Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

Olof Persson Projects
 BZZBZZ
Våren 2016
 
Ur Me – every body, in a Billion Worlds 2015.
 
Vi gör det igen!
Me – every body, in a Billion Worlds
— Under 2016 års upplaga av Konstrundan i Majorna visas föreställningen / installationen Me – every body, in a Billion Worlds. Verket är en del av avslutningen på den mer än ett decennium långa serien i 15 delar Me – every body. Serien bygger på tankegångar om att allt människan utför, omdefinierar och producerar, sker direkt eller indirekt i relation till kroppen. Våra tankar, förflyttningar, möten och livet i allmänhet skulle inte ske om vi inte var formade efter den nuvarande strukturen.
     
I den avslutande omgången binds delarna till en övergripande sammanfattning - att vi är miljarder kroppar som i ett organiskt myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra. 

Ett urval sekvenser tas ut ur sina tidigare sammanhang och sätts samman till nya kombinationer med förändrad koreografisk form, rumstänk och publik åskådning. Den första Me – every body, in a Billion Worlds hade premiär i fjol på Göteborgs Konsthall, och genomsyrades av oavlåtliga förflyttningar med mobila ljud -och ljussatta väggar, glidplattor, subtila rörelsestrukturer, dämpade sken, rök och pulserande ljud.
Konstnären Olof Persson i samarbete med: Ljudkonstnärerna Jean-Louis Huhta, Robin Rimbaud och Pierre Proske.  Modedesignern Helena Fredriksson. Dansarna Fredrika Byman Moberg, Rebecca Evanne, Joakim E Karlsson, Hannah Karlsson, Adèle St-Aubin och Olof Persson. Ljussättaren och tekniken Finn Pettersson samt Robert Ek Konstruktör Installation – Scenografi. 

Me – every body, in a Billion Worlds spelas på 3:e Våningen – Center för nutida dans, musik och konst 9 – 10 april under Konstrundan i Majorna.

Trailer


3:e Våningen
Olof Persson Projects
Helena Fredriksson
Robin Rimabud aka Scanner
Pierre Proske aka Grimus
Jean Louis Hutha
Robert Ek
Koreografisk Journal #4
Dans som tecknad serie – dokumentation av en process
Johan Björkegren, teckning i kol ur Movement Drawings 2016.
 
 — I fjärde utgåvan av tidskriften Koreografisk Journal skriver Olof Persson om den nystartade tvärdisciplinära processen Movement Drawings. Ett projekt som bearbetar dans som tecknade serier i samarbete med konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren. Artikeln beskriver det inledande arbetet av sammankopplingen av de två konstnärliga disciplinerna; en tredimensionell som sker flyktigt i ögonblicket och en tvådimensionell som präntas ner på papper. En dokumentation i flera skikt om projektets teoretiska och praktiska underlag med historiska och samtida referenser. Från traditioner med illustrationer, bildspråk och serieteckning, till svårigheterna att dokumentera dans och om flera generationer bildkonstnärers och koreografers arbeten.
Koreografisk Journal ges sedan 2013 ut av Koreografiska Konstitutet, med redaktörerna Marie Fahlin och Rebecca Chentinell. Det fjärde numret på temat dokumentation utkommer under våren 2016. Se Koreografiska Konstitutets sida för utgivningsdatum och distribution.

Projektet Movement Drawings fortskrider under 2016 – 2017.Koreografiska Konstitutet
Olof Persson Projects
Johan Björkegren
Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
Ljudkontakt 
Kajsa Magnarsson x Olof Persson Projects
Kajsa Magnarsson, spår ur Untitled 2016.
 
— Ljudkonstnären Kajsa Magnarsson är ny medarbetare till Olof Persson Projects. Samarbetet inleddes med verket Untitled vid årets upplaga av festivalen K.R.O.P.P under mars månad på Uppsala Konserthus. I en platsspecifik föreställning och konsert på husets inglasade övergång, bedrev Olof Persson koreografiska förflyttningar i ett sicksack-mönster som repeterades med små förändringar i kroppen. Parallellt med rörelsen förflyttade Kajsa Magnarsson ljudet genom den långa korridoren som akten utspelade sig i, med ljusskenet från den omgivande staden som scenografisk fond. Kajsa Magnarsson är bosatt och verksam i Göteborg. I sitt eget konstnärliga arbete med kompositioner använder hon sig av attribut som överfallslarm, strap-ons, syntheziser med mera. Verk har framförts live i Göteborg, London och Berlin. 2016 har hon tilldelats Göteborgs Stads Kulturstipendium.
Festivalen K.R.O.P.P cureras av koreografen SU-EN i samarbete med UKK. I årets tema Kropp möter ljudkonst medverkade även Anna Westberg med Morphony/Joel Brindfalk, SU-EN Butoh Project med Ryoko Akama, Lotta Melin med Anna Lindal och Emma Ribbing med Silas Bieri.

 

K.R.O.P.P
Kajsa Magnarsson

Olof Persson Projects

Bomp Bomp Bomp
Olof Persson i studio framför modell till serien Off the Wall 2016. Foto: Hannes A Brandulv
 
— Olof Persson Projects bildades under början av nollnoll-talet. Dans- och konstkollektivet Äckligt Kulturella Personers Sällskap i den dåvarande sammansättningen lades ner och projektet Me – every body drog igång. Det blev en brytpunkt i kreativ riktning. Verksamheten drivs av konstnären Olof Persson, som startade sin bana som 14-åring med verket Electric Man i en samtid som stod inför ravekulturens gryning, vilket än idag präglar det konstnärliga arbetet. I långsiktiga arbetsprocesser utgår gruppens kreativitet ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet. Med studier i flera fält inom dans, konst och ny teknik, och med otaliga timmar nattlig ravedans genom mullrande bomp bomp bomp–ljudbildsvärld har en estetik utvecklats som innehar nyanser av opolerad yta, urbana undertoner och flyktighet.
Studio och verkstad är sedan 2013 beläget på Ostindiegatan i Göteborg mellan klustret Röda Sten Konsthall – Hey it's Enrico Palazzo – 3:e Våningen och Danscentrum Väst. Verk har visats på Fylkingen, Dia Center for Arts, Animal Gallery, Dansens Hus, Örebro Konsthall, Weld, NRW Forum Düsseldorf, Atalante, Swedish style in Tokyo, Galleri Westberg / Spåman m.fl.

Det första verket i serien Off the Wall med strömtillfört filter på glas, i samarbete med ljudkonstnären David Sabel visas under året.Vi är elektrifierade bzzbzz⚡.  


David Sabel
Olof Persson Projects
Nyhetsbrev
Nr 9
Våren 2016


⚡⚡

Tidigare nummer:


Höst–Vinter 2015/2016     Hösten 2014

Sommar 2015                    Vår/Sommar 2014

Våren 2015                        Vinter 2013/2014

Vinter 2014/2015               
Hösten 2013

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär grupp baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects     
Vimeo       
Soundcloud   
Instagram

 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English

 Olof Persson Projects 
 BZZBZZ
Spring 2016
 
From Me – every body, in a Billion Worlds 2015.
 
We are doing it again!
Me – every body, in a Billion Worlds
— During the 2016 edition of Konstrundan i Majorna, the performance/installation Me – every body, in a Billion Worlds is shown. The work is one of the final pieces of the more than a decade-long series in 15 parts Me – every body. The series is based on the cogitation that everything we do, redefine and produce, is occurring directly or indirectly in relation to the body. Our thoughts, motions, meetings and life in general would not take place if we weren’t built after the present structure.structure.
 
This finale ties the parts together in an overall summary - that we are a billion bodies who wander around in an organic throng, like sovereign worlds, consistently colliding with ourselves and others

A selection of sequences taken out of their earlier context are reassembled into new combinations with altered choreographic form, space-concepts and audience views. The first Me – every body, in a Billion Worlds was premiered last year at Göteborgs Konsthall, and permeated by perpetual movements with mobile sound-and light walls, slideboards, subtle movement structures, dimmed lights, smoke and pulsating sound.
The artist Olof Persson in collaboration with: Sound artists Jean-Louis Huhta, Robin Rimbaud and Pierre Proske. Fashion designer Helena Fredriksson. The dancers Fredrika Byman Moberg, Rebecca Evanne, Joakim E Karlsson, Hannah Karlsson, Adèle St-Aubin and Olof Persson. Lighting and technical Finn Pettersson and Robert Ek Constructor Installation - Scenography.

Me – every body, in a Billion Worlds is performed at 3:e Våningen - Center for contemporary dance, music and art, April 9 – 10 during Konstrundan i Majorna.


Trailer


3:e Våningen
Olof Persson Projects
Helena Fredriksson
Robin Rimabud aka Scanner
Pierre Proske aka Grimus
Jean Louis Hutha
Robert Ek
Koreografisk Journal #4
Dance as cartoons - documentation of a process
Johan Björkegren, drawing in charcoal from Movement Drawings 2016.
 
— In the fourth edition of Koreografisk Journal, Olof Persson writes about the newly launched trans-disciplinary process Movement Drawings. A project that processes dance as cartoons in collaboration with the artists Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage and Johan Björkegren. The article describes the initial work with the interconnection of the two artistic disciplines; a three-dimensional that happens fleetingly in the moment and a two-dimensional that is put down on paper. It is a documentation in several layers about the project's theoretical and practical basis with historical and contemporary references. From the traditions of illustrations, imagery and cartooning, to the difficulty to document dance and about several generations of visual artists and choreographers works.
Koreografisk Journal is published since 2013 by Koreografiska Konstitutet, with the editors Marie Fahlin and Rebecca Chentinell. The fourth issue on the theme documentation will be published in April 2016. Visit Koreografiska Konstitutets site for the release date and distribution.


Koreografiska Konstitutet
Olof Persson Projects
Johan Björkegren
Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
 
Sound Contact
Kajsa Magnarsson x Olof Persson Projects
Kajsa Magnarsson, track from Untitled 2016.
 

— The sound artist Kajsa Magnarsson is a new collaborator to Olof Persson Projects. It started with the work Untitled in this year's edition of the festival K.R.O.P.P at the Uppsala Concert House. In a site-specific performance and concert on the building's glass transition corridor, Olof Persson performed choreographic movements in a zigzag pattern that repeated with small changes in the body. Parallel to the movement, Kajsa Magnarsson projected the sound through the long corridor, with the lights from the surrounding city as scenographic background. Kajsa Magnarsson lives and works in Gothenburg. In her own artistic work with compositions she uses attributes as panic-alarms, strap-ons, synthesizers and more. Her works have been performed live in Gothenburg, London and Berlin. In 2016, she has received the City of Göteborg Cultural Award.

The festival K.R.O.P.P are curated by choreographer SU-EN, in collaboration with the UKK. In the this year's theme The body meets sound art also starred Anna Westberg with Morphony / Joel Brindfalk, SU-EN Butoh Project with Ryoko Akama, Lotta Melin with Anna Lindal and Emma Ribbing with Silas Bieri.
 

K.R.O.P.P
Kajsa Magnarsson

Olof Persson Projects

 

Bomp Bomp Bomp
 
Olof Persson in the studio in front of a model to the series Off the Wall 2016. Photo: Hannes A Brandulv.
 
— Olof Persson Projects was established at the beginning of the century. The dance and art collective Disgustingly Cultural Persons Society was disbanded and the project Me – every body started. It becomes a breakpoint in the creative direction. The group is run by the artist Olof Persson, who started at the age of 14 with the work Electric Man in a time that was facing the dawn of the rave culture, which still today characterizes the artistic work. In processes over a long-term, the groups artistic creativity springs from the the body and the movement's structure and complexity. With studies in several fields within dance, art and new technology, and with innumerable of hours of nightly rave dance through the cavernous Bomp Bomp Bomp-sound and images, an aesthetic has developed, with shades of unpolished surfaces, urban undertones and fleetingness.
The studio and workshop is since 2013 located at Ostindiegatan in Göteborg between the cluster Röda Sten Konsthall – Hey it's Enrico Palazzo – 3:e Våningen and Danscentrum Väst. Work has been shown at Fylkingen, Dia Center for Arts, Animal Gallery, Weld, Örebro Konsthall, Dansens Hus, NRW Forum Düsseldorf, Atalante, Swedish style in Tokyo, Westberg / Spåman gallery with more.

The first work in the series Off the Wall  with electric current filters on glass, in collaboration with the sound artist David Sabel is shown during the year. We are electrified -bzz
bzz⚡.David Sabel
Olof Persson Projects
Newsletter
No. 9
Spring 2016


⚡⚡

Earlier issues:

Fall–Winter 2015/2016  Fall 2014


Summer 2015                 Spring/Summer 2014
 
Spring 2015                    Winter 2013/2014
  
Winter 2014/2015           Fall 2013

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary group, based in Göteborg, Sweden.
 

Olof Persson Projects
Vimeo 
Soundcloud
Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, Frispel, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2016 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by MailChimp