Copy
 
Geachte heer/mevrouw, met genoegen sturen wij u onze vernieuwde nieuwsbrief. Geen PDF-bestand meer, maar een nieuwsbrief die u ook kunt lezen op uw tablet of smartphone. We horen graag uw reactie.


Rijk rekenen

Het kan u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2015 veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ondanks die kennis zijn er geluiden dat de meeste zorgvragers en hun mantelzorgers zich onvoldoende geïnformeerd voelen over de veranderingen.


Dat heeft geleid tot gevoelens van onrust en machteloosheid. We hadden overigens niet de illusie dat alles vlekkeloos zou verlopen. Daarvoor is de overgang veel te groot. We willen ook bij incidenten niet meteen met het vingertje wijzen of de betweter uithangen. Wat we wel willen, is reageren als iets niet goed gaat. Dit met de intentie op zoek te gaan naar praktische oplossingen en vooral de lange termijn goed voor ogen te houden.
 
Voor de veranderingen ingingen waren we als PMA verheugd toen duidelijk werd dat er in 2015 een bedrag van 8,1 miljoen euro beschikbaar zou komen om mantelzorgers te ondersteunen en te faciliteren. Deze 8,1 miljoen worden mantelzorggelden genoemd. We hebben navraag gedaan over de verdeling van dat geld. Echt duidelijk werd het niet. In januari werd in de Commissie Zorg van de gemeenteraad gesproken over de besteding. Uiteindelijk bleek dat dit feitelijk geen mantelzorggelden zijn, maar gelden voor informele zorg. Inmiddels hebben we de wethouder Zorg en de gemeenteraad laten weten dat de benaming de lading niet dekt. We willen dat het gelden voor informele zorg wordt genoemd. Natuurlijk willen we nauw betrokken worden bij de besteding van het geld dat ten goede komt aan mantelzorgers.
 
Ondertussen zijn we druk bezig om onze stem te laten horen. We maken ons onder meer sterk voor onderzoek naar de ervaringen en de positie van mantelzorgers in de nieuwe wijk aanpak. En ja, daarbij gaan we er vanuit dat dit onderzoek betaald kan worden uit de zogenaamde mantelzorggelden!
 

Mantelzorg: iets van mensen zelf

Over het nieuwe visiedocument

PMA Visie & prioriteiten 2015-2017
Het kan u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2015 veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ondanks die kennis zijn er geluiden dat de meeste zorgvragers en hun mantelzorgers zich onvoldoende geïnformeerd voelen over de veranderingen. Dat heeft geleid tot gevoelens van onrust en machteloosheid.

Het zijn woorden, ze staan op scherm en papier, de wereld verandert er niet gelijk door. Waarom dan toch een visiedocument? De leden van de kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) hebben daar goede redenen voor. We hopen de lezers enthousiast te maken voor een beeld van mantelzorg waar goed mee te leven is, en waar het plezier en de liefde van afstraalt. Ook al staat dat beeld soms haaks op dat van de overbelaste mantelzorger uit de praktijk van alledag. Geen misverstand over: overbelasting moet worden voorkomen en bestreden, en daarvoor maakt het PMA zich sterk. Het Platform komt op voor het faciliteren van mantelzorg en voor goede ondersteuning. En wel zo dat mantelzorg goed te doen is en blijft. En dat nieuwe mantelzorgers er enthousiast aan beginnen, omdat rekening wordt gehouden met hun talenten en mogelijkheden. Logisch toch? Nou nee. Mantelzorgers staan met recht en reden argwanend tegenover het pleidooi voor meer mantelzorg uit de mond van overheid of manager. Niet omdat al zoveel mensen veel mantelzorgen, maar vooral omdat er meer over hen dan met hen wordt gesproken en besloten. Dus is het erg belangrijk dat wij zelf aangeven en laten weten wat we wel en wat we niet willen en kunnen, en het voor elkaar krijgen dat gemeente en zorgprofessionals ons als gelijkwaardige partij bejegenen en bij de zorg betrekken
Het Platform wil zich daarvoor inzetten en zo voorkomen dat mantelzorg een instrument wordt in handen van overheid en zorgprofessional en dat van mantelzorg meer wordt verwacht dan mogelijk is. Waarmee het beeld van de overbelaste mantelzorger (of van de onwillige burger) de praktijk gaat kleuren en overheersen. Wat wij willen? Dat mantelzorgers meepraten, meebeslissen, en de faciliteiten en ondersteuning krijgen om hun zorg met plezier en liefde te kunnen blijven geven. Dat is ons beeld. Ervoor zorgen dat dit beeld overeenkomt met de praktijk bepaalt ons handelen. Hoe? Lees het in het nieuwe Visiedocument. U heeft op de site ook de mogelijkheid tot reageren.

Annelies Faber


Expertmeeting mantelzorg vrijdag 13 maart

Mooi dat de gemeenteraad open staat voor suggesties uit het veld. Naast vertegenwoordigers van Cordaan, MEE, Vrijwilligersacademie, Markant, Prezens, de VU en de Amsterdamse Ontmoetingscentra neemt ook het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) deel aan de expertmeeting bij de commissie Zorg en Sport van de gemeenteraad Amsterdam.

Marlien Keune en Rita Loholter van het PMA geven aan dat veel mantelzorgers op de rand van overbelasting balanceren; en dat het een probleem is om (jonge) mantelzorgers te vinden. In het visiedocument 2015-2017 van het PMA is een van de speerpunten het goed in beeld brengen van alle mantelzorgers.
Samira Bouchibti (VVD) komt via de 3-minuten check van Markant erachter dat het zorgen voor haar broer en moeder haar heel zwaar valt. Maakt zij gebruik van respijtzorg? Deze zorg wordt vaak gekoppeld aan dagbesteding. Maar ook de dagbesteding staat onder druk. De wachtlijsten voor de huidige ontmoetingscentra zijn heel groot. Een andere mogelijkheid voor respijtzorg is een extra bed voor mantelzorgers bij bepaalde instellingen. Het PMA adviseert om ook naar mogelijkheden buiten de gemeente te kijken.
Het mantelzorgcompliment is afgeschaft, 'de gemeente is 80% gekort' voegt Meltem Kaya (D66) hier aan toe. Maar hoe waardeer je de mantelzorger?
Het advies luidt: vraag het aan de mantelzorger, want de behoefte (financiële tegemoetkoming, volgen van training enzovoort) verschilt per mantelzorger. Het PMA pleit voor een waardering in geld.
Het verbinden van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals is een behoorlijke klus. Er zijn veel aanbieders. Mogelijk kunnen de tijdelijk aangestelde coördinatoren deze in kaart brengen via één sociale kaart? Daarnaast vindt het PMA het belangrijk de inhoudelijke functie van de zorgcoördinatoren in de 22 wijken goed in kaart te brengen.
Het PMA wil dat alle partijen de mantelzorger als volwaardige gesprekspartner (zowel formeel als informeel) zien. Dat kan wellicht worden bevorderd door middelen als de 'Triadekaart' en 'Familie als Bondgenoot' die GGz mantelzorgers al kennen. Het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger moet worden verduidelijkt via een heldere definitie van mantelzorg.


Mantelzorg & Ziekenhuis

Als uw naaste in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wilt u graag goed contact met de artsen en verpleegkundigen. Hoe zorgt u voor goed contact en wat valt er allemaal te regelen als uw naaste in het ziekenhuis ligt of binnenkort naar huis mag? Mezzo heeft 8 tips.
 

Mantelzorg en werk

Het aantal werkende mantelzorgers is gestegen: 1 op de 7 werkenden zorgt nu ook voor een naaste. Volgens het SCP-rapport Aanbod van Arbeid. Hierdoor neemt de noodzaak voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid toe. Klik hier.
De kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam komt een keer per drie weken bij elkaar. De bijeenkomsten zijn van 9.45 – 12.00 uur op de Plantage Middenlaan 14-1. Mocht u belangstelling hebben om zich aan te sluiten, dan kunt u contact opnemen met Márian Vink, coördinator van het platform, tel. (020) 75 25 121 of via m.vink@clientenbelangamsterdam.nl
 
11 april  -  Nieuw-West  -  Mantelzorglunch (opgeven bij mw. Veldkamp, T 6146844) -  Het Honk  -  Jan de Louterpad 8  -  11.00-13.00 uur

Platformbijeenkomst 12 mei

Noteer alvast in uw agenda: op 12 mei a.s. organiseert het Platform Mantelzorg Amsterdam weer een bijeenkomst. Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Tot ons grote genoegen is Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, een van de gastsprekers. U krijgt binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst.
Stayokay - Timorplein 21A - Amsterdam. Als u via m.dehaan@clientenbelangamsterdam.nl laat weten dat u komt, krijgt u van ons het programma toegestuurd.
 

Rita Loholter

Tot eind 2013 werkte ik op diverse IT-afdelingen bij Achmea. Sindsdien zit ik tussen twee banen in; een mooi moment om vrijwilliger bij het Platform Mantelzorg Amsterdam te worden.


De kinderen zijn allang uit huis en tegenwoordig houden vooral mijn katten Tom en Fien mij gezelschap. Eén van mijn kinderen lijdt aan verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. 'Dan ben je een bijzondere mantelzorger', zeggen ze. In het verleden hielp het werk mij de crisisweken door te komen, 'even wat anders, gewoon werk'. Trainingen van ‘De Mat’ over interactievaardigheden en motiverende gesprekstechnieken lieten mij zien hoe ik telkens grenzen overschreed, hoe ik onbewust verantwoordelijkheden van anderen op mij nam. Het lotgenotencontact bij Ypsilon is voor mij heel belangrijk. Ik hoef daar niets uit te leggen.
Het gaat goed met mij, maar hoe houden andere Amsterdamse mantelzorgers het vol? Waar wonen ze, hebben ze een baan en zo ja, hoe combineren ze het werk met de zorg voor hun naaste? Wie helpt de mantelzorgers en wat biedt de gemeente aan ondersteuning? Worden zij bij de keukentafelgesprekken als gelijkwaardige gesprekspartner gezien? Een van de doelstellingen van het PMA voor de komende jaren is de Amsterdamse mantelzorger meer in beeld te krijgen. Daar wil ik graag aan bijdragen. En natuurlijk vertegenwoordig je bij het PMA alle mantelzorgers, maar mijn hart ligt toch bij de meest kwetsbare: de GGz-mantelzorger, de jonge en de niet westerse mantelzorger.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

 

Het Platform Mantelzorg Amsterdam heeft onlangs een brief geschreven aan de wethouder en de gemeenteraad over het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg:


Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) wordt doorlopend geconfronteerd met het feit dat de termen mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers als synoniem gezien worden. Oftewel op een hoop gegooid worden. We willen hier duidelijk stelling tegen nemen. Zeker in een tijd dat de druk op de mantelzorgers toeneemt, hechten we er aan dat er duidelijk onderscheid gemaakt wordt, zowel in het beleid als in de uitvoering.
Hoewel er (nog) geen sluitende definitie van mantelzorg bestaat, is een verschil tussen mantelzorg en (zorg)vrijwilliger goed uit te leggen aan de hand van de splitsing van de term vrij-williger, uit vrije wil in tegenstelling tot de zorg vanuit een bestaande relatie van de mantelzorger, die soms 24 uur per dag voor zijn of haar naaste zorgt. Mantelzorg overkomt je, voor vrijwilligerswerk kies je.
 
We illustreren het onjuiste gebruik van de termen mantelzorg en (zorg)vrijwilliger met een paar voorbeelden. Zo was in de concept Wmo-verordening opgenomen dat bij dagbesteding ‘vrijwilligers uit de buurt en mantelzorgers ondersteunen bij een deel van de zorg en begeleiding.’ We hebben ervoor gepleit dat het woord mantelzorgers hier uit wordt gehaald. Allereerst zien we dagbesteding als een vorm van indirecte respijtzorg, maar ook vallen mantelzorgers onder de noemer vrijwilliger, wanneer zij actief betrokken zouden willen worden bij de dagbesteding. Helaas heeft ons pleidooi niet tot het gewenste resultaat geleid.
 
Daarnaast hebben we kort omschreven wat de term mantelzorger betekent. Het PMA wil in samenspraak met andere partijen ervoor zorgen dat op korte termijn, al is het om te beginnen maar voor Amsterdam, een eenduidige en sluitende definitie voor mantelzorg komt. In de hoop dat deze breed gedragen zal worden.
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © 2015 Cliëntenbelang Amsterdam, Alle rechten voorbehouden
afmelden    pas uw gegevens aan Email Marketing Powered by Mailchimp