Copy


Beste leden van ZummerePower,
 
Ik wil graag beginnen met de hoop uit te spreken dat u en uw dierbaren de achter ons liggende periode gezond en wel zijn doorgekomen. Een vreemde tijd, die bovendien voor de meesten onder ons ook volslagen nieuw was. Mag ik de wens uitspreken dat we de komende tijd in meer vrijheid mogen genieten.

Direct gevolg van deze crisis was dat veel activiteiten, ook van onze coöperatie, stil hebben gelegen. Ik zal u in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken van een aantal van onze projecten.

Het bestuur heeft besloten op de Algemene Ledenvergadering van juni niet door te laten gaan. Wij hopen voor de vergadering van december een goed moment en alternatief te vinden, mede afhankelijk van de situatie zoals die op dat moment is.

Windpark de Diepenhoek
In overleg met onze partner (Prowind) is een aantal van de voorgenomen stappen in het ontwikkelingsproces niet gezet. Deze hadden vooral betrekking op de communicatie met de omwonenden. Zoals bekend zouden er dit voorjaar zgn. huiskamergesprekken met omwonenden plaats vinden. Tijdens deze gesprekken hadden we de plannen rond het windpark nader willen toelichten en wilden we in gesprek gaan met de omwonenden om de eerste reacties op te halen. Daarnaast was een gesprek met de grondeigenaren gepland. Deze gesprekken hebben niet plaatsgevonden en zullen op een later tijdstip gepland worden.

Wel hebben we het voorgenomen communicatie- en participatieplan nog eens grondig doorgenomen en waar nodig geactualiseerd. De door het bestuur gemaakte opmerkingen liggen nu bij Prowind.

Ik hoop dat we binnenkort weer de nodige stappen kunnen gaan zetten.

Zonneparken

Van belang is dat de gemeente bezig is met een evaluatie van het beleid op gebied van zonne- en windparken. Op dit moment liggen er een aantal initiatieven van particuliere bedrijven voor de ontwikkeling en aanleg van zonneparken in het buitengebied van Someren. Ik heb u al eerder aangegeven dat het bestuur met enkele van deze bedrijven ook een gesprek heeft gehad. Alle bedrijven willen graag samen met ZummerePower deze parken verder ontwikkelen. Als bestuur beraden wij ons nog over een eventuele positie in deze ontwikkelingen.

Belangrijker dan ons als ZummerePower aan een partij te verbinden, vinden we dat de communicatie aan en participatiemogelijkheden van de Somerense gemeenschap aan deze projecten, op een adequate wijze in het proces worden geborgd. Wellicht dat we er uiteindelijk voor kiezen om een positie te kiezen boven de geselecteerde initiatieven, dan ons aan één partij te verbinden.
 

PCR De Postel.

Zoals u bekend hebben we ons, in samenspraak met de gemeente, in 2019 beziggehouden met de start van een postcoderoosproject in Someren. In de ALV van vorig jaar hebben we daar besluiten over genomen. Inmiddels is het eerste productiejaar van PCR De Postel verstreken (officieel per 1 juni). De prognose vooraf was een opbrengst van 78.498 kWh. Mede door de zeer zonnige laatste maanden was de werkelijke opbrengst maar liefst 90.448 kWh, een plus van ruim 15 %.
Inmiddels is met de deelnemers contact opgenomen over de verdeling van de opgewekte energie en de verrekening met de energienota van de deelnemers.
De Peelpioniers.

Het lag in de bedoeling van ons bestuur om de naamsbekendheid van ZummerePower een impuls te geven en te proberen ook meer jongeren voor onze doelstelling en activiteiten te interesseren. Daartoe zijn we een traject begonnen met de Peelpioniers. Na een aarzelend begin van deze campagne (er is 1 filmpje op social media verschenen), is de verdere uitvoering van de plannen door de corona uitbraak gedwarsboomd. Inmiddels ligt dit proces in onze ogen al te lang stil. Wij beraden ons over nut en noodzaak van een verdere voortgang
Gebruik modelwoning Groote Hoeve.

Begin maart heeft de gemeente in het uitbreidingsplan Groote Hoeve (eerste gasloze wijk van Someren) een modelwoning in gebruik genomen. Wij zijn in overleg met de gemeente of ZummerePower gebruik kan maken van deze woning en zo ja onder welke voorwaarden. Wij denken daarbij aan vergader- en ontvangstruimte, maar ook aan het opzetten van presentaties, voorlichting en het inrichten van tentoonstellingen.
Regionale Energiestrategie (RES).
Uitvloeisel van de op rijksniveau aangenomen Klimaatwet is dat elke gemeente tot een plan moet komen waarin ze aangeeft op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie. Someren doet dat in samenwerking met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant die tot de metropoolregio Eindhoven behoren. Inmiddels is dat proces gevorderd tot een zg. Ontwerp-RES die aan de gemeenteraden aangeboden moet worden. Het betreft nog een uitwerking op hoofdlijnen. Er worden per gemeente zoekgebieden aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor projecten voor het opwekken van duurzame energie (zonne- en windparken). Daarnaast worden er afspraken gemaakt of en zo ja welke wijken voor 2030 van het aardgas af zullen gaan (zg. Regionale Structuur Warmte). De energie coöperaties uit deze regio hebben afspraken gemaakt op welke wijze ze inspraak kunnen hebben op de afhandeling van deze RES.

Voor u gelezen.
Door en voor leden verzameld.


Er verschijnt heel veel informatie over het thema energie en duurzaamheid. Maar soms lees je een artikel en denk je: "dit zou ook interessant zijn voor andere ZummerePower leden". Om elkaar nog beter te kunnen informeren over alle actualiteiten willen we u de gelegenheid geven artikelen uit te wisselen met andere leden. 
Heeft u zelf ook een interessant artikel gelezen, dat u wil delen? Mail het dan naar info@zummerepower.nl met bronvermelding.

Info uit vakblad Warmtepompen:
Warmtepomp Trendrapport 2020.
Warmtepomp op bestaande installatie
Lucht/water-warmtepomp zonder geluidsproductie
Warmtewisselaar op het dak voorkomt bronboringen voor water/water-warmtepomp
Thermische smart grid is de beste oplossing

De Correspondent
Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van Nederland

Volkskrant:
Met zon en wind halen we de doelen niet
Help/Hoera, de wijk moet van het gas af
Klimaatakkoord - Gemeente presenteert eigen plannen
Hou de energietransitie wel democratisch
Nederland is in 2120 schoon en groen

Wordt lid van ZummerePower en doe mee
Copyright © 2020 ZummerePower, All rights reserved.


Wil je jouw e-mail voorkeuren aanpassen?
Je kunt je instellingen veranderen or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp