Copy
header Bosgroepen NIEUWS

December 2014 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Een nieuwe landschapseconomie voor Beetsterzwaag

De Bosgroepen werken samen met de landgoedeigenaren in Beetsterzwaag aan nieuwe economische ontwikkelmogelijkheden voor de landgoederenzone van Beetsterzwaag. Op 7 november vond de aftrap plaats van het project Landgoedmodel Beetsterzwaag, samenwerken voor een nieuwe landschapseconomie. Om inspiratie op te doen, bezocht een brede delegatie uit Friesland een aantal landgoederen in Gelderland. Lees meer

Naar boven

Natuurvlees nu ook in de supermarkt

Vanaf begin 2015 is het natuurvlees van de Natuurvlees Coöperatie Nederland – een initiatief van de Bosgroepen en Omnivoor - in alle vestigingen van supermarktketen Emté verkrijgbaar. Een proef van 4 maanden, waarbij het natuurvlees in 20 vestigingen van Emté  te koop was, bleek geslaagd. Er werd  meer natuurvlees verkocht dan vlees afkomstig van biologische veehouderijen. Top-kok Ron Blaauw, bekend van tv, heeft de ossenhaas en rib-eye van natuurvlees bereid en beloond met respectievelijk een 8,5 en een 8. De prijs van natuurvlees is ongeveer gelijk aan die van regulier vlees. Lees meer

Naar boven

Gemalen alp in het bos

Voorafgaand aan de ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland op 28 november j.l. heeft dr. ir. Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) een voordracht gegeven over het thema bodemvruchtbaarheid in bos. Hij lichtte op zeer inzichtelijke wijze toe welke processen zich in de bosbodem afspelen en wat daarvan de tastbare gevolgen zijn. Hij bepleitte o.a. om spaarzaam om te gaan met het afvoeren van tak- en tophout uit bossen. Lees meer

Naar boven

Bijeenkomst 'Van kwaliteitshout tot kunstwerk'

Op 28 februari organiseren wij voor de 19e keer op rij de Nederlandse Rondhoutveiling op Helicon in Velp. Gelijktijdig vindt op de naastgelegen Hogeschool Larenstein de bijzondere 1boom-tentoonstelling plaats. Daar is te zien wat voor prachtige kunst- en gebruiksvoorwerpen er gemaakt kunnen worden uit één kwaliteitsboom. De Bosgroepen organiseren daarom een speciale ledenbijeenkomst rondom houtkwaliteit op woensdag 25 februari.

Tijdens de  bijeenkomst nemen we o.al een kijkje op de rolbaan in Schaarsbergen, waar het hout dan al klaarligt voor de veiling drie dagen laten. Veilingorganisatoren Meindert Bruggemans en Pieter Westerhof leiden u rond en vertellen wetenswaardigheden over de herkomst en de kwaliteit van het hout. Zij zullen ingaan op houtkwaliteit in het algemeen en hoe u hierop kunt sturen in het beheer van uw eigen bos. Ook brengen we een bezoek aan de 1boom-tentoonstelling op Hogeschool Larenstein te Velp. Een betere illustratie van wat hoogkwalitatief hout kan voortbrengen is er niet! Eén van de kunstenaars zal iets vertellen over het 1boom-project, waarna u in alle rust de tentoonstelling kunt bekijken. Het programma duurt de hele dag. Een lunch is in begrepen en aan het eind sluiten we af met een hapje en een drankje.

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden. We starten om 10.00 uur en eindigen aan het eind van de middag. Reserveer de datum alvast in uw agenda of meld uzelf direct aan (voor deelname zal een kleine vergoeding worden gevraagd van ca. 15 euro p.p.).

Naar boven

Bosgroepen investeren in extra kwaliteit

Er zijn positieve ontwikkelingen in het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap. Provincies zijn druk doende om de uitvoering daarvan voor de komende jaren op te starten. De Bosgroepen zijn daarbij veel in beeld als een sterke partner met veel  expertise. Reden voor ons om extra te investeren in een breed team vol kwaliteit. Lees meer

Naar boven

Natuur blijft natuur onder de Waterschapswet

Lange tijd was er onduidelijkheid over de status van natuur onder de Waterschapswet. Menig waterschap was van mening dat gronden met een natuurlijk beheer die toch enige vorm van productie opleverden niet in de categorie ‘natuur vielen’. Er werd dan een hogere waterschapsheffing opgelegd. Een werkgroep van het Bosschap heeft hiertegen bezwaar gemaakt en diverse voorbeeldzaken aan de rechter voorgelegd. De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat indien het beheer van zulke natuurterreinen gericht is op ontwikkeling en instandhouding van het natuurdoel het er niet toe doet of daar ook nog een product bij vrijkomt. Ook het feit dat een (agrarische) pachter bij het beheer wordt ingeschakeld doet volgens de Hoge Raad niet ter zake. Goed nieuws dus voor eigenaren van terreinen met een natuurdoelstelling! De verwachting is dat de waterschappen in de komende periode voor alle gronden waarop de uitspraak van toepassing is de heffingen zullen corrigeren.

Naar boven

Provincies actief met meerjarige plannen: zorg dat u in beeld bent

Na een periode van relatieve stilstand op het gebied van natuurbeheer als gevolg van bezuinigingen en decentralisatie, weten de provincies sinds enige tijd waar ze aan toe zijn. Op basis van de beschikbare middelen zijn provincies bezig met het plannen van maatregelen en het maken van meerjarige afspraken. Middelen worden nu voor lange termijnen vastgelegd op het gebied van onder andere natuurontwikkeling, kwaliteitsverbetering en PAS. Het is daarom zaak om kansen tijdig te signaleren en te zorgen dat onze leden voldoende in beeld zijn bij de provincies. De Bosgroepen zetten zich in om uw belang hierin zo goed mogelijk te behartigen. Wij hebben in een aantal provincies al meerjarige afspraken kunnen maken voor een groot aantal terreinen. Ziet u zelf kansen om natuurherstel of -ontwikkeling uit te voeren binnen een provinciaal programma en hebt u behoefte aan advies of nadere informatie, neem dan contact op met uw Bosgroep.

Naar boven

Gelderland sluit overeenkomst met Bosgroep over uitvoering natuurmaatregelen

Het meerjarige SKNL-subsidieprogramma dat de Bosgroep heeft ingediend bij de provincie Gelderland is goedgekeurd. Het programma vindt plaats in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de realisatie van Natura 2000 doelen. De provincie stelt daarvoor via de Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) in totaal € 1.405.772 aan subsidie beschikbaar. Met dit bedrag gaat Bosgroep Midden Nederland aan de slag voor het realiseren van 611 hectare natuurherstel in Gelderland op de terreinen van haar leden. Lees meer

Naar boven

Nieuwe medewerker: Marieke

Vanaf afgelopen zomer is Marieke van Straaten gestart als oproepkracht bij de Bosgroep. Ze heeft in 2013 samen met een jaargenoot haar afstudeeropdracht bij de Bosgroep gedaan. Een aantal Drentse leden heeft toen al kennis met haar kunnen maken, omdat ze een rol speelde op de Boseigenarendag. Marieke: "Sinds juli van dit jaar heb ik Peter Stouten geassisteerd bij verschillende projecten bij leden van de Bosgroep. Een fors gedeelte daarvan betrof een inventarisatie in Boschoord van de Maatschappij van Weldadigheid. Daar hebben we samen metingen in bos gedaan met betrekking tot bijgroei, grondvlak, voorraad, stamkwaliteit, etc. Het resultaat van deze inventarisatie geeft veel inzicht in oogstmogelijkheden en geeft houvast in het bosbeheer in het algemeen. Daarnaast heb ik in de afgelopen maanden bij veel leden in Drenthe bleswerk verricht. Door dit praktijkwerk heb ik in korte tijd veel bijgeleerd."

De werkzaamheden van Marieke bij de Bosgroep bestaan uit bleswerk en beheerondersteuning.

Naar boven

Plugplantsoen nagenoeg uitverkocht

Het plantseizoen in net aangevangen en nu al is het overgrote deel van het plugplantsoen al bestemd. De vraag is dit jaar groter dan voorgaande jaren. Het alternatief, naaktwortelig plantsoen, is nog volop leverbaar. Niet al het plugplantsoen is al op. Op dit moment zijn nog 15000 stuks Grove Den in plugvorm beschikbaar. Lees meer

Naar boven

Planning houtverkoop 2015

Het oogstseizoen 2014-2015 is nog maar net begonnen, maar de Bosgroepen blikken nu al vooruit naar het seizoen 2015-2016. De hoge vraag naar rondhout van de afgelopen twee jaar houdt nog steeds aan, deze vraag gaat gepaard met goede prijzen. Recentelijk heeft de eerste inschrijving plaats gevonden op een partij hout op stam, waarvan een groot deel in de zomer mag worden geëxploiteerd. Uit ervaring blijkt dat houtkopers al snel 5 tot 10 euro per kubieke meter hout meer willen betalen indien de exploitatie in de zomer mag plaats vinden. Lees meer

Naar boven

Terugkoppeling ALV 28 november

Op 28 november vond de 33ste Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland plaats. Directeur Rino Jans meldde ondanks tegenvallers een positief resultaat over 2014 te verwachten. Er is werk in overvloed, om het werk aan te kunnen is extra personeel in dienst genomen op tijdelijke basis. Het voorstel voor contributieverhoging, dat voor de ledenvergadering aan alle leden is toegezonden, is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen en agrarisch natuurbeheer – collectieven aan zet

In het hele land worden collectieven voor agrarisch natuurbeheer opgericht. Sommige  leden van de Bosgroepen krijgen daar direct mee te maken als aanvrager van subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer beheer (SANL), of indirect via pachters die agrarisch natuurbeheer toepassen. Lees meer

Naar boven

Personele ontwikkelingen Noord-Oost Nederland

Roos Veeneklaas is sinds november weer aan het werk, na zwangerschapsverlof. Wij bedanken Fons Eysink hartelijk voor het waarnemen tijdens haar afwezigheid. Dit is van beide kanten zo goed bevallen dat Fons ook de komende tijd een dag per week voor de Bosgroep Nood-Oost Nederland zal blijven werken. Theo Keizers is helaas nog steeds 100% ziek. Vanwege de grote werkvoorraad en het waarnemen van de regio Twente door Erik Sonder is Marieke van Straaten als oproepkracht in dienst getreden als nieuwe beheerassistent, elders in de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Naar boven

Agenda

  • woensdag 11 februari: Veldwerkplaats Hydrologie van hoogveen (lees meer)
  • donderdag 12 februari: FSC-voorlichting Bosgroep Noord-Oost Nederland, Witharen
  • woensdag 25 februari: Bijeenkomst 'Van kwaliteitshout tot kunstwerk' (lees meer)
  • zaterdag 28 februari: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen