Copy

Nieuwsbrief 
Oktober 2018

Het woord is aan.... de voorzitter
Coöperatienieuws
Duurzaamheidsprojecten
Energiecafé
Postcoderoos
Voor u gelezen
Privacy

Het woord is aan....... 
uw voorzitter Ton de Kok 

Als bestuur praten we regelmatig over het onderwerp “communicatie”. Niet alleen over de manier waarop we als ZummerePower naar buiten treden, maar ook over de wijze waarop we als bestuur met jullie (leden) communiceren. Van sommige leden horen wij als bestuur wel eens de opmerking: “wij horen zo weinig van jullie”. Ik realiseer me dat in deze opmerking een kern van waarheid zit. Natuurlijk hebben we onze website die we als nieuwsbron gebruiken en daarnaast praat ik jullie bij op de algemene ledenvergadering. Maar kennelijk is er daarnaast behoefte aan een andere, misschien meer directe vorm van informeren.
Vandaar dat we besloten hebben om periodiek een nieuwsbrief in jullie mailbox te stoppen. Daarin alle nieuws over de activiteiten waar we als bestuur mee bezig zijn, maar ook artikelen over het werkterrein waar we ons als ZummerePower mee bezig houden. Duurzaamheid en klimaat zijn de laatste tijd onderwerpen waarover veel geschreven wordt. Daarnaast kondigen we in de nieuwsbrief onze bijeenkomsten en vergaderingen aan en de onderwerpen van onze energiecafe’s. En niet op de laatste plaats: we geven jullie graag een platform in deze nieuwsbrief.
Iedereen die denkt iets te kunnen bijdragen nodigen we graag uit om een eigen bijdrage te leveren.

Coöperatienieuws
Regionale samenwerking
Enige jaren terug zijn er in de regio Eindhoven pogingen ondernomen om een regio breed platform in het leven te roepen waaraan alle werkzame coöperaties deel konden nemen. Om alles in goede banen te leiden is er zelfs een coördinator aangesteld. Na een aantal bijeenkomsten is deze vorm van coöperatie-overleg een stille dood gestorven. Als ZummerePower hebben wij het initiatief genomen om met enkele zuster coöperaties, in een meer bescheiden vorm, in gesprek te komen, vooral bedoeld voor overleg, informatie-uitwisseling en eventueel verdere samenwerking. De coöperaties uit Heeze-Leende, Helmond, Cranendonck en Deurne hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een dergelijk kleinschalig periodiek overleg. In de komende twee maanden zullen wij voor een eerste keer zo’n bijeenkomst organiseren in Someren.

GreenChoice
Sedert 2014 heeft Zummere Power een overeenkomst met GreenChoice voor de inkoop van groene energie. Onlangs hebben we de onderhandelingen geopend met GreenChoice voor een nieuwe overeenkomst. De bedoeling is om afspraken te maken voor een meer profijtelijke overeenkomst, met meer mogelijkheden voor ons als coöperatie en u als leden.

Secretaris gezocht
Ondanks herhaalde oproepen en een zoektocht door onze bestuursleden zijn we er nog niet in geslaagd om een secretaris voor onze coöperatie te vinden. Weliswaar wordt dit werk nu opgevangen door de huidige bestuursleden, maar in wezen vinden we dit een onwenselijke situatie. Ik roep u op om na te gaan of u op deze wijze actief zou willen worden. Overigens geldt dat ook voor activiteiten in onze werkgroepen. Ik hoor graag van u.
 

Duurzaamheidsprojecten.

In februari heeft ZummerePower samen met Energiekontor een principeverzoek ingediend bij de gemeente Someren voor een windenergieproject in de Diepenhoek. In dit project gaat het om de ontwikkeling van maximaal 8 windmolens. ZummerePower heeft een optie op de eigendom van 3 molens. Gelijktijdig met het indienen van het verzoek, heeft overleg plaats gevonden zowel met de gemeente als met de Provincie Noord-Brabant. De Provincie is een enthousiast voorstander, omdat het windpark een forse bijdrage levert aan de opdracht die de Provincie heeft op het terrein van duurzame energie. Het college van burgemeester en wethouders gaf aan positief te staan tegenover ons windenergieproject, maar wilde dit project zien in een brede discussie over meer vormen van duurzame energie: zonneparken, windparken en bio-energie.
Op een drietal momenten heeft de gemeenteraad over het onderwerp duurzaamheid gesproken. In de aanloop naar de laatste commissievergadering hebben leden van ons bestuur en een vertegenwoordiger van Energiekontor de fractievergaderingen bezocht van CDA, Someren-Eind en Someren-Heide. Tijdens de commissievergadering van 22 oktober bleek een grote meerderheid van de raad positief te staan tegenover ons initiatief. Naar verwachting zal de raad dus in zijn vergadering van 25 oktober instemmen met een verdere uitwerking van het door ons ingediende principevoorstel. Daarmee is de initiatieffase afgerond en kunnen we over naar de ontwerpfase.
Deze fase bestaat voor een belangrijk deel uit het doen van alle noodzakelijke onderzoeken (waaronder een z.g. MER-onderzoek) en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Maar eerst gaan we in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Gelijktijdig maken we een begin met de financiering van het project (waaronder de aanvrage voor SDE+ subsidie). Daarmee hebben we weer een belangrijke stap gezet.
Save the date:

Energiecafé

dinsdag  11 december 2018 20.00 uur

Postcoderoos

In september heeft de gemeenteraad de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld om het postcoderoosproject De Postel mogelijk te maken. Het gaat hier om 294 zonnepanelen die op de sporthal de Postel komen te liggen. Het bijzondere is dus dat burgers van Someren via een postcoderoosproject eigenaar van deze panelen kunnen worden. In een overleg tussen gemeente, ZummerePower en een externe begeleider van het project is besloten dat ZummerePower dit project zal opnemen binnen de bestaande coöperatie. Daarmee wordt vermeden dat een aparte coöperatie met een eigen bestuur zou moeten worden opgericht. We hebben daarbij wel een aantal voorwaarden gesteld: de boekhouding van het project wordt ondergebracht bij een professioneel administratiekantoor, de deelnemers worden lid van ZummerePower, vanuit het project worden 2 afgevaardigden aangewezen die de DB-vergaderingen bijwonen als het project geagendeerd staat en er komen duidelijke afspraken ten aanzien van de openstelling van het project en de verdeling van de panelen. Door middel van een informatiebijeenkomst wordt de aftrap van dit project binnen kort gegeven.

Zonnepark
Eind vorig jaar is ZummerePower door de initiatiefnemer van een zonnepark aan de Groeneweg (voormalig terrein bandenhandel Van den Hoogen) verzocht om deel te nemen in de ontwikkeling van dit zonnepark. Dat heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten voor omwonenden en inwoners van Someren Heide. Over de komst van dit park werd op zijn minst gedifferentieerd gedacht. Omdat er in de afgelopen periode verschillende initiatieven voor de realisering van zonneparken bij de gemeente op tafel kwamen, is er in de raad gediscussieerd over het fenomeen “zonneparken in het buitengebied”. In dezelfde notitie die we hiervoor noemde bij de behandeling van het windpark Diepenhoek heeft de raad zich een mening gevormd over de komst van zonneparken. Men wil de komende twee jaar 50 ha. beschikbaar stellen voor zonneparken. De initiatieven worden getoetst op een aantal voorwaarden (o.a. meervoudig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing, gebruik C2C materialen). Wij bezien op dit moment of ZummerePower een rol kan spelen bij de initiatiefnemers die zich bij de gemeente hebben gemeld. Deze rol zal dan vooral kunnen bestaan in het creëren van draagvlak en het mogelijk maken van lokale participatie (postcoderoosprojecten, financiële deelname door burgers).

Meer specifiek ten aanzien van het terrein aan de Groeneweg: deze locatie wordt genoemd als potentiële woningbouwlocatie. Het lijkt er sterk op dat daarmee deze locatie niet langer gezien kan worden als mogelijke plek voor een zonnepark.
 

Voor u gelezen.
Door en voor leden verzameld.


Er verschijnt heel veel informatie over het thema energie en duurzaamheid. Maar soms lees je een artikel en denk je: "dit zou ook interessant zijn voor andere ZummerePower leden". Om elkaar nog beter te kunnen informeren over alle actualiteiten willen we u de gelegenheid geven artikelen uit te wisselen met andere leden. 
Heeft u zelf ook een interessant artikel gelezen, dat u wil delen? Mail het dan naar info@zummerepower.nl met bronvermelding.

Op TV gezien: 
* Begin juli is er op NPO een serie geweest van de “11 wegentochtDe Friese jeugd wil een duurzaam Friesland, zonder klimaatverandering en mét een Elfstedentocht. Een artikelen reeks met toegankelijke informatie. 
* de Monitor Klimaatconflict 13 maart 2018

Uit de Volkskrant:
Verdeel de lasten en lusten van groene evolutie eerlijk.9-6-2018
Over waterstof 12-7-2018
In gesprek met directeur van Tennet 25-7-2018

Uit Consumentenbond: 
Geldgids juni/juli test warmtepomp
Geldgids aug/sept Woning verduurzamen

Het klimaatakkoord.10-7-2018 Met name het stuk over de bebouwde omgeving is belangrijk, besparing en warmtepompen.
 

Op 25 mei 2018 is de privacywet ingegaan. Het privacybeleid van ZummerePower vind je op onze website.
Wordt lid van ZummerePower en doe mee
Copyright © 2018 ZummerePower, All rights reserved.


Wil je jouw e-mail voorkeuren aanpassen?
Je kunt je instellingen veranderen or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp