Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Olof Persson Projects
I ständig rörelse vi är ...
Svart Sommar 2015
 
Foto: Team Olof Persson Projects
 
Världens Centrum i Periferin
Philip Adams x Olof Persson Projects x Pierre Proske
— Olof Persson Projects förflyttar sig till Australien för att inleda ett samarbete med Melbourne-baserade koreografen Phillip Adams och ljudkonstnären Pierre Proske. De tre parterna kommer i en tvärdisciplinär process på temat "Världens Centrum i Periferin" ta sig an Centrum och Periferi, och begreppens föränderliga betydelse. I flertalet diskussioner menas det att det inte finns någon periferi. Anförandena är många. Alltifrån existentiella tankegångar att centrum helt enkelt är var man själv befinner sig, till historiska aspekter att världens mittpunkt förflyttar sig genom århundradena, och i perioder har inslag av flera parallella centra med konflikter, uteslutningar och konkurrens om vems historieskrivning som är gällande. Till nutida samhällsreflektioner att globaliseringen med "obegränsade" transporter förkortar avstånden i fysiska rum, vilket bidrar till en ny folkvandringstid, kanske också rotlöshet vare sig vald, påtvingad eller medfödd.
Allt detta i kombination med internets etablering som det centrala mötesforumet, och det förväntade genombrottet för "maker-industrin". Därmed skulle frågeställningarna utgöra delar av en värdeförändring i synen på centrum och periferi.

Vi utgår i arbetsprocessen från en i dagsläget vedertagen uppfattning om att
Sverige och Australien tillhör periferin, trots att det båda är i-länder med majoriteter av välmående befolkningar och välutvecklade sociala, ekonomiska och kulturella strukturer.

Processen pågår 15 – 26 juni 2015 i Pierre Proskes studio och på The Substation i Melbourne.

www.digitalstar.net
www.balletlab.com
www.olof.org


 
Dokumentation
Me – every body, in a Billion Worlds
Föreställning på Göteborgs Konsthall
 
Foto: Team Olof Persson Projects
 
 — Våren 2015 spelades föreställningen / installationen "Me – every body, in a Billion Worlds" med tre sekvenser (no 10, 14 och 15) på Göteborgs Konsthall. Verket dokumenterades och nu publiceras ett utsnitt av Sekvens 10 från föreställningen. Dansare i ständig rotation genom abstrakta, subtila rörelser som förflyttar sig mellan rörliga väggar och intet i Konsthallens stora rum. Betraktaren följer via kameran ett eget rörelsemönster.

www.vimeo.com/olofperssonprojects
Idé, bild och rörelsestruktur: Olof Persson.
Foto: Hannes A Brandulv.
Dansare: Rebecca Evanne, Joakim E Karlsson, Hannah Karlsson, Soledad Howe, Olof Persson och Adèle St-Aubin.
Ljudverk: Jean-Louis Huhta.
Installationskonstruktion: Robert Ek.
Ljussättning: Finn Pettersson.
Producent: Anna Karlander.

 
Sommarläsning
Boken om "Me – every body, volume 1" nu tillgänglig
Foto: Team Olof Persson Projects
 

 — Boken om föreställningen "Me – every body, volume 1" finns nu att beställa online. I essäform ges tre upplevelser av verket av konstvetaren Vendela Grundell, dokumentär-filmaren Maria Mogren och journalisten Tor Billgren, verksamma i Stockholm, Berlin och Malmö. Grafisk formgivning av Lisa Alm och översättning till engelska av Steven Cuzner. Boken innehåller också bilder från verket samt förord av Olof Persson.

Innehåll: Förord, essäer och bilder.
Omslag: 270g colorit svart, tryckt blindprägling.
Inlaga: 120g edixion offset.
Sidor: 104.
Mått:
135 x 190 mm. 
Språk: Svenska och Engelska.
Utgivare: Olof Persson Projects 2015.

Beställning online: www.olof.org
Nyhetsbrev
Nr 7
Sommar 2015

 

Tidigare nummer:

Våren 2015                    
Vår/Sommar 2014

Vinter 2014/2015           Vinter 2013/2014

Hösten 2014                   Hösten 2013 

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
English
 
Olof Persson Projects
In constant movement we are ...
Black Summer 2015
 
Photo: Olof Persson Projects
The World Center In The Periphery
Philip Adams x Olof Persson Projects x Pierre Proske
— Olof Persson Projects transport themselves to Australia to begin a collaboration with Melbourne based choreographer Phillip Adams and sound artist Pierre Proske. The three parties will in a transdisciplinary process work on the theme "The World Center In The Periphery", examining center and periphery as ideas, their changefulness and openness. In several discussions it is said that there is no Periphery. The statement can be existential: your center is simply where you are. Historic aspects can be that the center of the world changes with time, that following the centuries the center has been located in different geographical places - sometimes in several places at the same time. With conflicts and competition of who's history is the correct and current one. Today a reflection on our western societies can turn towards globalization. "Unlimited" travel opportunities have shortened physical distances and contributed to a new age of migration. Perhaps also accompanied by a rootlessness, be it inherited or chosen. 
All this in combination with the establishment of Internet as a central meeting place, and subsequently with the "maker-industry". Consequently the ideas and values of the "center" and "periphery" transforms.

In the work process we will start from the common understanding that Sweden and Australia are part of the periphery, even though both are industrial countries of the western world with a majority of their inhabitants living in well developed social, economical and cultural structures.

The process takes place 15 – 26 June 2015 at Pierre Proske's studio and at The Substation in Melbourne.

www.digitalstar.net
www.balletlab.com
www.olof.org


 
Documentation
Me – every body, in a Billion Worlds

Performance at Göteborgs Konsthall
 
Photo: Olof Persson Projects
 
 — In spring 2015 we performed the installation "Me – every body, in a Billion Worlds" with three sequences (no 10, 14 and 15) at Göteborgs Konsthall. The work was documented and now we present an outtake from sequence 10. Dancers in constant rotation through abstract, subtle movements relocating between moving walls and nothingness in the main hall of the art center. The spectators gaze follows the camera's own movement pattern.

www.vimeo.com/olofperssonprojects
Idea and movement structures: Olof Persson.
Photo: Hannes A Brandulv.
Dancers: Rebecca Evanne, Joakim E Karlsson, Hannah Karlsson, Soledad Howe, Olof Persson and Adèle St-Aubin.
Sound work: Jean-Louis Huhta.
Installation construction: Robert Ek.
Lighting: Finn Pettersson.
Producer: Anna Karlander.

 
Thank you to Göteborgs Konsthall


 
Summer reading
The book about "Me – every body, volume 1" now available
Photo: Olof Persson Projects
 

— The book about Me – every body, volume 1 is now available in online store. The book holds a short introduction by Olof Persson followed by personal reflections on this performance project by art historian Vendela Grundell (Stockholm), documentary film maker Maria Mogren (Berlin) and journalist and critic Tor Billgren (Malmö). Graphic design by Lisa Alm. The texts are presented both in Swedish and English (translation into English by Steven Cuzner. 

Content: Foreword, essays and images.
Cover: 270g colorit black, print blind embossing.
Inlay: 120g edixion offset.
Pages: 104.
Size: 
135 x 190 mm. 
Languages: Swedish and English.
Publisher: Olof Persson Projects 2015.

Order online: www.olof.org
Newsletter
No. 7
Summer 2015

Earlier issues:

Spring 2015                  Spring/Summer 2014

Winter 2014/2015          Winter 2013/2014

Fall 2014                       Fall 2013

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg, Sweden. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2015 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp