Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Samtal med regeringens utredare om idéburna aktörers roll i välfärden
- Svenska Vård en aktiv deltagare under Almedalsveckan 2019
- IVO: s långa handläggningstider fortsatt bekymmerSamtal med utredare om idéburna aktörers roll i välfärden
Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur diskuterade i veckan idéburna utförares roll i välfärden med regeringens särskilda utredare Samuel Engblom. Utgångspunkten för samtalet var det regeringsuppdrag som givits i syfte att främja idéburna aktörers deltagande i välfärden.

För Svenska Vård är det grundläggande att konkurrensneutraliteten värnas. Vi vill se lika förutsättningar, mångfald och likvärdiga krav - oavsett utförarens driftsform. Utredningen går delvis i en annan riktning. Det kommer, med största sannolikhet, att föreslås att en bestämmelse införs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger upphandlande myndigheter möjlighet att reservera rätten att delta i en upphandling av välfärdstjänster till idéburna aktörer. Det anser vi vara fel väg att gå då det riskerar att missgynna privata utförare och särskilt små- och medelstora företag.

Det innebär inte att vi är negativa till non-profit. Tvärtom. Svenska Vård har ett antal medlemmar som är idéburna aktörer och som varje dag utför storartade insatser inom vård och social omsorg. Det är dock centralt att privata, idéburna och offentliga aktörer ges lika förutsättningar att bedriva verksamhet och bidra till välfärdens utveckling. Då kan den enskilde individen få sin unika behov tillgodosedda. Det är bra för såväl utförare som beställare av skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Utredningen med tillhörande förslag ska överlämnas till regeringen i mitten av december 2019. Svenska Vård kommer oförtrutet att argumentera för att utredningen lägger fram förslag som främjar idéburen verksamhet utan att missgynna andra driftsformer.


På fotot syns Svenska Vårds Thomas af Bjur och utredare Samuel Engblom.


Svenska Vård en aktiv deltagare under Almedalsveckan 2019
Svenska Vård deltog i ett antal seminarier, panelsamtal och dialogmöten under Almedalsveckan 2019. Ämnen som avhandlades var bland annat möjligheten att kvalitetssäkra omsorgstjänster med hjälp av standarder, små- och medelstora företags betydelse som tillväxtmotorer, behovet av en sammanhållen skattereform som främjar välfärdsföretagande samt betydelsen av långsiktiga spelregler och konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer.

Nya kontakter knöts och etablerade kontakter fördjupades. Våra argument mottogs positivt av politiska beslutsfattare och företrädare för myndigheter. Det återstår emellertid ett fortsatt aktivt och konstruktivt påverkansarbete från Svenska Vårds sida för att säkerställa lika förutsättningar för fristående utförare att bedriva verksamhet inom välfärden. Vi kommer oförtrutet att argumentera för detta!

På fotot syns Företagarnas vd Günther Mårder , Svenska Vårds Thomas af Bjur och Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström.
 

IVO: s långa handläggningstider fortsatt bekymmer
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under en längre tid brottats med långa handläggningstider när det gäller exempelvis tillståndsansökningar. Det såg under en period ut som att situationen skulle förbättras. Tyvärr kan vi nu konstatera att så inte blivit fallet. Tvärtom har handläggningstiderna blivit ännu längre.

Idag har IVO en genomsnittlig handläggningstid för nyansökningar på cirka 6 månader. Myndigheten har emellertid aviserat att handläggningstiden för nyansökningar kommer öka ytterligare och tillfälligt vara i genomsnitt upp till 9 månader. En mycket oroande utveckling.

Enligt IVO är förklaringen ny lagstiftning som innebär att fler verksamheter blivit tillståndspliktiga samt att myndigheten numera ska hantera betalningen av ansökningsavgifter. Den innebär också att IVO ska ta ställning till komplexa frågor som rör nya tillståndspliktiga verksamheter samt ägar- och ledningsprövning. 

IVO vidtar nu åtgärder för att korta handläggningstiderna bland annat genom att omfördela resurser inom myndigheten. Med de åtgärder som vidtas är ambition att den genomsnittliga handläggningstiden ska återgå till cirka 6 månader under resterande del av 2019. Svenska Vård anser att ambitionsnivån är alltför låg och har kontinuerlig kontakt med såväl IVO som politiska beslutsfattare för att poängtera vikten av att resurser tillskjuts för att korta handläggningstiderna.


Aktuella utbildningar som ger mervärde för din verksamhet

Missa inte din chans till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar och evenemang för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

I höstens program har en rad nyheter lanserats i form av utbildningar i bland annat :

Ta del av hela utbildningsutbudet här. Varmt välkommen med din anmälan!
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.


 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.


Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration