header Bosgroepen NIEUWS

September 2013 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Natuurvlees Coöperatie Nederland opgericht

Op 3 juli zijn de “Natuurvlees Coöperatie Nederland ” (NCN) en de Natuurvlees Nederland B.V. opgericht! De oprichting is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders, met als doel om op landelijk niveau te komen tot een bundeling van aanvoer, verwerking en afzet van natuurvlees en deze op een economisch én ecologisch duurzame wijze vorm te geven, met borging van dierenwelzijn en milieu. Lees meer

Naar boven

Ronald Buskens komt Bosgroepen versterken

Per 1 oktober 2013 start Ronald Buskens als ecohydroloog bij de Bosgroepen. Ronald zal voor de helft werkzaam zijn bij Bosgroep Zuid-Nederland en voor de helft bij de Unie van Bosgroepen. Met Ronald halen wij een senior- expert  in huis met een zeer rijke ervaring, een uitstekend netwerk en met aanzien in de wereld van water en natuur. De expertise van Ronald is met zijn aanstelling beschikbaar voor alle Bosgroepen. Lees meer

Naar boven

Stijlvol openstellingsbord verkrijgbaar

Via de Bosgroep kunt u een exclusief stalen openstellingsbord bestellen. Het bord is geëmailleerd en daardoor van een uitstekende kwaliteit en heeft een stijlvolle uitstraling. De bordtekst bevat de belangrijkste regels voor het publiek. Naast herkenbaarheid en het aangeven van regels is een openstellingsbord verplicht als het terrein gerangschikt is onder de Natuurschoonwet. Lees meer

Naar boven

Hoofdlijnen nieuw natuurbeleid gepresenteerd

Na twee jaar intensief onderhandelen tussen Rijk, provincies en maatschappelijke partijen heeft staatssecretaris Dijksma op 18 september samen met de provincies het Natuurpact gepresenteerd. De uitvoering hiervan is gedecentraliseerd naar de provincies. Met de presentatie van de rijksbegroting tijdens Prinsjesdag zijn ook de beschikbare middelen nu bekend. Dit biedt kansen voor u als eigenaar van bos en natuur. De Bosgroepen zijn met alle provincies in overleg om die kansen te concretiseren. Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

Dienst Regelingen heeft inmiddels alle SNL-aanvragen van de Bosgroepen die voor SNL 2013 zijn ingediend, beoordeeld. Een paar terreinen zijn afgewezen, voor het merendeel vanwege samenloop met een andere subsidieregeling, zoals agrarisch natuurbeheer of de regeling Stimulering Bosuitbreiding op landbouwgronden. De deelnemers aan de aanvragen zijn al of worden nog afzonderlijk geïnformeerd over hun deelaanvraag.
Verder hebben de Bosgroepen in het kader van de SNL-certificering voor de meest voorkomende beheertypes beheerrichtlijnen opgesteld.  Deze algemene handreikingen voor het te voeren beheer zijn in augustus naar alle leden gestuurd die via de Bosgroepen een SNL-subsidie aanvragen.

Naar boven

Opheffen Bosschap

Het Bosschap zal als bedrijfschap per 1 januari 2014 wettelijk worden opgeheven.
Vier organisaties, die samen een groot deel van het bos- en natuureigendom vertegenwoordigen, hebben de intentie uitgesproken om vanuit een kleine kernorganisatie een aantal activiteiten in gezamenlijkheid te willen oppakken en die onder te brengen in een nieuwe Vereniging van Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE). Lees meer

Naar boven

Agrarische collectieven komen er aan

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer en beheer van landschapselementen op landbouwgrond kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) niet meer individueel worden aangevraagd, maar alleen via (agrarische) collectieven. Veel van onze leden hebben naast bos en natuur ook landbouwgrond, en kunnen ook het initiatief nemen om een collectief te vormen. De Bosgroep kan u hierbij ondersteunen vanuit de expertise die bij de Bosgroep beschikbaar is op het gebied van collectieve aanvragen voor natuurbeheer. Lees meer

Naar boven

Nieuws uit Noord-Oost Nederland


Naar boven

Toekomstvisie: Sterk in de streek

In de ledenvergaderingen van alle Bosgroepen is dezelfde toekomstvisie “Sterk in de Streek” gepresenteerd. Het vertrekpunt van die visie, gebaseerd op trends zoals bezuinigingen en decentralisatie, is de aanname dat samenwerken in de streek noodzakelijk zal zijn voor de toekomstige financiering van het natuurbeheer. De Bosgroep wil de leden helpen om streekagenda’s te ontwikkelen op basis waarvan ze samen kunnen onderhandelen met overheden en private financiers Lees meer

Naar boven

Introductie Erik Sonder

Sinds deze zomer is Erik Sonder full-time in dienst bij de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Hij is 2 jaar geleden afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit voor de Master-opleiding Forest and Nature Conservation. De afgelopen 2 jaar heeft Erik onder meer gewerkt bij Rijkswaterstaat en de Gemeente Almelo. Lees meer

Naar boven

SNL-monitoring Landgoed Schultenwolde

Sinds 2012 verzorgd de Bosgroep Noord-Oost Nederland de flora- en faunamonitoring van de terreinen van de leden die deelnemen aan de SNL-verzamelaanvraag. Deze monitoring heeft als doel de kwaliteit van de natuur te bepalen. De bevindingen kunnen gebruikt worden om het beheer te evalueren. Lees meer

Naar boven

Algemene Ledenvergadering

Op 26 juni vond de 30ste Algemene Ledenvergadering plaats in het schilderachtige Jan Wesselinkhoes te Beuningen (Ov.). Belangrijkste punten waren de vaststelling van de Jaarrekening 2012 en de presentatie van een toekomstvisie, met als titel “Sterk in de streek”. Het conceptverslag van de ALV is onlangs verzonden naar de leden. ’s Middags vond een wandelexcursie plaats op het naastgelegen landgoed Het Meuleman, onder leiding van de heer Theun Scholten, die liet zien wat Twentse gastvrijheid inhoudt (en waar jenever vandaan komt!). Tijdens de excursie werd levendig gediscussieerd over beheervraagstukken (o.a. verwijderen bosopslag van heide, noodzaak en wijze van bosverjonging) en er was volop gelegenheid om de onderlinge contacten aan te halen.

Naar boven

Houtoogst bij Natuurmonumenten

Vorig jaar heeft de Bosgroep een beheeradvies geschreven voor viertal bosbezittingen van Vereniging Natuurmonumenten in Zuid Drenthe. De voorgestelde maatregelen zijn afgestemd op de visie en het beleid van Natuurmonumenten op het gebied van bosbeheer. Recent is een start gemaakt met de voorgestelde maatregelen in twee terreinen: Hiemstrastate en Mantingerveld. In samenwerking wordt bleswerk uitgevoerd. Daarbij wordt ernaar gestreefd mooie, gevarieerde bossen te ‘schilderen’. Lees meer

Naar boven

Regiobijeenkomsten

Elk najaar organiseert de Bosgroep in elke regio een regiobijeenkomst, in Drenthe de boseigenarendag in samenwerking met Drents Particulier Grondbezit. Met de regiobijeenkomsten proberen we in te spelen op actuele onderwerpen die van belang kunnen zijn voor onze leden. Dit jaar staat op alle regiobijeenkomsten de nieuwe toekomstvisie centraal. Lees meer

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen