Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

Olof Persson Projects
Mardrömmar och Tecknade serier
Höst – Vinter 2015/2016

 
Foto: Team Olof Persson Projects
 
Off the Wall
Arbetsprocess med nytt verk av Olof Persson Projects

— I min barndoms återkommande mardröm befinner jag mig i ett rum utan botten, vars obeskrivliga och transparenta väggar är nära inpå och samtidigt långt borta. En plågsam känsla som var bortom, inuti och stum. I kontorslandskapets tacksamt diskreta möjlighet till avskildhet fann jag en metod, elektronisk smartfilm, som gav en förbindelse. Den konstnärliga kontexten är inte ett försök till tolkning eller kopiering av minnesbilden, utan en fas på vägen till något annat, obestämt. On/Off the Wall.

 

Projektet, som nu närmar sig sitt slutskede, blir den första i en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. En installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning.

Genom väggens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, utifrån filosofin att dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med David Sabels säregna ljudverk.

Verket utvecklas i samarbete med ljudkonstnär, dansare, modedesigner, konstruktör, ljussättare, programmerare, ingenjör och tillverkare.


www.davidsabel.se
www.ekrobert.com

www.olofperssonprojects.net
Movement Drawings
Marcelo Romero x Lina Brunhage x Johan Björkegren 
x Camilla Boström x Olof Persson Projects

 
 Ur verk av Camilla Boström
 
 — I samarbete med konstnärerna Marcelo Romero, Lina Brunhage, Johan Björkegren och Camilla Boström med inriktning på serieteckning, drar Olof Persson Projects igång "Movement Drawings", en tvärdisciplinär process med dans som tecknade serier. Två konstnärliga discipliner; en tredimensionell som sker flyktigt i ögonblicket och en tvådimensionell som präntas ner på papper. Det blir en performativ praktik där de konstnärliga formerna problematiseras och förändras i och med sammankopplingen, och öppnar för fler nischade förgreningar.

En interaktiv process där hen skissar för att bli ett med dansaren, dess rörelser och förflyttningar i rum, med såväl abstrakta som beskrivande linjer och länkningar av det koreografiska sammanhanget ruta för ruta. Beroende på estetisk inriktning kan serietecknandet vara allt från realistiskt dokumenterande av existerande dansverk till fria associationer för att skapa en ”fiktiv” koreografi i serieform. 
Som föreläsare och samtalspartner i projektet medverkar konstnären Brit Swedberg, nestor i dansteckning, vars verk har visats bland annat på 3:e Våningen i Göteborg och Louvren i Paris, samt koreografen och dansvetaren Marika Hedemyr, senast aktuell med "Kunskap i rörelse" på House of Words, Göteborgs Internationella Konstbiennal.


www.johanbjorkegren.se
scamillaebostrom.tumblr.com
www.marceloromero.se
www.facebook.com/LinasIllustration
www.olofperssonprojects.net
Onlinebutik
Ord, Bild och Ljud 
Foto: Team Olof Persson Projects
 

Bokutgåva

Boken om föreställningen "Me – every body, volume 1" finns att beställa online. I essäform ges tre upplevelser av verket av konstvetaren Vendela Grundell, dokumentärfilmaren Maria Mogren och journalisten Tor Billgren. Grafisk formgivning av Lisa Alm och översättning till engelska av Steven Cuzner. Boken innehåller också bilder från verket samt förord av Olof Persson.

Innehåll: Förord, essäer och bilder.
Omslag: 270g colorit svart, tryckt blindprägling.
Inlaga: 120g edixion offset.
Sidor: 104.
Mått: 
135 x 190 mm. 
Språk: Svenska och Engelska.
Utgivare: Olof Persson Projects.

Beställning online:

www.olofperssonprojects.net
 

Ljudutgåva

Soundtracket till föreställningen och konstprojektet "Me – every body, volume 1" finns att beställa online. Nio ljudverk av Robin Rimbaud/Scanner, Pierre Proske/ Grimus, Mike Skinner och Jean-Louis Huhta. 
Grafisk form av Lisa Alm och Camilla Blomgren. Mastering av Philip Granqvist/Studio Grandqvick.

LP/CD: 9 spår, 52.87 min.
Omslag(LP): 450g notturno svart, tryck lack svart, 947 x 310 mm.
Omslag(CD): 450g notturno svart, tryck lack svart, 402 x 120 mm.
Folder: 80g kaskad svart, 295 x 290 mm.
Utgivare: Olof Persson Projects.

Beställning online: 
www.olofperssonprojects.net

Nyhetsbrev
Nr 8
Höst – Vinter
2015/2016

Tidigare nummer:

Sommar 2015                
Hösten 2014

Våren 2015                    Vår/Sommar 2014

Vinter 2014/2015           Vinter 2013/2014

                                       Hösten 2013 

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.

 

www.olofperssonprojects.net       Vimeo        Soundcloud        Instagram

 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English
 
Olof Persson Projects
Nightmares and Comics
Fall – Winter 2015/2016

 
Photo: Olof Persson Projects
 
Off the Wall
Work in progress of new work by Olof Persson Projects 

— In a recurring nightmare from my childhood, I find myself in a room with no floor, where the walls are indescribable and transparent, both close and far away at the same time. An agonizing feeling of beyond, within and mute. In the discrete privacy of the office landscape I found a method, electronic smartfilm, with a connection. The work is not an attempt to interpret or recreate this memory in an artistic context. Instead it is a step on the way to something else, undefined. On / Off the Wall.

 

This project, nearing its final phase, is the first in a series of works with electrical current filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. It will be an installation that at given times becomes a performance set. 

The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound art by David Sabel.

 

The work is developed in collaboration with sound artist, dancers, fashion designer, constructor, light designer, programmer and engineer.


www.davidsabel.se
www.ekrobert.com

www.olofperssonprojects.net 
Movement Drawings
Marcelo Romero x Lina Brunhage x Johan Björkegren 
x Camilla Boström x Olof Persson Projects

 
Work by Camilla Boström
 
 — In collaboration with the artists Marcelo Romero, Lina Brunhage, Johan Björkegren and Camilla Boström that are all skilled cartoonists, Olof Persson Projects are starting up a transdisciplinary process with dance as comic strips. Two artistic disciplines meet; one of them three-dimensional, ephemeral and happening in the moment, the other two-dimensional, being sketched on paper. The project aims at developing a performative practice where the two disciplines are problematized and transformed through an amalgamation, while at the same time opening up several more niches and branches.

An interactive process where the artist sketches to become one with the dancer, the movements and transfers in space, in both abstract and describing lines, linking the choreographic context frame by frame. Depending on aesthetics, the comics created can vary widely - from realistic documentation of existing dance works to completely free associations inventing “fictitious” choreography in comic strip format.
There are two lecturers and conversation partners connected to the project: artist Brit Swedberg, a true authority on life dance sketching whose works have been exhibited at 3:e Våningen in Gothenburg and Le Louvre in Paris among many other places, and choreographer and dance theorist Marika Hedemyr, who just participated in “House of Words” at Gothenburg International Biennial of Contemporary Art.


www.johanbjorkegren.se
scamillaebostrom.tumblr.com
www.marceloromero.se
www.facebook.com/LinasIllustration
www.olofperssonprojects.net


 
Online Store
Words, Images and Sound

 
Photo: Olof Persson Projects
 

Book edition

The book about Me – every body, volume 1 available in online store. The book holds a short introduction by Olof Persson followed by personal reflections on this performance project by art historian Vendela Grundell (Stockholm), documentary film maker Maria Mogren (Berlin) and journalist and critic Tor Billgren (Malmö). Graphic design by Lisa Alm. The texts are presented both in Swedish and English (translation into English by Steven Cuzner. 

Content: Foreword, essays and images.
Cover: 270g colorit black, print blind embossing.
Inlay: 120g edixion offset.
Pages: 104.
Size: 
135 x 190 mm. 
Languages: Swedish and English.
Publisher: Olof Persson Projects.

Order online:
www.olofperssonprojects.net
 

 Sound edition

The soundtrack to Me - every body, volume 1, a performance and art project is available in online store. Nine sound works by Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus, Mike Skinner and Jean-Louis Huhta. Art directors Lisa Alm and Camilla Blomgren. Mastering by Philip Granqvist / Studio Grandqvick

LP/CD: 9 tracks, 52.87 min.
Cover (LP): 450g notturno black, print in lacquer black, 947 x 310 mm.
Cover (CD): 450g notturno black, print in lacquer black, 402 x 120 mm
Folder: 80g kaskad black, 295 x 290 mm.
Publisher: Olof Persson Projects.

Order online:  
www.olofperssonprojects.net

Newsletter
No. 8
Fall – Winter
2015/2016

Earlier issues:

Summer 2015               Fall 2014

Spring 2015                  Spring/Summer 2014

Winter 2014/2015        Winter 2013/2014

                                      Fall 2013

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg, Sweden. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

www.olofperssonprojects.net       Vimeo        Soundcloud        InstagramWith support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, Frispel, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2015 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp