Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Augustus 2014 - Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Beheerdersdag 2014: meld u nu aan!

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Het programma staat net als voorgaande jaren bol van de actualiteit. U kunt kiezen uit tal van lezingen en workshops, op excursie gaan, een mini-cursus volgen of rondkijken op de infomarkt en één van de inloopspreekuren bezoeken. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.beheerdersdag.nl.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. Aanmelden kan tot 19 september door te mailen naar unie@bosgroepen.nl. U komt toch ook?

Naar boven

Goede verjonging vraagt méér dan gaten maken

Bij de publicatie van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie stelt Alterra dat vraag en aanbod van Nederlands hout steeds verder uit elkaar zullen lopen: Nu bestaat twee derde van de oogst uit naaldhout, terwijl de verjonging maar voor een derde uit naaldhout bestaat. Als Bosgroepen vinden we deze verschuiving in de samenstelling van het bos op zich geen probleem, maar we denken wel dat er meer aandacht besteed mag worden aan verjonging en nazorg. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen adviseren bij herstel Mosterdveen

Het Beschermd Natuurmonument Mosterdveen binnen Natura 2000 gebied Veluwe wordt versterkt met ongeveer 20 hectare nieuwe natuur. In opdracht van provincie Gelderland heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een deel van de camping grenzend aan het Mosterdveen vrijgemaakt om het gebied in te richten voor natuur. De Bosgroepen zijn gevraagd om te adviseren over de benodigde herstelmaatregelen. Lees meer

Naar boven

Nieuwe medewerker: Penelope

Begin augustus is Penelope van Wijhe full-time gestart als oproepkracht bij de Bosgroep. Zij is een maand geleden afgestudeerd aan Hogeschool van Hall Larenstein, Velp voor de Bachelor-opleiding Bos en Natuurbeheer (Natuur- en landschapstechniek). Penelope: "In februari van dit jaar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de Bosgroepen. Samen met Beren van Duijn heb ik een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om botanisch hooilandbeheer en broedhabitat van kemphaan en paapje te combineren in de Zomerpolder (N2000 Van Oordt’s Mersken, Beetsterzwaag Friesland) in eigendom van 2 leden van de Bosgroep. Uit dit onderzoek is gebleken dat in dit gebied het botanische hooilandbeheer en broedhabitat van kemphaan zijn te combineren, hiervoor zijn wel enkele maatregelen nodig."

De werkzaamheden van Penelope bij de Bosgroep bestaan uit GIS- werkzaamheden en beheerondersteuning.

Naar boven

Najaarsvergadering in Drenthe

De komende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 28 november 2014 in Drenthe. Wij informeren u te zijner tijd over de precieze locatie en het inhoudelijke programma. Uiteraard zal de begroting 2015 op de agenda staan, met een voorstel voor de contributie en tarieven. Daarnaast bestaat het voornemen om drie leden uit de Raad van Toezicht van Bosgroep Midden Nederland te benoemen tot toezichthouder bij onze Bosgroep, om zodoende de samenwerking verder gestalte te geven. Ook zullen we stilstaan bij de ontwikkelingen binnen de Unie van Bosgroepen, en in het bijzonder de samenwerking tussen de Bosgroepen en de Unie.

Naar boven

Inrichtingsplan ontginningsakkers Springendal in de maak

Staatsbosbeheer heeft aan de Bosgroep opdracht verleend voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een drietal jonge ontginningsakkers in het Springendal, Twente. De Bosgroep werkt bij het opstellen van dit inrichtingsplan nauw samen met landschapsarchitect Maaike Vellinga (MAKAN). Bij het inrichtingsplan wordt een nadere uitwerking gegeven aan de Landschapsvisie Springendal. Lees meer

Naar boven

Personeelszaken

Op 29 juli is onze ecologe Roos Veeneklaas bevallen van een gezonde dochter: Marit. Moeder en dochter maken het goed. Het bevallingsverlof loopt tot oktober. Tot die tijd is Fons Eysink van de Unie van Bosgroepen graag bereid om u te helpen met ecologische vraagstukken (f.eysink@bosgroepen.nl).
 
Theo Keizers is helaas nog steeds ziek, al zijn er tekenen van herstel en is de reïntegratie voorzichtig gestart. In de tussentijd proberen de collega’s zo goed mogelijk de lopende zaken waar te nemen. U kunt met al uw vragen terecht bij regiobeheerder Martijn Jansen (m.jansen@bosgroepen.nl). Vragen over plantsoen en plantsoenbestellingen kunt u richten aan Bram de Jong (b.dejong@bosgroepen.nl), maar Bram werkt niet op vrijdag.

Naar boven

Agenda

  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
  • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
  • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap (lees meer)
  • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
  • woensdag 15 oktober: Veldwerkplaats Paddenstoelen - diversiteit verhogend beheer (lees meer)lees meer)
  • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)
  • vrijdag 28 november: Algemene Ledenvergadering

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen