Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Mei 2015 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

Houtverkoop stijgt naar recordhoogte

De trend in de groeiende hoeveelheid hout verkocht door Bosgroep Noord-Oost Nederland zet sterk door. In 2014 is er door de Bosgroep ruim 71.500 m3 (48.000 m3 in 2013) hout vermarkt. Deze sterke groei is te danken aan verschillende factoren. Lees meer

Naar boven

Positief financieel resultaat over 2014

De Bosgroep heeft het jaar 2014 met een ruim positief bedrijfsresultaat afgesloten, ondanks nieuwe tegenslag in de vorm van langdurig ziekte van personeel. Het resultaat zal rond de 35.000 euro positief bedragen, onder het voorbehoud dat de cijfers nog niet door de accountant zijn beoordeeld. Daarmee heeft de Bosgroep de interne financiële crisis en de wereldwijde economische crisis definitief achter zich gelaten. Het team laat zien dat het uitstekend in staat is om werk te maken en te verzetten. De werkorganisatie heeft het afgelopen jaar opnieuw een buitengewone inspanning geleverd, vooral in het  laatste kwartaal. Maar de Bosgroep is ook dankbaar voor de trouwe leden die opnieuw in woord en daad hun vertrouwen in de Bosgroep hebben uitgesproken. De vooruitzichten voor 2015 zijn zeer gunstig. Na slechts één kwartaal is een groot deel van de benodigde omzet al 'in de knip'.

Naar boven

Woensdag 10 juni Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland vindt plaats op 10 juni a.s. op Landgoed Vilsteren, voorafgaand aan de themabijeenkomst over bosontwikkeling. Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen, zoals de vaststelling van de jaarrekening. Verder zal worden ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de Bosgroepen Noord-Oost Nederland, Bosgroep Midden Nederland en de Unie van Bosgroepen. De vergadering, uitsluitend voor leden, duurt van 10.15 uur tot 12.30 uur, met aansluitend een lunch. Leden ontvangen separaat een uitnodiging.
 

Naar boven

Themabijeenkomst Bosontwikkeling: Boomsoorten voor de toekomst

In de middag na de Algemene Ledenvergadering (op 10 juni 2015 op Landgoed Vilsteren) organiseert de Bosgroep voor leden een interessante themabijeenkomst. Dr. Ir. Mart-Jan Schelhaas (Alterra) zal aan de hand van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) trends in de ontwikkeling van het Nederlandse bos schetsen. Hij zal zich daarbij met name richten op het bos van particulieren en gemeenten in het werkgebied van Bosgroep Noord-Oost Nederland. Lees meer

Naar boven

Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden rondom oogst onder een vergrootglas liggen. Hoewel de Bosgroepen hun uiterste best doen om zorgvuldig te handelen, komt het incidenteel voor dat derden aangifte doen van overtreding van de Flora- en faunawet. Daarbij is duidelijk geworden dat de naleving van de Gedragscode Bosbeheer en soortenstandaarden onbedoeld ook van groot belang is zonder overtreding van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet (artikelen 8 t/m 12). Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag 2015

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene organisaties. De locatie zal weer een mooie plek in het groen zijn. Zet deze dag vast in uw agenda! Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats is voor uiteenlopende projecten en producten. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website van de Beheerdersdag: www.beheerdersdag.nl.

Naar boven

25-jarig dienstjubileum voor Peter Stouten

Op 1 mei was Peter Stouten 25 jaar in dienst bij de Bosgroep. Peter heeft in die periode grote veranderingen in het werkveld meegemaakt. Van zijn collega's kreeg hij een toepasselijk kado. Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen in deskundigenteams

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? In de nieuwsbrief belichten we elke keer een coöperatieve taak van de Bosgroepen. Deze keer: deelnemen in deskundigenteams. Lees meer

Naar boven

Agenda

  • dinsdag 26 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid 2 (lees meer)
  • woensdag 27 mei: Veldwerkplaats Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna (lees meer)
  • donderdag 28 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Midden (lees meer)
  • donderdag 4 juni: Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap (lees meer)
  • woensdag 10 juni: Algemene Ledenvergadering (lees meer)
  • woensdag 10 juni: Veldwerkplaats Natuurontwikkeling in het Hunzedal (lees meer)
  • dinsdag 16 juni: Veldwerkplaats De stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems (lees meer)
  • dinsdag 23 juni: Veldwerkplaats Ecologie van stroomdalgraslanden (lees meer)
  • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
  • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen