header Bosgroepen NIEUWS

September 2013 - Bosgroep Midden Nederland

logo bosgroepen

Natuurvlees Coöperatie Nederland opgericht

Op 3 juli zijn de “Natuurvlees Coöperatie Nederland ” (NCN) en de Natuurvlees Nederland B.V. opgericht! De oprichting is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders, met als doel om op landelijk niveau te komen tot een bundeling van aanvoer, verwerking en afzet van natuurvlees en deze op een economisch én ecologisch duurzame wijze vorm te geven, met borging van dierenwelzijn en milieu. Lees meer

Naar boven

Ronald Buskens komt Bosgroepen versterken

Per 1 oktober 2013 start Ronald Buskens als ecohydroloog bij de Bosgroepen. Ronald zal voor de helft werkzaam zijn bij Bosgroep Zuid-Nederland en voor de helft bij de Unie van Bosgroepen. Met Ronald halen wij een senior- expert  in huis met een zeer rijke ervaring, een uitstekend netwerk en met aanzien in de wereld van water en natuur. De expertise van Ronald is met zijn aanstelling beschikbaar voor alle Bosgroepen. Lees meer

Naar boven

Stijlvol openstellingsbord verkrijgbaar

Via de Bosgroep kunt u een exclusief stalen openstellingsbord bestellen. Het bord is geëmailleerd en daardoor van een uitstekende kwaliteit en heeft een stijlvolle uitstraling. De bordtekst bevat de belangrijkste regels voor het publiek. Naast herkenbaarheid en het aangeven van regels is een openstellingsbord verplicht als het terrein gerangschikt is onder de Natuurschoonwet. Lees meer

Naar boven

Hoofdlijnen nieuw natuurbeleid gepresenteerd

Na twee jaar intensief onderhandelen tussen Rijk, provincies en maatschappelijke partijen heeft staatssecretaris Dijksma op 18 september samen met de provincies het Natuurpact gepresenteerd. De uitvoering hiervan is gedecentraliseerd naar de provincies. Met de presentatie van de rijksbegroting tijdens Prinsjesdag zijn ook de beschikbare middelen nu bekend. Dit biedt kansen voor u als eigenaar van bos en natuur. De Bosgroepen zijn met alle provincies in overleg om die kansen te concretiseren. Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

Dienst Regelingen heeft inmiddels alle SNL-aanvragen van de Bosgroepen die voor SNL 2013 zijn ingediend, beoordeeld. Een paar terreinen zijn afgewezen, voor het merendeel vanwege samenloop met een andere subsidieregeling, zoals agrarisch natuurbeheer of de regeling Stimulering Bosuitbreiding op landbouwgronden. De deelnemers aan de aanvragen zijn al of worden nog afzonderlijk geïnformeerd over hun deelaanvraag.
Verder hebben de Bosgroepen in het kader van de SNL-certificering voor de meest voorkomende beheertypes beheerrichtlijnen opgesteld.  Deze algemene handreikingen voor het te voeren beheer zijn in augustus naar alle leden gestuurd die via de Bosgroepen een SNL-subsidie aanvragen.

Naar boven

Opheffen Bosschap

Het Bosschap zal als bedrijfschap per 1 januari 2014 wettelijk worden opgeheven.
Vier organisaties, die samen een groot deel van het bos- en natuureigendom vertegenwoordigen, hebben de intentie uitgesproken om vanuit een kleine kernorganisatie een aantal activiteiten in gezamenlijkheid te willen oppakken en die onder te brengen in een nieuwe Vereniging van Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE). Lees meer

Naar boven

Agrarische collectieven komen er aan

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer en beheer van landschapselementen op landbouwgrond kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) niet meer individueel worden aangevraagd, maar alleen via (agrarische) collectieven. Veel van onze leden hebben naast bos en natuur ook landbouwgrond, en kunnen ook het initiatief nemen om een collectief te vormen. De Bosgroep kan u hierbij ondersteunen vanuit de expertise die bij de Bosgroep beschikbaar is op het gebied van collectieve aanvragen voor natuurbeheer. Lees meer

Naar boven


Nieuws uit Midden Nederland


Naar boven

Algemene Ledenvergadering

Op 27 juni vond de Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland plaats te Leusden. Belangrijke punten waren de vaststelling van de Jaarrekening 2012, met een positief resultaat van ca. 30.000 euro, en de presentatie van een toekomstvisie “Sterk in de streek”. Voorafgaand aan de ledenvergadering was er een geslaagde fietsexcursie op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg (zie foto). Onder leiding van Boswachter Martijn Bergen van het Utrechts Landschap kregen de deelnemers een beeld van de toekomstige bestemming van de basis:  een combinatie van natuur, (militaire) cultuurhistorie en recreatie.

Naar boven

Toekomstvisie: Sterk in de streek

In de ledenvergaderingen van alle Bosgroepen is dezelfde toekomstvisie “Sterk in de Streek” gepresenteerd. Het vertrekpunt van die visie, gebaseerd op trends zoals bezuinigingen en decentralisatie, is de aanname dat samenwerken in de streek noodzakelijk zal zijn voor de toekomstige financiering van het natuurbeheer. De Bosgroep wil de leden helpen om streekagenda’s te ontwikkelen op basis waarvan ze samen kunnen onderhandelen met overheden en private financiers. Lees meer

Naar boven

Zeldzame vondsten bij SNL-monitoring

In de gebieden die tot de SNL-verzamelaanvraag van de Bosgroep behoren voert de Bosgroep eens in de zes jaar monitoring van flora en fauna uit, in opdracht van de provincies. Uit de resultaten van de monitoring worden conclusies getrokken over de kwaliteit van de natuur op de terreinen. In 2012 zijn er diverse bijzondere vondsten gedaan. Lees meer

Naar boven

Begrazing Ermelosche Heide

De Bosgroep heeft voor de gemeente Ermelo een beheerovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de stichting die de schaapskudde op de Ermelosche Heide beheert en de schaapskooi/bezoekerscentrum exploiteert. In de overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd over de aantallen schapen, de intensiteit van de begrazing in verschillende deelgebieden en specifieke voorwaarden voor bepaalde soorten, zoals de voortplantingstijd van reptielen. De afspraken zijn gebaseerd op het beheerplan van 2011, kartering van vegetatiestructuur, interviews met beheerders van door schapen begraasde heideterreinen en literatuuronderzoek.

Naar boven

Ecologische visie Bospark Den Haag

In verband met de voorgenomen bouw van het nieuwe Internationaal Strafhof in Den Haag had het naastgelegen Bospark een kwaliteitsimpuls nodig. De Bosgroep heeft hiervoor samen met het Ingenieursbureau Den Haag een visie opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met zowel de gewenste representatieve uitstraling, als met de natuurwaarden van dit in de Ecologische Hoofdstructuur van Den Haag gelegen bosgebied. Een uitdaging vormt hier de wijze van sturing van verjonging van dit bos, bestaande uit een boomlaag van zomereik en een natuurlijke verjonging van overwegend Noorse esdoorn. Tevens is een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd en is geadviseerd bij het blessen.

Naar boven

Bosgroep adviseert bij beheervisie stuifzand

De gemeente Rheden heeft de Bosgroep gevraagd mee te werken aan het opstellen van de beheervisie van stuifzandgebied het Rozendaalse zand. De doelstelling voor het gebied is het in stand houden van het complete stuifzandlandschap. In 2009 zijn al grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Lees meer

Naar boven

Project uitleggen van maaisel van start

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de herintroductie van soorten door het inbrengen van maaisel in terreinen van Natuurmonumenten waarbij de Bosgroep ook betrokken is. Als vervolg op deze rapportage heeft Natuurmonumenten besloten om voor de natuurontwikkelingsterreinen Beekbergerwoud, Hiemberg en Leusveld maaisel te gebruiken van natuurgrasland uit andere gebieden. Lees meer

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen