Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

Olof Persson Projects
Dokumentation och fantasi
Sommar 2016
 
Studio vy. Ingen titel 2016. Pigmentskrift 100 x 140.
 
Konstvågen Öckeröarna
 Utställning med ny serie bilder och videoverk
— Under sensommaren medverkar Olof Persson Projects i Konstvågen Öckeröarna. På Burö konsthall i skärgårdens utkant blir det i början av augusti månad en utställning och föreställning, som endast kan nås med båt. Olof Persson ställer ut ny serie bilder och videoverk, ett efterkonstruktionsarbete med videodokumentation av koreografiska rörelsestrukturer i samarbete med dansarna Rebecca Evanne och Lina Räftegård, fotografen Hannes A Brandulv och ljussättaren Madeleine Strandberg, samtliga baserade i Göteborg. Verken växlar mellan det igenkännbara och det närmast abstrakta. Genom ett konsekvent nyttjande av kopiering och manipulation i bildbearbetningen av kroppar i förflyttning flyter dokumentation och fantasi samman. Bilder i serien har tidigare publicerats i tidskriften Pervers Kroki.

Under utställningsdagarna blir det också en föreställning med koreografiska experiment inför arbetet med en kommande föreställning.


Konstvågen Öckeröarna har pågått sedan 2002 och samlar 100-talet konstnärer över hela dess övärld. Traditionell lokal hantverk delas med sublima konstnärliga projekt.
Öckeröarna, som också benämns Göteborgs Norra Skärgård är nyligen uppmärksammade för Grankriget: 
En årlig tradition sedan decennier mellan tio av skärgårdens öar som når sin kulmen under påskfirandet. De senaste åren har striderna eskalderat mellan de inblandade klanerna. Hierarkisk uppbyggda tonårsgäng begår i jakten på uttjänta julgranar inbrott, sabotage och möts i slagsmål. De orsakar i sin framfart förödelse av bilar, båtar, bryggor och hus. - Allt för att bygga den högsta brasan med bakgrund i en hednisk kult. Högar med upp till 6000 granar som även inkluderar dumpning av miljöfarligt avfall är inte ovanligt. Slutspurten som avslutas med uppeldningen på Påskaftonskvällen är märkligt nog oerhört sportig. De lokala myndigheterna hanterar i första hand inte banaliteter som drogproblem utan något i folksjälen djupare.


Konstvågen Öckeröarna pågår 6–7 augusti 2016.

Olof Persson Projects
Konstvågen Öckeröarna
Grankriget SVT

 
Städer i städer
Helena Fredriksson/H Fredriksson x Robin Rimbaud aka Scanner
x Olof Persson Projects
Ur Me – every body, in a Billion Worlds 2015.
 
— Olof Persson Projects påbörjar nytt projekt med arbetsnamnet Dust i samarbete med modedesignern Helena Fredriksson, baserad i New York som driver H Fredriksson och ljudkonstnären Robin Rimbaud aka Scanner, baserad i London. Samarbetet avser arbete med människans rörelsemönster och förflyttningar i urbana miljöer och strukturer - Storstadens fysiska och abstrakta flöden, dammet från rörelser, ljud, bilder och former. Ett teoretiskt och praktiskt arbete som tar sin utgångspunkt i att vi lever i en tid där mer än halva befolkningen i världen bor i större samhällen, en oerhört snabb utveckling av megastäder och städer i städer. Samtidigt växer de samman med digitala motsvarigheter.
Projektet öppnar upp för medverkan från allmänheten och integreras i en icke-narrativ kontext. Kroppen blir en arkitektonisk struktur, där stadens brus och flöden kondenseras i dansares rörelser, kollektivt som individuellt.

Dust bedrivs som en parallell process till projektet Världens Centrum i Periferin i samarbete med Melbourne-baserade konstnären Pierre Proske.


Helena Fredriksson
Robin Rimbaud
Olof Persson Projects

 
Arbetsprocess
Bilddokumentation Off the Wall
Premiär hösten 2016
Studio vy. Off the Wall 2016. Mixmedia 470 x 470 x 225.
 
— Bilddokumentation från det pågående arbetet med installationen/föreställningen Off the Wall. Premiär hösten 2016 på 3:e Våningen – Center för samtida konst, dans och musik. #bzz⚡bzz⚡
Olof Persson Projects
David Sabel

3:e Våningen
Instagram

 
Nyhetsbrev
Nr 10
Sommar 
2016

Tidigare nummer:

Våren 2016

Höst–Vinter 2015/2016     Hösten 2014

Sommar 2015                    Vår/Sommar 2014

Våren 2015                        Vinter 2013/2014

Vinter 2014/2015               
Hösten 2013

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär grupp baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects     
Vimeo       
Soundcloud   
Instagram

 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English

 Olof Persson Projects 
Documentation and imagination
Summer 2016
 
Studio view. Untitled 2016. Inkjet print 100 x 140.
 
Konstvågen Öckeröarna
Exhibition with a new series of images and video work
— In the late summer Olof Persson Projects participates in Konstvågen Öckeröarna. At Burö Mobile Art Center, in the outskirts of the archipelago, there's an exhibition that can only be reached by boat. Olof Persson is exhibiting a new series of images and video works. A post-contruction work with video documentation of choreographic movement structures in collaboration with the dancers Rebecca Evanne and Lina Räftegård, the photographer Hannes A Brandulv and the light designer Madeleine Strandberg - all based in Gothenburg. The works alternate between the recognizable and the near abstract. Through a consistent use of copying and manipulation in the image processing of bodies in movement, documentation and imagination fuze together. Images from the series have been previously published in the magazine Perverse Sketches.

Konstvågen Öckeröarna is a yearly exhibition since 2002 and brings together 100 artists from all over the entire archipelago. Traditional local crafts are shared with sublime artistic projects.
Öckeröarna, also called the northern archipelago of Gothenburg, has recently drawn attention for its fir-tree war:
An annual tradition since decades between ten of the archipelago's islands that culminates during Easter celebrations. In recent years the battles have escalated between the involved clans. Hierarchical structured teenage gangs commit in their pursuit of discarded Christmas trees - burglary, sabotage and fist fights. In their rampage they devastate cars, boats, docks and houses. - All to build the highest bonfire, the roots leading back to pagan rituals. A bonfire can have as much as 6,000 trees, as well as dangerous waste. The finale, that ends with lighting their "fyr" on Easter Saturday evening, is strangely enough tremendously sporty. The local authorities struggle to handle what is not as commonplace as drug problem, but something deeply rooted in the people of the islands.

Konstvågen Öckeröarna, August 6–7 2016

Olof Persson Projects
Konstvågen Öckeröarna
Grankriget SVT

 
Cities within Cities
Helena Fredriksson/H Fredriksson x Robin Rimbaud aka Scanner 
x Olof Persson Projects
From Me – every body, in a Billion Worlds 2015.
 
— Olof Persson Projects initiates a new project with the working title Dust in collaboration with the fashion designer Helena Fredriksson( H Fredriksson), based in New York and the sound artist Robin Rimbaud aka Scanner, based in London. The collaboration is about the humans patterns of movement and displacements in urban environments and structures - The metropolitan's physical and abstract flows, the dust from movements, sounds, images and shapes. A theoretical and practical work about living in a time where more than half the population of the world live in larger communities, a very rapid development of megacities and cities within cities. At the same time, they grow together with its digital counterparts.
The project opens up for public participation and is integrated into a non-narrative context. The body becomes an architectural structure, where the city's noise and flows are condensed in the dancer's movements, collectively and individually.

Dust runs as a parallel process to the project The World Center In The Periphery in collaboration with Melbourne-based artist Pierre Proske.


Helena Fredriksson
Robin Rimbaud
Olof Persson Projects

 
Work in Progress
Documentation Off the Wall
Premiere fall 2016
Studio view. Off the Wall 2016, mixed media 470 x 470 x 225.
 

— Documentation from the ongoing work of the installation/performance Off the Wall. Premiere fall 2016 at 3:e Våningen – Center for contemporary art, dance and music. # bzz⚡bzz⚡.

Olof Persson Projects
David Sabel

3:e Våningen
Instagram
Newsletter
No.10
Summer 2016

Earlier issues:

Spring 2016

Fall–Winter 2015/2016  Fall 2014


Summer 2015                 Spring/Summer 2014
 
Spring 2015                    Winter 2013/2014
  
Winter 2014/2015           Fall 2013

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary group, based in Göteborg, Sweden.
 

Olof Persson Projects
Vimeo 
Soundcloud
Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, Frispel, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2016 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by MailChimp