Copy
header Bosgroepen NIEUWS

December 2013 -  Midden Nederland

logo bosgroepen

Veilinghout gezocht

Op 22 februari 2014 komt voor de 18e keer een gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout onder de hamer op de Nederlandse Rondhoutveiling. De veiling is interessant voor kopers die op zoek zijn naar bijzonder hout. Daarnaast biedt de veiling ook aanbieders een uitgelezen mogelijkheid om een goede prijs te krijgen voor die ene speciale boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. U kunt tot 31 december hout inbrengen. Lees meer

Naar boven

ALV en nieuws uit de Bosgroep

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bosgroep Midden Nederland zijn diverse zaken aan bod gekomen: de toekomstvisie, voorbeelden van streekinitiatieven, contributie en tariefsverhoging etc. We hebben deze onderwerpen kort voor u op een rij gezet in bijgaande pdf. Klik hier om het  document te openen.

Naar boven

Oproep: meld onnodige vergunningsverplichting bij kapmelding

Boseigenaren hebben meestal te maken met de Boswet wanneer zij een dunning of velling willen uitvoeren. De Boswet is van toepassing op bosbeplantingen buiten de bebouwde kom. De gemeente heeft hier geen taak in. Helaas zijn er steeds meer gemeenten die menen hier wel op toe te moeten zien. De Unie van Bosgroepen en de FPG willen hier nu paal en perk aan stellen. Lees meer

Naar boven

Wat gaat u merken van de PAS?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om ruimte te maken voor economische ontwikkeling rondom Natura 2000-gebieden, met behoud van de natuurdoelen en –kwaliteit. De afgelopen jaren heeft de PAS vorm gekregen. Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de gebiedsanalyses met de bijbehorende maatregelpakketten. De staatssecretaris heeft de Tweede kamer toegezegd om de definitieve PAS-documenten zo snel mogelijk openbaar te maken. Dan is het tijd voor de praktische uitvoering. Wat kunt u hier als eigenaar van een natuurterrein van verwachten? Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

De provincies hebben in het afgelopen jaar de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer gewijzigd. Met name voor terreineigenaren groter dan 75 ha heeft dat consequenties. U kunt dan namelijk alleen subsidie aanvragen als u gecertificeerd bent. Als u via de Unie van Bosgroepen subsidie aanvraagt, bent u automatisch gecertificeerd. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een SNL-subsidie via de Unie van Bosgroepen, neem dan contact op met uw Bosgroep.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de SNL? Op onze website www.bosgroepen.nl vindt u altijd het laatste nieuws. Leden die al via ons subsidie aanvragen worden, indien nodig, per brief geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen die op hun persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Naar boven

Kent u InnovatieNetwerk al?

Tijdens de Beheerdersdag heeft u wellicht kennisgemaakt met InnovatieNetwerk. Deze organisatie, die werkt aan grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding  en groene ruimte, heeft de afgelopen tijd diverse publicaties over bos en natuur uitgebracht.
 
Enkele thema’s die voor de bos- en natuursector relevant zijn en waarover op de website van InnovatieNetwerk meer informatie te vinden is, zijn:
  • Ondernemerschap en bedrijfsvoering, samenwerking in en organisatie van de sector;
  • Samenwerking met andere sectoren (onder meer zorg/gezondheid);
  • Nieuwe communicatie met consumenten (data-platform Natuurlijk Samen, groene apps, crowd funding, etc.);
  • Biomassa op bedrijventerreinen, recreatieterreinen, bij kippenhouders en bij afvalwaterzuiveraars.
  • Windmolens in natuurgebieden;
  • Etc.
Kijk voor alle groene concepten op: www.innovatienetwerk.org (domein natuur, landschap, ruimte).

Naar boven


Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2014!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen