header Bosgroepen NIEUWS

Nieuwsbrief September 2013 - Unie van Bosgroepen

logo bosgroepen

Natuurvlees Coöperatie Nederland opgericht

Op 3 juli zijn de “Natuurvlees Coöperatie Nederland ” (NCN) en de Natuurvlees Nederland B.V. opgericht! De oprichting is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders, met als doel om op landelijk niveau te komen tot een bundeling van aanvoer, verwerking en afzet van natuurvlees en deze op een economisch én ecologisch duurzame wijze vorm te geven, met borging van dierenwelzijn en milieu. Lees meer

Naar boven

Ronald Buskens versterkt Bosgroepen

Per 1 oktober 2013 start Ronald Buskens als ecohydroloog bij de Bosgroepen. Ronald zal voor de helft werkzaam zijn bij Bosgroep Zuid-Nederland en voor de helft bij de Unie van Bosgroepen. Met Ronald halen wij een senior- expert  in huis met een zeer rijke ervaring, een uitstekend netwerk en met aanzien in de wereld van water en natuur. De expertise van Ronald is met zijn aanstelling beschikbaar voor alle Bosgroepen. Lees meerNaar boven

Hoofdlijnen nieuw natuurbeleid gepresenteerd

Na twee jaar intensief onderhandelen tussen Rijk, provincies en maatschappelijke partijen heeft staatssecretaris Dijksma op 18 september samen met de provincies het Natuurpact gepresenteerd. De uitvoering hiervan is gedecentraliseerd naar de provincies. Met de presentatie van de rijksbegroting tijdens Prinsjesdag zijn ook de beschikbare middelen nu bekend. Dit biedt kansen voor u als eigenaar van bos en natuur. De Bosgroepen zijn met alle provincies in overleg om die kansen te concretiseren. Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

Dienst Regelingen heeft inmiddels alle SNL-aanvragen van de Bosgroepen die voor SNL 2013 zijn ingediend, beoordeeld. Een paar terreinen zijn afgewezen, voor het merendeel vanwege samenloop met een andere subsidieregeling, zoals agrarisch natuurbeheer of de regeling Stimulering Bosuitbreiding op landbouwgronden. De deelnemers aan de aanvragen zijn al of worden nog afzonderlijk geïnformeerd over hun deelaanvraag.
De Bosgroepen hebben verder in het kader van de SNL-certificering voor de meest voorkomende beheertypes beheerrichtlijnen opgesteld.  Deze algemene handreikingen voor het te voeren beheer zijn in augustus naar alle leden gestuurd die via de Bosgroepen een SNL-subsidie aanvragen.

Naar boven

Opheffen Bosschap

Het Bosschap zal als bedrijfschap per 1 januari 2014 wettelijk worden opgeheven.
Vier organisaties, die samen een groot deel van het bos- en natuureigendom vertegenwoordigen, hebben de intentie uitgesproken om vanuit een kleine kernorganisatie een aantal activiteiten in gezamenlijkheid te willen oppakken en die onder te brengen in een nieuwe Vereniging van Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE). Lees meer

Naar boven

Agrarische collectieven komen er aan

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer en beheer van landschapselementen op landbouwgrond kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) niet meer individueel worden aangevraagd, maar alleen via (agrarische) collectieven. Veel van onze leden hebben naast bos en natuur ook landbouwgrond, en kunnen ook het initiatief nemen om een collectief te vormen. De Bosgroep kan u hierbij ondersteunen vanuit de expertise die bij de Bosgroep beschikbaar is op het gebied van collectieve aanvragen voor natuurbeheer. Lees meer


Naar boven

Uit Zuid Nederland: project 'Mooi Buggenum'

Al een aantal jaren zijn verschillende partijen, waaronder de gemeente Leudal, de Dorpsraad Buggenum en ook DLG, in gesprek over de herinrichting van het Buggenumerbroek. Een aantrekkelijk uitloopgebied ontwikkelen voor de burgers van Buggenum, waarin educatieve mogelijkheden en natuurontwikkeling voorop zouden staan, dat was het doel. Vanaf 2011 is Bosgroep Zuid Nederland betrokken geraakt bij dit project. De Bosgroep heeft de daadwerkelijke uitvoering verzorgd. Onlangs werd het gebied feestelijk heropend. Lees meer

Naar boven

Uit Midden Nederland: advies stuifzand Rheden

De gemeente Rheden heeft de Bosgroep gevraagd mee te werken aan het opstellen van de beheervisie van stuifzandgebied het Rozendaalse zand. De doelstelling voor het gebied is het in stand houden van het complete stuifzandlandschap. In 2009 zijn al grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Lees meer

Naar boven

Uit Noord-Oost Nederland: houtoogst bij Natuurmonumenten

Vorig jaar heeft de Bosgroep een beheeradvies geschreven voor viertal bosbezittingen van Vereniging Natuurmonumenten in Zuid Drenthe. De voorgestelde maatregelen zijn afgestemd op de visie en het beleid van Natuurmonumenten op het gebied van bosbeheer. Recent is een start gemaakt met de voorgestelde maatregelen in twee terreinen: Hiemstrastate en Mantingerveld. In samenwerking wordt bleswerk uitgevoerd. Daarbij wordt ernaar gestreefd mooie, gevarieerde bossen te ‘schilderen’. Lees meer

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen