Copy
Olof Persson Projects
Hösten 2014 – Världens centrum i periferin

(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser


 
Från strukturellt centrum till individuella rörelse-
kombinationer i periferin...

— Den andra volymen i konstprojektet och föreställningsserien "Me — every body" spelas åter på 3:e Våningens scen. Verket utgår från rörelsens struktur och kroppens enkla komplexitet. Sex fristående sekvenser (no. 10–15) framförs av sju dansare, som med flera uppsättningar rörelser till sitt förfogande skapar individuella kombinationer. Gruppdynamiken komplicerar strukturen ytterligare. Lager på lager har de sex sekvenserna byggts samman med specialkomponerade ljudverk, ljus och form.

Föreställningen spelas 17 – 19 september kl 19.00 på 3:e Våningen i Göteborg.

+ djs Maja Gödicke, Saratari och Buchla boys efter föreställningen.


trailer

www.3vaningen.se

... vidare genom antroposofisk världsbild i dess centrum Ytterjärna

— Föreställningen "Me — every body, volume 2" förflyttas därefter vidare till Kulturhuset i Ytterjärna beläget utanför Stockholm, centrum för antroposofisk filosofi.

Verket spelas 27 september kl 19.00 på Kulturhuset i Ytterjärna.


www.kulturhuset.nu

Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects Göteborg Art Sounds 2014

— Eftermiddagsprogram med konstnärssamtal, föreställning och konsert. Konstnären Olof Persson har till årets upplaga av Göteborg Art Sounds bjudit in den brittiske ljudkonstnären Robin Rimbaud aka Scanner. Deras samarbete startade under mitten av nollnoll-talet och utmynnade i fem ljudverk för "Me — every body". För Göteborg Art Sounds visas åter första volymen i serien. Denna gång får dansarna Rebecca Evanne, Lina Räftegård och Olof Persson sällskap av Robin Rimbaud som live framför specialversioner av sina kompositioner. Inför föreställningen samtalar journalisten och kritikern Magnus Haglund med Robin Rimbaud om hans konstnärskap och som avslutning på eftermiddagen ger Rimbaud en exklusiv konsert. 

+ live ljudverk av ljudkonstnären David Sabel i den pågående ljudinstallationen" E6 Blues".

Programmet ges 18 oktober kl 14.30 – 17.30 på 3:e Våningen i Göteborg.


www.gas-festival.com

www.3vaningen.se

Nyhetsbrev
Nr 4
Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan och Svenska Institutet i Paris.

Share
Forward to Friend
Tweet
English

Olof Persson Projects
Fall 2014 – 
The world center in the periphery
 
From a structural center to
individual movement 
combinations in the periphery...

— The second volume in the art project and performance series "Me - every body" is being performed again at 3:e Våningen's stage. The work is based on the movement's structure and the body's simple complexity. Six independent sequences (no. 10-15) performed by seven dancers, who with several sets of moves at their disposal create individual combinations. The group dynamic complicates the structure further. Layer upon layer, the six sequences are built together with specially composed soundworks, light and form. 


Performed 17 - 19 September, 19:00 at 3:e Våningen in Göteborg, Sweden.

+ djs Maja Gödicke, Saratari Buchla and boys after the performance. 


trailer

www.3vaningen.se

... further through anthroposophic worldviews in their center at Ytterjärna

— The performance "Me - every body, volume 2" will then go on tour to Kulturhuset in Ytterjärna, located outside of Stockholm. Kulturhuset is a Swedish center for anthroposophic philosophy.

Performed September 27, 19:00 at Kulturhuset in Ytterjärna, Sweden.


www.kulturhuset.nu

Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects Göteborg Art Sounds 2014

—- Afternoon program with artist talk, performance and concert. The artist Olof Persson has for this year's Göteborg Art Sounds invited the British sound artist Robin Rimbaud, aka Scanner. Their collaboration started about ten years ago and has culminated in five sound works for "Me - every body." For Göteborg Art Sounds they will re-stage the first volume in the series. This time the dancers Rebecca Evanne, Lina Räftegård and Olof Persson are joined by Robin Rimbaud who performs special versions of his compositions live. Before the performance, journalist and critic Magnus Haglund talks with Robin Rimbaud about his artistry and at the end of the afternoon Rimbaud gives an exclusive concert.

+ Live sound work by the artist David Sabel in the ongoing sound installation "E6 Blues".

The program is given October 18, 14:30 to 17:30, at 3:e Våningen in Göteborg, Sweden.


www.gas-festival.com
www.3vaningen.se

News letters
No. 4
Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects

 

 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2014 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olof.org

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp