Copy
Höstens utbildningar - Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Kommande utbildningar hösten 2020
www.svenskavard.se/utbildningar

Missa inte chansen till kompetensutveckling i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Välkomna!
 
Ny standard för kvalitetssäkring av HVB - Workshops
WS 1: 8-9 september i Stockholm
WS 2: 10-11 november i Stockholm
WS 3: 16-17 mars 2021 i Stockholm
WS 4: 18-19 maj 2021 i Stockholm
Kursledare: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet
 
2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden. Utbildningsserien ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden. Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg.
Anmälan och mer info här
 
Barnkonventionen som svensk lag – tillämpning
17 september i Höör
5 november i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Målet med utbildningen är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll, barnsyn och hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas i den egna verksamheten samt användas som ett pedagogiskt verktyg för att stärka barnets rättigheter inom vård, omsorg och behandling.
Anmälan och mer info här
 
Bättre arbetsmiljö – BAM
6 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
3 november i Höör
Kursledare: Malin Burman, Kriskonsulterna

BAM är en utbildning framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen lär dig metoderna som förbättrar arbetsmiljön både vad gäller säkerheten och trivseln på arbetsplatsen. Oavsett om du vill uppdatera dina kunskaper eller är helt ny på området är den här utbildningen relevant.
Anmälan och mer info här
 
Missbruk och beroende inom vård och omsorg
7 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Tobias Sahlin, leg psykoterapeut mer än 25 års erfarenhet av kliniskt arbete, handledning och utbildning inom beroendefrågor.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring hur missbruk och beroende kan förstås utifrån ett biologiskt, psykologiskt samt socialt perspektiv, hur problematiken ser olika ut utifrån vilket av dessa perspektiv som bidrar mest till missbruket samt bidra med konkreta metoder och arbetssätt anpassade för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.
Anmälan och mer info här
 
Lågaffektivt bemötande – metoder och tillvägagångssätt
13 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
17 november i Höör
Kursledare: Jeanette Johansson-Ånmark, Sverigehälsan

Lågaffektivt bemötande ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Det lågaffektiva bemötandet fokuserar på personalens bemötande av personer med utmanande beteende och inte på själva beteendet. Metoden går ut på att undvika att bidra till ökad konfliktnivå. Under utbildningsdagen lär vi oss mer om vilka konkreta verktyg som fungerar för att personalen ska kunna arbeta med metoden i deras dagliga arbete.
Anmälan och mer info här
 
NPF-anpassad verksamhet
14 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Jeanette Johansson-Ånmark, Sverigehälsan

Ofta konstateras i en verksamhet att en individ har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan att någon anpassning görs för att möta problematiken. Bristen på anpassning av verksamheten handlar i många fall om att verktyg saknas för hur man på bästa sätt kan anpassa efter individens specifika behov. Utbildningsdagen innehåller tre huvudområden som alla är kopplade till hur man i sin verksamhet kan förbättra omsorgen för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Anmälan och mer info här
 
Lex Sarah – krav och skyldigheter
14 oktober i Höör
20 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor

Syftet med utbildningen är att tydliggöra de krav och skyldigheter som ställs på dem som bedriver verksamhet som omfattas av lex Sarah. Utbildningen tydliggör bland annat centrala skyldigheter i lex Sarah: rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet och anmälningsskyldigheten.
Anmälan och mer info här
 
Basal hygien inom vård och omsorg
22 oktober i Höör
4 november i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Lena Sahlqvist, tidigare avdelningschef på Karolinska Institutet och samordnare för patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Utbildningsdagen ger kursdeltagarna redskap att skapa bra och robusta system för basala hygienrutiner i den egna verksamheten. Vi kommer gå igenom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för att hantera smitta kopplad till Covid-19 smitta och hur riktlinjerna kan anpassas för att fungera i praktiken.
Anmälan och mer info här
 
Offentlig upphandling för anbudsgivare
22 oktober i Stockholm - delta på plats eller digitalt
Kursledare: Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult med tio års erfarenhet av arbete med genomförande av upphandlingar, utredningar och utbildningar inom offentlig sektor.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att få en överblick eller öka din kunskap om offentlig upphandling. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande vid inlämning av anbud mot offentlig sektor.
Anmälan och mer info här


Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration