Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
I levande aktioner
Höst–Vinter 2017/2018
Installation vy. Nr 4, Dnipropetrovsk Museum of Art. 2017.
Nr 4
Serien Off the Wall
Live Action 12 – Ringöns Konsthall
Föreställning/Installation Nr 4 i serien Off the Wall visas på Live Action 12.

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 4 i serien består av en transparent vägg som skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och driver diskussion om förhållandet mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur där dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Det här förenas med säregna ljudverk. Nr 4 har tidigare visats på Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival i Dnipropetrovsk.

 Konstnärerna Olof Persson och David Sabel i samarbete med dansarna Rebecca Evanne och Hannah Karlsson, ljussättaren Finn Pettersson och konstruktören Björn Alpsten.

Live Action är en årlig performancekonst-festival sedan 2006 och drivs av Galleri A50. Den 12:e upplagan av festivalen sker på Skövde Konstmuseum och Ringöns Konsthall, och är
curaterad av konstnärerna och curatorerna Joakim Stampe och Jonas Stampe, bosatta och verksamma i Göteborg respektive Peking.

Andra omgången av Live Action 12 pågår 30 november – 2 december 2017 på Ringöns Konsthall i Göteborg. 

Live Action
Olof Persson Projects
David Sabel
Efterkonstruktioner
Galleri All In One
Studio vy. Serien Efterkonstruktioner, 2010 – 2016. 
Utställning med en serie bilder och videoverk på Galleri All In One. 
Ett efterkonstruktionsarbete med videodokumentation av koreografiska aktioner. Verken växlar mellan det igenkännbara och det närmast abstrakta.

Genom ett konsekvent nyttjande av kopiering och manipulation i bildbearbetningen av kroppar i förflyttning flyter dokumentation och fantasi samman. Bilder som svartnat ut och video i loop som ger föreställning om rave. Arbetet har pågått under en längre tid och innefattar idag sju verk på bläckstråleutskrifter och monitor.

Materialet till serien Efterkonstruktioner kommer av dokumentära arrangemang ur föreställningarna Me – every body, volume 1 och volume 2 med dess 15 koreografiska sekvenser.

Serien är resultatet av samarbete mellan konstnären Olof Persson, fotografen Hannes A Brandulv, dansarna Celia Bendtzen, Fredrika Byman Moberg, Joakim Envik Karlsson, Lina Räftegård, Fabian Brandt, Rebecca Evanne, Olof Persson samt ljussättarna Madeleine Strandberg och Finn Pettersson.

Utställningen pågår 19 – 28 januari på Galleri All In One, Ostindiegatan 16, Göteborg. 


Olof Persson Projects
Instagram
 See you, somewhere
Premiär 2018
Studio vy. See you, somewhere, 2017 – 2018. 
Olof Persson Projects har i ett års tid bedrivit föreställningsprojektet See you, somewhere i samarbete med modedesignern Helena Fredriksson och ljudkonstnären Robin Rimbaud aka Scanner.

I en serie processer utvecklas ett icke-narrativt verk, koreografisk föränderlig i sin form från plats till plats, med driv i urbana undertoner och flyktighet. I koncentration bearbetar en grupp dansare repetiva rörelser i planlös struktur. De till var och en individuellt utformade plaggen, vävs in i koreografin och förmedlar både personlighet och kollektiv samhörighet. I föreställningens genomgående ljudvärld, övergår mobila ljudinspelningar av olika levnadssätt till flera lager digital omvandling. Vi är överallt och ingenstans med någon annan, någon annanstans. 
Koreografen Olof Persson i samarbete med Ljudkonstnären Robin Rimbaud. Modedesignern Helena Fredriksson. Dansarna Rebecca Evanne, Joakim Karlsson, Adèle St-Aubin, Hannah Karlsson, Felix Skalberg, Olof Persson och Ljussättaren Finn Pettersson.

See you, somewhere har premiär under 2018


Olof Persson Projects
Helena Fredriksson
Robin Rimbaud

Instagram

Nyhetsbrev

Nr 13

Höst–Vinter

2017/2018


Tidigare nummer:

Vår/Sommar 2017          Våren 2015 

Höst-Vinter 2016/2017    Vinter 2014/2015

Sommar 2016                 Hösten 2014

Våren 2016                     Vår/Sommar 2014

Höst–Vinter 2015/2016   Vinter 2013/2014

Sommar 2015                 Hösten 2013

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studio baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects      
Vimeo        
Soundcloud    
Instagram

 

Med stöd av Göteborg Stad Kultur,  Västra Götalandsregionen, Konstnärsnämnden, 
Kulturbryggan och Statens Kulturråd. 

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects

In live action

Fall–Winter 2017/2018
Installation view. No.4, Dnipropetrovsk Museum of Art, 2017.
.
No.4
Off the Wall series

Live Action 12 – Ringöns Konsthall

The Performance / Installation No.4 in Off the Wall series will been shown at Live Action 12.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.4 in the serie is A transparent wall that dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound works. No.4 has earlier been shown at Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival in Dnipropetrovsk.

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with The Dancers Rebecca Evanne and Hannah Karlsson. The Light designer Finn Pettersson and The Construction designer Björn Alpsten.

Live Action is a yearly performance art festival since 2006 and runs by A50 gallery. The 12th edition of the festival takes place at Skövde Konstmuseum and Ringöns Konsthall, and is curated by the artists and curators Joakim Stampe and Jonas Stampe, who works and lives in Gothenburg respective Beijing.

The second set of Live Action 12 takes place November 30 – December 2 2017 at Ringöns Konsthall in Gothenburg.

Live Action
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram

Post-Constructions
All In One gallery
Studio view. Post-construction series. 2010–2016. 
 
An exhibition with a series of images and video works at All In One gallery. A post-contruction work with video documentation of choreographic actions. The works alternate between the recognizable and the near abstract.

Through a consistent use of copying and manipulation in the image processing of bodies in movement, documentation and imagination fuze together. Images that fade into the black and video in the loop that give an impression of a rave. The work has been going on for a longer period and includes seven works on inkjet prints and on video monitors.

The series Post-constructions is the resultat of collaboration between the artist Olof Persson, the photographer Hannes A Brandulv, the dancers Celia Bendtzen, Fredrika Byman Moberg, Joakim Envik Karlsson, Lina Räftegård, Fabian Brandt, Rebecca Evanne, the light designers Madeleine Strandberg and Finn Pettersson.

The exhibition takes place 19 – 28 january 2018 at All In One gallery, Ostindiegatan 16 in Gothenburg. 

Olof Persson Projects
Instagram
See you, somewhere 
Premiere 2018
Studio view. See you, somewhere, 2017–2018.
 
For over a year Olof Persson Projects has worked on the performance project See you, somewhere in collaboration with the fashion designer Helena Fredriksson and the sound artist Robin Rimbaud aka Scanner. 

In a series of processes a non-narrative work is developed, the choreographed shape changing from place to place, with its urban undertones and volatility. A group of dancers process repetitive movements with great focus in an aimless structure. In the performance's continuous sound world, mobile sound recordings of different ways of life transition to several layers of digital transformation. We are everywhere and nowhere with someone else, somewhere.
The Choreographer Olof Persson in collaboration with The Sound artist Robin Rimbaud. The Fashion designer Helena Fredriksson. The Dancers Rebecca Evanne, Joakim Karlsson, Adèle St-Aubin, Hannah Karlsson, Felix Skalberg, Olof Persson and The Light designer Finn Pettersson.

See you, somewhere have premiere in 2018.

Olof Persson Projects
Helena Fredriksson
Robin Rimbaud

Instagram

Newsletter

No.13

Fall–Winter

2017/2018

Earlier issues:

Spring/Summar 2017   Spring 2015 

Fall-Winter 2016/2017 Winter 2014/2015 

Summer 2016              Fall 2014              

Spring 2016                 Spring/Summer 2014  

Fall–Winter 2015/2016 Winter 2013/2014 

Summer 2015               Fall 2013             
Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group and studio, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2017 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 2–3 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp