Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Oktober 2014 - Bosgroep Midden Nederland

logo bosgroepen

10 december infomarkt Bosgroep

Op de middag van 10 december (voorafgaand aan de ALV in de vroege avond) is er een infomarkt van de Bosgroep. Naast ontmoeting en gezelligheid is er alle ruimte en tijd is voor informatie en vragen van de leden. De diverse medewerkers van de Bosgroep zullen aanwezig zijn voor het geven van advies en het beantwoorden van uw vragen over bos- en natuurbeheer, ecologie, subsidiemogelijkheden etc. Als lid ontvangt u dit najaar meer informatie over deze middag, maar zet de datum al vast in uw agenda.

Naar boven

Ledenvergadering op 10 december

De najaarsvergadering van de Bosgroep vindt plaats op woensdag 10 december. De leden ontvangen hiervoor de uitnodiging, met tijd en locatie. Wij vragen uw aandacht voor twee agendapunten die op de vorige ALV zijn aangekondigd:
  • Verhoging van de contributie
  • Samenvoeging van de Raden van Toezicht.
Een verhoging van de contributie met 50 euro per jaar is nodig om de kosten van de algemene coöperatieve activiteiten van de Bosgroep te kunnen dekken en tegelijk de uurtarieven scherp en concurrerend te houden. De leden ontvangen binnenkort een brief met de nadere onderbouwing van dit voorstel, met een beschrijving van de coöperatieve activiteiten die met de contributie worden betaald. Wij vragen u om tijdens de ledenvergadering uw mening daarover kenbaar te maken.
Samenvoeging van de Raden van Toezicht van de Bosgroepen Noord-Oost en Midden Nederland is een logische stap in de samenwerking tussen deze Bosgroepen. Het is een goede manier om de samenwerking te intensiveren en om te verkennen hoe deze in de praktijk uitpakt, op een makkelijk omkeerbare manier. Daarnaast is samen vergaderen efficiënter, omdat veel agendapunten hetzelfde zijn. In de ALV zullen de volgende drie RvT-leden van Bosgroep Noord-Oost Nederland worden voorgedragen als RvT-lid van Bosgroep Midden Nederland:
  • Dhr. Charles Bijleveld (Particulier boseigenaar)
  • Dhr. Charles d’Ancona (Particulier boseigenaar)
  • Dhr. Rik Eelkman Rooda (Particulier boseigenaar)

Naar boven

Beheerdersdag weer een succes

Beheerders van bos, natuur en landschap kwamen vrijdag 26 september massaal naar de jaarlijkse Beheerdersdag. Na een ludieke opening met drie sprekende bomen, konden bezoekers kiezen uit een ruim aanbod aan activiteiten. Voor het eerst waren er ook demonstraties met dieren. Zo was er een schaapsherder met zijn kudde aanwezig en werd er aan prunusbestrijding gedaan met trekpaarden. Maar er was ook aandacht voor participatie, gedragscodes, de PAS, natuurcriminaliteit, venherstel en nog veel meer. Deze Beheerdersdag toont eens te meer het belang van kennisuitwisseling binnen de sector aan. Lees hier een terugblik

Naar boven

Bosbeheer: meten is weten

Dit voorjaar heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland een inventarisatie uitgevoerd in twee polderbossen van Natuurmonumenten: het Voorsterbos en het Harderbos. Ook in Boschoord, een terrein van de Maatschappij van Weldadigheid, is zo'n inventarisatie uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere de houtvoorraad onder de loep genomen. De inventarisatie maakt vooral ruimtelijke verschillen binnen het terrein duidelijk. Met die informatie kan een beheerder duidelijke keuzes maken en kan er meer gestuurd worden op een verantwoorde houtoogst en op behoud van kwaliteit in de bosopstanden. Steeds meer leden van de Bosgroepen worden op deze manier ondersteund bij het maken van keuzes in hun bosbeheer. Lees meer

Naar boven

Boscompensatie

Het komt voor dat er vanwege stadsuitbreidingen, wegenaanleg en dergelijke, bos verwijderd moet worden. In zo’n geval dient er, vanwege de Boswet, elders bos gecompenseerd te worden. Dit biedt een kans voor grondeigenaren die bos willen aanleggen (bijvoorbeeld om aan de eisen van de NSW te voldoen). De partij die moet compenseren geeft namelijk een financiële vergoeding aan de grondeigenaar die er voor zorgt dat de er aan de eis tot herplant wordt voldaan. Een situatie waar beide partijen van profiteren. Zo is er nu in de Achterhoek de mogelijkheid om bos aan te planten of nieuwe natuur in te richten als compensatie voor bos en natuur dat het veld moet ruimen voor de verbreding van de N18 tussen Doetinchem en Haaksbergen. De Bosgroep heeft enige jaren geleden, samen met Fennema Advies en Looplan, de Stichting Bos- en Natuurcompensatie opgericht die bemiddelt tussen partijen die bos moeten compenseren en die bos of natuur willen aanleggen. Neem dus contact met ons op als u daar belangstelling voor heeft. Bij de Bosgroep kunt u uiteraard ook terecht voor de praktische kant zoals planvorming, plantsoenkeuze, aanleg en beheer. Neem voor meer informatie contact op met Gerard Koopmans van de Bosgroep of uw regiobeheerder.

Naar boven

Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk met water verbonden landgoed Singraven in Twente. Deze visie geeft helderheid over waar welke functie een plek krijgt op het landgoed en welke waterhuishouding daar bij hoort. De visie vormt daarmee de basis voor een duurzame ontwikkeling van het waterlandgoed Singraven. Lees meer

Naar boven

Gerard Koopmans 25 jaar bij de Bosgroep

1 september jongstleden was Gerard Koopmans 25 jaar in dienst van de Bosgroep. Gerard kan smakelijk vertellen over zijn eerste werkdag op de zolder van het kantoor te Voorst, die begon met het aan elkaar naaien van rieten vloertegels. Mobiele telefoons en computers waren er nog niet. In de afgelopen 25 jaar heeft Gerard als pionier ‘pur sang’ ontelbaar veel projecten tot een goed einde weten te brengen, waaronder veel uitdagende, zoals het herstel van het stuifzand de Pollen in het Nationaal Park de Hoge Veluwe en de realisatie van een viskering in de Loenderveense plas. De werkhouding van Gerard kenmerkt zich door een pragmatische praktijkgerichtheid, gekoppeld aan een technische expertise met een scheut Willy Wortel-gehalte. Gerard was lange tijd in Gelderland het aanspreekpunt voor het project Geïntegreerd Bosbeheer en is de geestelijke vader van de Rondhoutbank. Ook heeft Gerard een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Bosgroep tot wat deze nu is. Na 25 jaar stort Gerard zich nog met dezelfde tomeloze energie op zijn werk en wij hopen dat dit nog lang zo mag zijn.

Naar boven

Vertrek Charlotte Swertz

De Bosgroep heeft op 16 oktober afscheid genomen van administrateur Charlotte Swertz. Zij heeft een baan nóg dichter bij huis gevonden. Charlotte heeft zich de afgelopen vier jaar met grote passie ingezet voor de boekhouding van de Bosgroep Midden Nederland en vanaf 2012 ook voor die van Bosgroep Noord-Oost Nederland. Onder de extra druk die deze combinatie met zich mee bracht heeft ze de financiële rapportages steeds tijdig, tot op de cent nauwkeurig en in goede harmonie met de projectleiders, weten op te leveren. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

Naar boven

Oproep: breng uw hout naar de veiling

Op 28 februari 2015 wordt in Velp voor de 19e keer de Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Een unieke gelegenheid voor aanbieders van hout om een goede prijs te krijgen voor die ene bijzondere boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. Heeft u als eigenaar of beheerder van bos en plantsoen hout dat mogelijk interessant kan zijn voor de veiling, dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de Rondhoutveiling. De houtspecialisten van de Bosgroepen zullen het hout beoordelen op kwaliteit en daarmee bepalen of het geschikt is voor de veiling. Om het hout tijdig op de veiling te krijgen, is het van belang dat u zich voor het einde van 2014 meldt bij de organisatie. U leest meer over de veiling op onze website. Daar staat ook informatie voor kopers. Lees meer

Naar boven

Reizende expositie 1BOOM van start

Wat kun je allemaal maken uit één mooie, grote boom? Dat is de insteek van het project 1BOOM, geïnitieerd door de Bosgroepen. In dit project zijn meer dan 70 vormgevers, kunstenaars en ambachtslieden die met hout werken aan de slag gegaan met één boom, een inlandse eik van Landgoed Middachten. Van voet tot kruin is de eik verdeeld. Ze gingen zagen, schaven, schuren, borstelen, buigen, branden en lijmen. De resultaten van al dit werk zij nu te zien tijdens de rondreizende 1BOOM-tentoonstelling. Ook is er een prachtig 1BOOM-boek uitgebracht. Lees meer


Naar boven

Agenda

  • woensdag 10 december (middag en avond): Infomarkt en Algemene Ledenvergadering Bosgroep Midden Nederland. Plaats: in provincie Utrecht.
  • zaterdag 28 februari 2015: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen