te vangen is: in korte tijd lukte het ons om een alternatief programma samen te stellen. En, zoals inmiddels gebleken, is het ook nog eens een geslaagde bijeenkomst geworden. Eind goed al goed.

Bericht van een onderzoek

Marlien Keune verlaat Kerngroep PMA

 

Marlien vertrektOp 18 november jl. heb ik mijn laatste vergadering van de Kerngroep voorgezeten als technisch voorzitter. De afgelopen 5 jaar heb ik met plezier voor het PMA gewerk. Ik heb er veel geleerd en veel interessante mensen ontmoet.


Doordat ik voorlichting aan diverse groepen mocht geven voor het PMA ben ik in de hele stad geweest. Toehoorders waren altijd erg geïnteresseerd in wat het PMA voor mensen kan betekenen en hoe de signalen en knelpunten worden doorgegeven aan de gemeenteambtenaren, politiek en andere organisaties.

Ik was al enige tijd gespreksleider in het Alzheimer Café in de Klinker. Onlangs heb ik een opleiding voor trainer gevolgd in het kader van ‘Dementie vriendelijk’. Ik ga mij nu helemaal op het onderwerp dementie richten, ik geef al trainingen in het hele land.

Ik wordt opgevolgd door een enthousiaste vrijwilliger: Jentiena Clement. Jentiena ken ik uit stadsdeel West, waar zij heel actief is. Mijn plek laat ik met een gerust hart aan haar over. Volgende keer zal zij zich voorstellen in onze Nieuwsbrief.

Ik wens het Platform Mantelzorg Amsterdam veel succes en plezier in hun werk, zoals ik dat ook altijd had.
Marlien Keune
Bericht van een onderzoek

Vacature vrijwilligersfunctie in de Kerngroep Platform Mantelzorg Amsterdam

 

In december namen wij afscheid van een lid van onze Kerngroep en daarom zijn wij op zoek op zoek naar een opvolger. Iemand die zelf mantelzorger is en/of affiniteit heeft met mantelzorg. Het betreft een vrijwilligersfunctie.


Platform Mantelzorg Amsterdam
Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Wij bieden geen individuele ondersteuning maar vertolken, in samenspraak, de stem van de mantelzorger.

De komende jaren zal steeds meer op de schouders van mantelzorgers terecht komen en is goede collectieve belangenbehartiging van groot belang.
 
Het PMA bestaat in 2017 12,5 jaar en heeft momenteel een Kerngroep van acht leden die gefaciliteerd worden door een coördinator vanuit Cliëntenbelang Amsterdam. Een belangenorganisatie die opkomt voor de rechten van mensen met een be1perking en mantelzorgers. 
Het PMA neemt eigenstandige besluiten en heeft een visie en prioriteiten opgesteld die lopen tot en met 2017. Volgend jaar zullen wij onze prioriteiten voor 2018-2020 bepalen.
 

Wat vragen wij van u?
Als lid van de Kerngroep verwachten wij dat u:

 • Overstijgend kunt denken.
 • Een netwerk hebt in Amsterdam.
 • Zicht hebt op de wensen en behoeften van mantelzorgers.
 • Een standpunt kunt innemen en dit weet te beargumenteren en te verdedigen.
 • Kunt samenwerken en bekend bent met de regionale en lokale sociale kaart.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Eén keer per maand een vergadering van de Kerngroep bijwoont.
 • Gemiddeld twee uur per week beschikbaar bent.
 • Twee keer per jaar een bijeenkomst van PMA voor de achterban bijwoont.
Kerngroep
De leden van de Kerngroep hebben ieder een aandachtsgebied (stadsdeel) en doen diverse activiteiten om de doelstelling van het PMA uit te dragen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het bezoeken van informatie- en discussiebijeenkomsten. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de nieuwsbrief van het PMA. Deze verschijnt drie keer per jaar.
 
Voor meer informatie:
zie onze website
 
Vrijwilliger
U wordt vrijwilliger bij Cliëntenbelang Amsterdam en krijgt een kleine vergoeding per vergadering.

Reageren
Hebt u belangstelling? Neemt u dan contact op met Malène Duijst (coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam) via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 75 25 162.
De uiterste datum om te reageren is tot 1 februari 2017.

Ervaringsdeskundige in de GGZ-zorg is waardevol

 

Ervaringsdeskundige mantelzorger

'Zonder mantelzorgers kan het niet', zei staatssecretaris Van Rijn op het slotcongres van het programma 'In voor Mantelzorg'. Er is echter nog een lange weg te gaan; de samenwerking van beroepskrachten en mantelzorgers moet worden versterkt. Een mantelzorger kan de behandeling positief beïnvloeden, herhaaldelijke crisisopnames verminderen en zelfs voorkomen. Zij zijn een waardevolle gesprekspartner bij een keukentafel- en/of ander indicatiegesprek. Zoals bij de moeder met een dochter die aan verhoogde kwetsbaarheid voor psychose lijdt. Haar dochter zou van de specialistische zorg naar de huisarts worden overgedragen; niet naar de basis GGZ maar naar een huisarts. Deze ervaringsdeskundige moeder wist wel beter. Het ging juist zo goed met haar dochter omdat op de achtergrond de psychiater samen met de behandelaar 'meekeek'. Er is, uiteindelijk, naar moeder geluisterd en met haar dochter gaat het, naar omstandigheden, nog steeds goed. Herstel ervaren, hoe klein soms ook, daar doe je het samen voor.
 

Inzetten van ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigen hebben het aan den lijve ondervonden, hun kennis zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam, in het hart. Een ervaringsdeskundige denkt praktisch mee, geeft vanuit ervaring adviezen in een 'van mens tot mens' relatie waarin een opening tot herstel mogelijk wordt. Het is lang geleden, maar ik denk nog regelmatig met een warm gevoel terug aan het contact met de ervaringsdeskundige begeleider van mijn zoon. 'Er was nog van alles mogelijk' Hoe mooi is het om dit van iemand te horen met (bijna) dezelfde diagnose.
 
Het is niet helemaal nieuw, al in 1993 werkte de eerste ervaringsdeskundige in de GGZ. Het vaker inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de GGZ en verslavingszorg heeft te maken met het implementeren van het 'Herstel-concept'. Het is voor veel hulpverleners wennen, ze verliezen oude zekerheden en krijgen er onzekerheid voor terug. Belangrijk is om de rol van de ervaringsdeskundige duidelijk te omschrijven. Dat geldt zowel voor de ervaringsdeskundige die een behandel- begeleidingsteam versterkt als voor de ervaringsdeskundige mantelzorger. Beiden zijn van onschatbare waarde bij behandeling, begeleiding en crisisopvang.
 

Meer informatie

Krachtwerk on tour/onderzoek, een website die door de Hoge School van Amsterdam bijgehouden wordt.
Werkboek (voor beroepskrachten en beleidsmakers).
 

bijeenkomst 11 oktober

Bijeenkomst
 

'Ik wil niet bereikt, maar gezien worden'

een impressie

 

Op 11 oktober organiseerde het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) de bijeenkomst met de veelzeggende titel: 'Ik wil niet bereikt, maar gezien worden'.


De organisatie had nogal wat voeten in de aarde. Het eerdere plan was om de bijeenkomst te organiseren rond de verkiezing van ‘het meest mantelzorgvriendelijk stadsdeel’ kon namelijk door omstandigheden geen doorgang vinden. Dat was vervelend, maar al snel kwamen we op andere ideeën om invulling aan de bijeenkomst te geven.

Uit de grote opkomst bleek dat het programma veel mensen aansprak. Na een kort welkom van de gespreksleider Iris van der Reijden, hield Rick Kwekkeboom, lector Community Care aan de HvA, haar presentatie met eveneens een mooie titel: ‘met kennis beleid maken’. De tendens van het verhaal was door nu te  investeren in kennis wordt het fundament voor duurzame zorg voor nu en in de toekomst gelegd.

Daarna werd Angelien Horn (voorzitter PMA) kort geïnterviewd rond het onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer naar de effectiviteit van het mantelzorgbeleid. Uit haar woorden sprak grote teleurstelling dat met name de aanbeveling van de Rekenkamer dat er een specifiek beleidsstuk mantelzorg het licht zou moeten zien, niet overgenomen wordt. Althans nog niet overgenomen is, maar ze toonde zich zeer strijdbaar om het alsnog voor elkaar te krijgen.

Voor het programma onderdeel om ‘pareltjes in de buurten’ voor het voetlicht te brengen waren uiteindelijk meer aanmeldingen dan eerder verwacht. De gespreksleider zorgde er deskundig voor dat de vaart in de presentatie van de pareltjes er goed in zat. Het lukte wonderwel om voor de pauze tot een goede afronding te komen  met als klapstuk een interview met Nevin Özütok, portefeuillehouder Amsterdam Oost. Uit de woorden van Nevin Özütok kwam duidelijk de grote waardering voor mantelzorgers naar voren en de inzet die er in haar stadsdeel gepleegd wordt om op diverse manieren de ondersteuning aan mantelzorgers op een hoger plan te brengen.

 Na de pauze konden de aanwezigen deelnemen aan een van de dialooggesprekken van het Project Zorg Verandert of aan de workshop met als onderwerp Mantel-ouders deelnemen. Als laatste onderdeel was er de plenaire afsluiting en werd er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Dat napraten werd goed gebruikt om wat je noemt te netwerken en er viel te beluisteren dat er heel wat afspraken gemaakt werden om met elkaar verbinding aan te gaan. Voor dat laatste maakt het PMA zich heel erg hard, omdat verbinding leidt tot betere zorg en ondersteuning van mantelzorgers.
 

Wat wil die mantelzorger zelf?

Het feit dat er steeds meer op het bordje van de mantelzorger terechtkomt, leidt tot allerhande activiteit om die mantelzorger daarbij te ondersteunen. Maar – dat is de verzuchting – de mantelzorgers worden niet bereikt. Wat is het probleem? Wat wil die mantelzorger zelf?

 • Mantelzorgers willen – tezamen met de persoon voor wie zij zorgen – gezien en gehoord worden. Wat is hun situatie? Wat doen en kunnen zij zelf? Wat is er extra nodig? En wie kan dat invullen? Daarover maken partijen afspraken en die worden af en toe besproken: wat gaat goed, wat behoeft bijstelling?
 • Mantelzorgers willen naar vermogen zorgen, rekening houdend met hun werk, hobby en andere (zorg)verplichtingen.
 • Zij hebben graag hulp bij formulieren en administratie om de professionele zorg of voorziening te krijgen die nodig is om zelf- en samen-redzaam te zijn. 
Meer informele zorg en minder professionele zorg, dat kan naar mijn idee heel goed maar alleen als er voldoende professionele zorg is. Met professionals die in de triade cliënt-hulpverlener-mantelzorger in gesprek gaan over wat nodig is en over hoe de zorg en alles wat erbij komt kijken verdeeld kan worden over meer schouders dan die van die ene mantelzorger. Het netwerk om de zorgvrager en de mantelzorger heen is vaak groter dan mensen zelf denken en die kring van mensen vragen mee te denken en te werken aan samen zorgen met plezier, het kan echt!

Dat vraagt om pro-activiteit en bescheidenheid bij de zorgprofessional, om lef om de zorg te willen delen bij de mantelzorger en om meedenken van de zorgvrager.
Bericht van een onderzoek

Zorgprofessionals

Tijdens de bijeenkomst van 11 oktober is de achterliggende gedachte bij ‘Ik wil niet bereikt, maar gezien worden’ niet duidelijk aan de orde gekomen. Hoe vertalen mantelzorgers deze hartenkreet? En over welke vaardigheden moeten zorgprofessionals beschikken, zodat mantelzorgers niet alleen bereikt, maar ook gezien worden? Hier doen wij vast een voorzet.
 • Met voldoende vaardigheden om in de triade te kunnen werken.
 • Die het tot hun professie rekenen om met cliënt en mantelzorger het evenwicht tussen geven en nemen te bewaren en tijdig – ook als een mantelzorger ontbreekt – te bouwen aan een helpend netwerk.
 • Met sociale kaart-kennis die mantelzorgers wijzen op andere hulpbronnen, zoals de cursus ‘Zorg de baas’ van Markant, een familiespreekuur of tijdens een Alzheimer Café.
Het komt nog te vaak voor dat de professional uitmaakt hoe en wanneer de zorg wordt geboden. Dat kan en moet anders! Hoe?  
 1. School professionals in goed kijken en luisteren en in triadisch werken en betrek daarbij ervaringsdeskundige mantelzorgers.
 2. Breng bij de indicatie in kaart wie wat al doet, wat verder nodig is en wie dat biedt.
 3. Als wel noodzakelijke zorg (denk aan huishoudelijke zorg) niet door professionals geboden kan worden, denk samen over oplossingen en laat pas los als er een oplossing is.
 4. Zorg voor naasten/mantelzorgbeleid van instellingen en stel dit samen met mantelzorgers op.
 5. Erken en waardeer het belang van de inzet mantelzorgers/naasten (ook in onderhandelingen met  verzekeraars en werkgevers).
Mantelzorgers hoeven dan niet langer meer bereikt te worden want zijn allang gezien en gehoord. Men regelt en beslist samen: cliënten, zorgprofessionals en hun naasten/mantelzorgers. Ondersteuning is aanvullend en niet vervangend voor wat rond de zorg moet gebeuren.
Wat het oplevert? Dat zorgen met en voor elkaar te doen blijft en met plezier gebeurt!
 
Annelies Faber, lid PMA
Mantelzorgers Amsterdam krijgen OV-vergoeding


Zorgverzekering Mantelzorgers


Graag willen wij de mantelzorgers wijzen op het artikel van Mezzo, over de beste zorgverzekering voor Mantelzorgers. Klik hier om meer te lezen over dit onderwerp.
Facebook
Twitter
Website
Email
Wij behartigen uw belangen
 
COLOFON -  Bijdragen Angelien Horn, Annelies Faber, Rita Loholter, Marlien Keune, Malène Duijst • Redactie  Nancy Geijssen, Menno de Haan, Malène Duijst • Eindredactie Jan Philip Korthals Altes • Ontwerp en uitvoering Yolanda Exoo - Exoo grafisch buro

Ons adres is: Platform Mantelzorg Amsterdam • Jacob Bontiusplaats 9  • 1018 LL Amsterdam

Copyright © 2016 Platform Mantelzorg Amsterdam, Alle rechten voorbehouden