Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Offentlig – Privat
Vår/Sommar 2018
Installation vy. Nr 2 – Nr 3, 2018.
Nr 2 – Nr 3
Serien Off the Wall
BITE Studios – Nordiska Kompaniet
Supermarket – Slakthuset 5
Installationen Nr 2 – Nr 3 i serien Off the Wall av Olof Persson och David Sabel visas våren 2018 i BITE Studios utställning för SS18 och på konstmässan Supermarket 2018.

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. Nr 2 – Nr 3 i serien består av en installation med två transparenta skärmar, fritt ställda sida vid sida i rummet. De kan spela som par eller var för sig. Genom skärmarnas elektroniskt programmerade på/av-lägen, utgörs bilden och ljudet av steglösa skiftningar och växlingar i transparens. Det är en sällsam känslighet i fönstret och leder in i ett förhållande mellan offentligt och privat. Nr 2 – Nr 3 har tidigare visats på konstmässan Art Safari 2017 i Bukarest.

BITE är ett Svensk/Brittisk studio som skapar hållbara kollektioner i naturfiber. I grupputställning på Nordiska kompaniet i Stockholm presenteras kollektionen för SS18 tillsammans med verk av Riitta Päiväläinen och Tony Cragg i samarbete med Galleri Andersson / Sandström samt verk av Olof Persson och David Sabel i samarbete med Olof Persson Projects. Utställningen pågår 14 mars – 8 april 2018.

Supermarket är en årlig internationell konstmässa sedan 2007 för konstnärs-drivna gallerier och konsthallar. Årets medverkan i konstmässan på Slakthuset 5 i Stockholm sker i samarbete med 3:e Våningen. Supermarket pågår 12 – 15 april 2018.

BITE Studios
Supermarket
Olof Persson Projects
David Sabel
Nr 4
Serien Off the Wall
Konstrundan i Majorna – 3:e Våningen
Art Safari – George Enescu Square
Installation vy. Nr 4, Dnipropetrovsk Museum of Art, 2017. 
 
Föreställning/Installation Nr 4 i serien Off the Wall visas våren 2018 på Konstrundan i Majorna och på konstmässan Art Safari.

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 4 i serien består av en transparent vägg som skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och driver diskussion om förhållandet mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur där dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Det här förenas med säregna ljudverk. Nr 4 har tidigare visats på Live Action 12, Ringöns konsthall samt på Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival. 

Olof Persson och David Sabel i samarbete med dansarna Rebecca Evanne och Hannah Karlsson, ljussättaren Finn Pettersson och konstruktören Björn Alpsten.

Konstrundan i Majorna är en årlig lokal konstarrangemang i Göteborg sedan 1998. I årets upplaga medverkar ett 70-tal konstnärer med grupputställning på Röda Stens konsthall och öppna ateljéer. Olof Persson Projects visar i samband med konstrundan serien Off the Wall på 3:e Våningen. Konstrundan i Majorna pågår 20 – 22 april 2018.

Art Safari är en årlig internationell konstmässa i Bukarest sedan 2014. Medverkan i den femte upplagan av konstmässan på
George Enescu Square sker i samarbete med Svenska Ambassaden i Rumänien. Art Safari 
pågår 11 – 20 maj 2018.
 
Dance of a dying breed

Mathilda Frykberg för Sonores med Olof Persson
 
Stillbild video. Dance of a dying breed, 2018.
Konstnären Mathilda Frykberg har i uppdrag av bandet Sonores skapat video till låten "Dance of a dying breed". Genom hennes rispiga mobilkamera utspelar sig videon i en miljö som förflyttar sig mellan ravefest och ett närmast tomrum med en ensam dansare, Olof Persson. Den koreografiska akten utgår i dansen ifrån ett absolut frihetssökande, en berusande kropp i full färd att med sina rörelser upplösa sig själv. Den lågmälda elektroniska musiken minner om att tiden försvinner.  
Videon släpps under april månad.

Mathilda Frykberg
Sonores

Nyhetsbrev

Nr 14

Vår/Sommar

2018


Tidigare nummer:


Höst-Vinter 2017/2018

Vår/Sommar 2017
          Våren 2015 

Höst-Vinter 2016/2017   Vinter 2014/2015

Sommar 2016                 Hösten 2014

Våren 2016                     Vår/Sommar 2014

Höst–Vinter 2015/2016   Vinter 2013/2014

Sommar 2015                 Hösten 2013

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studio baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects      
Vimeo        
Soundcloud    
Instagram

 

Med stöd av Göteborg Stad Kultur, Västra Götalandsregionen, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan och Statens Kulturråd. 

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects

Public – Privacy

Spring/Summer 2018
Installation view. No.2 – No.3, 2018.
.
Nr 2 – Nr 3
Off the Wall series
BITE Studios – Nordiska Kompaniet
Supermarket – S
laughterhouse 5
The Installation No.2 – No.3 in Off the Wall series by Olof Persson and David Sabel will been shown in spring 2018 in the BITE studios exhibition for SS18 and at the art fair Supermarket 2018.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.2 – No.3 in the series is A installation with two transparent screens, freely pledged side by side in place, they can play as a couple or each of them separately. Through the screens electronically programmed on/off modes, comprises the image and the sound of variable shifts and changes in transparency. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. No.2 – No.3 has earlier been exhibited at Art Safari 2017.

BITE is an Swedish/Brittish studio that create sustainable collections in natural fiber. In a group exhibition at Nordiska kompaniet in Stockholm presents the collection for SS18 together with works by Riitta Päiväläinen and Tony Cragg in collaboration with Andersson / Sandström gallery and work by Olof Persson and David Sabel in collaboration with Olof Persson Projects. The exhibition takes place 14 march – 8 april 2018.

Supermarket is an annual international art fair since 2007 for artists run galleries and art centers. This year's participation at the art fair at slaughterhouse 5 in Stockholm is a collaboration with 3:e Våningen – Center for contemporary art. Supermarket takes place 12 – 15 april 2018.

BITE studios
Supermarket
Olof Persson Projects
David Sabel
No.4
Off the Wall series

Konstrundan i Majorna – 3:e Våningen
Art Safari – George Enescu Square
Installation view. Nr 4, Dnipropetrovsk Museum of Art, 2017. 
The Performance / Installation No.4 in Off the Wall series will been shown in spring 2018 at Konstrundan i Majorna and at the art fair Art Safari 2018.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.4 in the serie is A transparent wall that dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound works. No.4 has earlier been shown at Ringöns Live Action 12, Ringöns konsthall and Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival.

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with The Dancers Rebecca Evanne and Hannah Karlsson. The Light designer Finn Pettersson and The Construction designer Björn Alpsten.

Konstrundan i Majorna is an annual local art arrangement in Göteborg since 1998. In this year's edition of the event, a 70 artists participate with a group exhibition at Röda Stens konsthall and open studios. Olof Persson Projects will in connection to Konstrundan i Majorna shown work No.4 in Off the Wall series at 3:e Våningen – Center for contemporary art. Konstrundan i Majorna takes place 20 – 22 april 2018.

Art Safari is an annual international art fair in Bucharest since 2014. The participation in the fifth edition of the art fair at George Enescu Square is a collaboration with the Swedish embassy in Romania. Art Safari takes place 11 – 20 may 2018.

Konstrundan i Majorna
3:e Våningen

Art Safari
Olof Persson Projects
David Sabel
Dance of a dying breed

Mathilda Frykberg for Sonores feat Olof Persson
 
Stills video. Dance of a dying breed, 2018.
The artist Mathilda Frykberg has in commission for the band Sonores create a video for the song "Dance of a dying breed". Through her scratchy mobile camera unfolds the video in an environment that moves between rave and an almost empty space with a dancer, Olof Persson. The choreographic act comes from a place of absolute freedom-seeking, a intoxicating body in full motion to dissolve itself. While the low-key electronic music reminds us that our time is short.
The video releases in April.

Mathilda Frykberg
Sonores

Newsletter

No.14

Spring/Summer

2018


Earlier issues:

Fall-Winter 2017/2018

Spring/Summar 2017   Spring 2015 

Fall-Winter 2016/2017 Winter 2014/2015 

Summer 2016              Fall 2014              

Spring 2016                 Spring/Summer 2014  

Fall–Winter 2015/2016 Winter 2013/2014 

Summer 2015               Fall 2013  

Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group and studio, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2018 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 2–3 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp