Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2015 - Bosgroep Midden Nederland

logo bosgroepen

Koop uniek hout op de Rondhoutveiling

Op 28 februari wordt in Velp weer de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Kopers kunnen hier op deze enige veiling in ons land hun slag slaan voor uniek en specifiek rondhout. Meer informatie vindt u op onze veilingpagina. Daar kunt u de catalogus downloaden en leest u hoe u een biednummer kunt aanvragen.

De Rondhoutveiling is ook te volgen op Facebook.

Naar boven

Start tijdig met vleermuizenonderzoek

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Op basis van  de flora- en faunawet zijn zowel de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen als de functionele ruimte er omheen beschermd. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het herstellen van lanen of het vellen van bomen in het kader van veiligheid. Vaak is hiervoor op meerdere momenten in het jaar onderzoek nodig. Lees meer

Naar boven

Partnerovereenkomst met provincie Gelderland

Op 12 februari heeft de Bosgroep als één van zeven terreinbeherende organisaties een zogenaamde Partnerovereenkomst gesloten met de Provincie Gelderland. Deze Partnerovereenkomst heeft het karakter van een intentieverklaring en staat naast de Uitvoeringsovereenkomsten die de Bosgroep met de provincie sluit in het kader van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL) en de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De Uitvoeringsovereenkomsten bevatten harde afspraken over te realiseren doelen. Lees meer

Naar boven

Infomarkt 10 december geslaagd

Voorafgaand aan de ledenvergadering op 10 december had de Bosgroep voor de leden een infomarkt georganiseerd. In de sfeervolle vergaderruimtes van Landgoed Anderstein hadden de leden de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met de aanwezige Bosgroepmedewerkers. Vele leden maakten gebruik van deze laagdrempelige mogelijkheid voor advies en voorlichting over o.a. bosbeheer, ecologie, subsidiemogelijkheden, NSW, FSC enzovoort. De medewerkers waren de hele middag druk in gesprek met steeds wisselende leden. Gelet op de reacties en de animo een geslaagd experiment wat wellicht in de toekomst nog eens wordt herhaald.
 

Naar boven

Opfriscursus bosbeheer ook in 2015

De laatste jaren spelen productie, oogst en afzet van hout een belangrijke rol in het bosbeheer. Bij veel beheerders is er behoefte aan meer kennis en kunde op dit gebied. Daarom organiseren de Bosgroepen, samen met Staatsbosbeheer en de AVIH, ook in 2015 weer een aantal keren de opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie. De cursus is bedoeld om de kennis van de diverse aspecten van oogst, productie en afzet van hout naar een hoger plan te tillen. De cursus beslaat 4 dagen en wordt afgesloten met een examen.

Interesse? Kijk voor meer informatie op onze website in de agenda.

Naar boven

Bosgroepen helpen leden bij indienen zienswijze PAS

Van 10 januari tot en met 20 februari 2015 lag het ontwerpbesluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage en waren er inloopbijeenkomsten per provincie. Wij hebben gemerkt dat er met name voor particuliere eigenaren nog onduidelijkheid is over de PAS en dat de multifunctionaliteit van particulieren eigendommen lang niet altijd is meegenomen in de voorgestelde herstelmaatregelen. Met het indienen van diverse zienswijzen proberen wij voor diverse leden er alsnog voor te zorgen dat hun belangen voldoende worden meegenomen. Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen als coöperaties: investeren in kennis

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We willen in de nieuwsbrief vanaf nu een serie starten over de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: investeren in kennis voor alle leden. Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag: ideeën gezocht!

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene organisaties. De locatie zal weer een mooie plek in het groen zijn.
 
Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats is voor uiteenlopende projecten en producten. Graag horen we van u wat u ideeën en wensen zijn. Wilt u van een onderwerp graag meer weten? Bent u bezig met een vernieuwing waar iedereen in de sector over moet horen? Wilt u de resultaten van beheergerelateerd-onderzoek delen? Zit u met vragen over specifieke beleidsontwikkelingen? Laat het ons weten via info@beheerdersdag.nl. Het programma wordt dit voorjaar nader ingevuld.

Naar boven

Nieuwe Regiobeheerder: Wouter Delforterie

“Graag stel ik mij aan u voor als de nieuwe regiobeheerder Utrecht & Holland. Hiermee vervang ik Gerard Koopmans die het afgelopen jaar als waarnemend regiobeheerder heeft opgetreden. Vanaf januari 2015 ben ik het aanspreekpunt voor leden van de Bosgroep in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Gerard Koopmans blijft actief in de regio als projectleider bij grotere projecten en zal mij voorlopig adviseren voor lopende zaken." Lees meer

Naar boven

Nieuw Hoofd Bedrijfsbureau: Roland van den Bergh

Per 1 januari 2015 is Roland van den Bergh bij de Bosgroep werkzaam. Hij is Hoofd Bedrijfsbureau voor de coöperaties Midden Nederland, Noord-Oost Nederland en de Unie van Bosgroepen. Hij is een liefhebber van bos en heide en leert daarover nu veel bij van zijn enthousiaste collega’s. Lees meer

Naar boven

Contributie Bosgroep in 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2014 is het voorstel om de contributie te verhogen bij acclamatie aangenomen. De contributie voor 2015 wordt €1,50 per hectare bos en natuur, met een minimum van € 125 en een maximum van € 500. Vanaf 2015 telt de oppervlakte natuur dus mee voor de contributie. De leden ontvangen binnenkort een brief met de oppervlakte bos en natuur (zoals bij ons bekend), met het verzoek deze te controleren en eventuele correcties aan ons door te geven. Lees meer

Naar boven

Tarieven Bosgroep in 2015

De uurtarieven in 2015 voor leden zijn:
 • Beheerassistent: € 64,00
 • Regiobeheerder / projectmedewerker: € 83,00
 • Projectleider / expertmedewerker: € 94,00
 • Programmaleider: € 110,00
 
Werkzaamheden voor niet-leden en derden (o.a. gesubsidieerde projecten):
 • Beheerassistent: € 75,00
 • Regiobeheerder / projectmedewerker: € 95,00
 • Projectleider / expertmedewerker: € 105,00
 • Programmaleider: € 125,00
(alle bedragen zijn exclusief BTW)

Naar boven

Marc de Wit vertrekt bij Bosgroep Zuid Nederland

Op 1 april 2015 neemt Marc de Wit na 6 jaar afscheid als directeur van Bosgroep Zuid Nederland. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard: hoofd van de provincie Brabant bij Staatsbosbeheer. Op 25 maart wordt van 15.30 tot 17.30 een afscheidsreceptie georganiseerd. Leden van Bosgroep Zuid Nederland ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. 

De procedure voor opvolging is reeds in gang gezet  en de vacature is medio februari opengesteld (zie o.a. onze website). Het streven van de Raad van Toezicht is om begin april een opvolger te kunnen benoemen.

Naar boven

Wijzigingen in de Raad van Toezicht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2014 is afscheid genomen van de heren Theo Kuijpers (voorzitter), Hein van Beuningen en Arjan Jurry. In hun plaats treden per 1 januari 2015 de RvT-leden van Noord-Oost Nederland toe, waardoor beide Bosgroepen nu dezelfde Raad van Toezicht hebben. De heer Charles Bijleveld is benoemd in de functie van voorzitter. De heren Rik Eelkman Rooda en Charles d’Ancona zijn benoemd als lid. Alle drie de nieuwe RvT-leden zijn particulier boseigenaar en lid van Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Naar boven

Agenda

 • woensdag 25 februari: Bijeenkomst 'Van kwaliteitshout tot kunstwerk' (lees meer)
 • zaterdag 28 februari: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
 • dinsdag 24 maart: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid
 • donderdag 26 maart: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio West
 • dinsdag 26 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid 2
 • donderdag 28 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Midden
 • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord
 • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen