Copy
Olof Persson Projects
Vinter 2014 / 2015 – Art Wars Sweden

(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser


 
Foto: Hannes A Brandulv
Art Wars Sweden – Turning The Dark Side Onto The Art Side

— I ens försök att få sina yngre släktingar att intressera sig för konst, kan efterforskningarna ut i världen ta sig intressanta vägar… och resultatet blev utställningen "Art Wars Sweden" i samarbete med Ben Moore från Art Below, London. En serie verk baserade på Star Wars Stormtroopers - den populärkulturella ikonen av originalmodell. I konstnärernas fria grepp transformeras ikonen radikalt från “ansiktslösa” maktredskap till starkt individuella karaktärer.

 

Medverkande konstnärer: Charlotte Gyllenhammar, Carl Michael von Hausswolff, Carolina Falkholt, Makode Linde, Linda Spåman, Peter Johansson of Sweden, Bea Szenfeld, Tobias Bernstrup, Sara Lo Af Ekenstam, Johannes Nyholm, Elin Wikström, Acéphale, Maria Miesenberger, Christian Partos, Radmila Knezevic, Pål Svensson, Agnetha Sjögren, Andreas R Andersson,  Dorna Shahabeddin Aslanzadeh och Erik Berglin.


Visas 17 januari – 29 mars 2015 på konstcentret 3:e Våningen i Carnegie Sockerbruk vid Göteborgs hamninlopp. Konstnärlig ledare Olof Persson. 

www.artwars.net
www.3vaningen.se

www.missingpeople.se

... rumsligt lekfullt och medvetet strävande efter upplösningen av rummet ...

 — Det utsålda eftermiddagsprogrammet "Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects" med konstnärssamtal, föreställning och konsert i samarbete med Göteborg Art Sounds i oktober 2014, blev konstnärligt en lyxtillställning för både publik och medverkande. Eftermiddagen inleddes med ett insiktsfullt samtal mellan Robin Rimbaud och Magnus Haglund om musik, konst, samplingskultur och arbetsprocesser med dans. I mellanakten utförde David Sabel en aktion i sin ljudinstallation "E6 Blues" utifrån ett högtalarsystem monterat på motorhuvar. Därefter vidtog en specialversion av föreställningen "Me – every body, volume 1" med dansarna Olof Persson, Rebecca Evanne, Lina Räftegård och Hannah Karlsson, i sällskap av Robin Rimbaud som live framförde sina kompositioner. En extraordinär upplevelse i det kolsvarta scenrummet. Programmet avslutades med en exklusiv, säregen och drömsk ambient-konsert av Robin Rimbaud aka Scanner. Arrangemanget recenserades i nättidskriften Allt för Musik.

www.alltformusik.se
www.scannerdot.com
www.gas-festival.com

Mike Skinner 
1974 – 2014

 — Vår mångårige samarbetspartner, konstnären och kompositören Mike Skinner gick hastigt bort tidigare i år. Verksam i New York både bidrog han till och var en del i det sjudande konstlivet. I Göteborg stod han tillsammans med tre andra ljudkonstnärer bakom en rad ljudverk för konstprojektet och föreställningsserien "Me – every body". Vi publicerar nu dokumentationen av "Sekvens 8" i sin helhet. Mike byggde konsekvent i den interaktiva processen med verket på ljudupptagningar ifrån dansarens rörelser. Ljudbilden är rå, urban, intensiv och samtidigt organisk, och kombineras med dansarens strama repetitiva rörelseform i verket.

 

Läs också Madeleine Levys och Kristofer Ragnarssons minneskrönika om Mike Skinner på Bon Magazines nätupplaga.

 

www.olof.org

www.bon.se

Nyhetsbrev
Nr 5
Vinter 2014 / 2015

Tidigare nummer:

Hösten 2014                         Hösten 2013

Vår/Sommar 2014

Vintern 2013/2014

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
English
Olof Persson Projects
Winter 2014 / 2015 – Art Wars Sweden

 
Photo: Hannes A Brandulv
Art Wars Sweden
– Turning The Dark Side Onto The Art Side 

 

— In one’s attempt to get younger relatives to take an interest in art, excursions into the world can lead you on curious paths... the result became the exhibition "Art Wars Sweden", in collaboration with Ben Moore from Art Below, London. A series of works based on Star Wars Stormtroopers - a pop culture icon of original make. Freely handled by the artists, the icon is radically transformed from “faceless” power tools into highly individual characters.

Artists: Charlotte Gyllenhammar, Carl Michael von Hausswolff, Carolina Falkholt, Makode Linde, Linda Spåman, Peter Johansson of Sweden, Bea Szenfeld, Tobias Bernstrup, Sara Lo Af Ekenstam, Johannes Nyholm, Elin Wikström, Acéphale, Maria Miesenberger, Christian Partos, Radmila Knezevic, Pål Svensson, Agnetha Sjogren, Andrew R Andersson, Dorna Shahab Eddin Aslanzadeh and Erik Berglin.

Exhibition: 17 January – 29 March 2015 at the art centre 3:e Våningen in Gothenburg, Sweden. Artistic director Olof Persson.


www.artwars.net
www.3vaningen.se
www.missingpeople.se

… Spactially playful and consciously
after dissolution of the room ... 
 

— The sold out afternoon programme “Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects”, with artist talk, performance and concert in collaboration with Göteborg Art Sounds in October 2014, proved a luxurious artistic event for both audiences and artists. The afternoon started off with an insightful discussion between Robin Rimbaud and journalist Magnus Haglund about music, art, the nature of samplings and the work processes with dance. In the intermission David Sabel performed in his own sound installation “E6 Blues”, with 7 sounding and vibrating car hoods. The programme continued with a special version of the performance “ Me – every body, volume 1”, featuring dancers Olof Persson, Rebecca Evanne, Lina Räftegård and Hannah Karlsson, accompanied by Robin Rimbaud who performed his compositions live. An extraordinary experience in the pitch-black performance space. As a finale of the afternoon, Robin Rimbaud aka Scanner played an exclusive ambient concert set. The programme was reviewed in the online magazine Allt för Musik.

www.alltformusik.se
www.scannerdot.com
www.gas-festival.com

Mike Skinner 
1974 – 2014

—- Our long-term collaborator, the artist and composer Mike Skinner, passed away earlier this year. He was a great contributor to and part of the vibrant art scene in New York City. In Gothenburg he created several sound works alongside three other composers for the art- and performance series “Me – every body, volume 1”. We now publish the documentation of “Sequence no 8” in it’s entirety. Mike consistently built the sound out of the dancers’ movements in an interactive process. The soundscape is raw, urban and intense, but at the same time organic, combined with the dancers’ strong and repetitive movement phrases of this work.
 
Read also the eulogy (in Swedish) for Mike Skinner, written by Madeleine Levy and Kristofer Ragnarsson in Bon Magazine online edition.

 

www.olof.org
www.bon.se

Newsletter
No. 5
Winter 2014 / 2015

Earlier issues:

Fall 2014                                  Fall 2013

Spring/Summer 2014

Winter 2013/2014

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2014 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp