Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Augustus 2014 - Midden Nederland

logo bosgroepen

Beheerdersdag 2014: meld u nu aan!

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Het programma staat net als voorgaande jaren bol van de actualiteit. U kunt kiezen uit tal van lezingen en workshops, op excursie gaan, een mini-cursus volgen of rondkijken op de infomarkt en één van de inloopspreekuren bezoeken. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.beheerdersdag.nl.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. Aanmelden kan tot 19 september door te mailen naar unie@bosgroepen.nl. U komt toch ook?

Naar boven

Goede verjonging vraagt méér dan gaten maken

Bij de publicatie van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie stelt Alterra dat vraag en aanbod van Nederlands hout steeds verder uit elkaar zullen lopen: Nu bestaat twee derde van de oogst uit naaldhout, terwijl de verjonging maar voor een derde uit naaldhout bestaat. Als Bosgroepen vinden we deze verschuiving in de samenstelling van het bos op zich geen probleem, maar we denken wel dat er meer aandacht besteed mag worden aan verjonging en nazorg. Lees meer

Naar boven

Nieuwe medewerker Jim Crets

Vanaf juni werkt Jim Crets bij de Bosgroep als beheerassistent. Jim’s belangrijkste taak is het ondersteunen van de regiobeheerders bij het uitvoeren van bleswerk, houtmeting en bosinventarisatie. Door de inzet van Jim kan de Bosgroep dergelijke werkzaamheden voor een concurrerend tarief aanbieden. Jim is afgestudeerd aan Van Hall Larenstein (Bos en Natuurbeheer) en heeft daarna bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ervaring opgedaan met het inventariseren van landschapselementen en met Geografische Informatiesystemen (GIS).

Naar boven

Terugblik ALV 25 juni

De Algemene Ledenvergadering vond op woensdag 25 juni plaats in de buurt van Epe. Zoals gebruikelijk was er in de middag, voorafgaand aan de vergadering, een excursie. Deze keer waren we te gast bij Charlotte Rauwenhoff op Landgoed Tongeren. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen adviseren bij herstel Mosterdveen

Het Beschermd Natuurmonument Mosterdveen binnen Natura 2000 gebied Veluwe wordt versterkt met ongeveer 20 hectare nieuwe natuur. In opdracht van provincie Gelderland heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een deel van de camping grenzend aan het Mosterdveen vrijgemaakt om het gebied in te richten voor natuur. De Bosgroepen zijn gevraagd om te adviseren over de benodigde herstelmaatregelen. Lees meer

Naar boven

Ecologische monitoring op het Beekhuizerzand

Ook dit jaar voert de Bosgroep SNL-monitoring uit in de terreinen van leden. Het gaat onder andere om de bossen van Middachten, de bossen, heiden en graslanden van de landgoederen Appel, Gerven en Hell, en het stuifzand en de heiden van het Beekhuizerzand. Lees meer

Naar boven

Inventarisatie bosgebieden voor GZH

De Bosgroep heeft een opdracht gekregen van de GZH (Groenservice Zuid Holland) om alle bosgebieden in kaart te brengen en een voorstel te doen voor de beheermatregelen. De GZH beheert terreinen van alle recreatieschappen in Zuid-Holland. In totaal gaat het om zo’n 1250 hectare boselementen. Naast het inventariseren van de huidige situatie wordt ook advies gegeven over de beheerdoelen voor de toekomst en de vermarkting van hout en biomassa.

Voor de inventarisatie wordt gebruikt gemaakt van computers met GPS en speciaal door de Bosgroep gemaakte inventarisatieprogramma’s. Een mooie, uitdagende opdracht. Met het resultaat kan de GZH betere beslissingen nemen over het toekomstige beheer.

Naar boven

Vernatting op de Hoge Veluwe

De Bosgroep heeft in Nationaal Park de Hoge Veluwe een aantal vernattingsprojecten uitgevoerd. Hoewel het niet direct logisch klinkt, zijn deze projecten uitgevoerd op de hoogste plaatsen in het landschap. Lees meer

Naar boven

Najaarsvergadering op 10 december

De komende Algemene Ledenvergadering is gepland op 10 december 2014. Wij informeren u te zijner tijd over de precieze locatie en het inhoudelijke programma. Naast de gebruikelijke onderwerpen zal een voorstel voor verhoging van de contributie op de agenda staan. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht aan de orde komen. De zittingstermijn van de heer van Beuningen en van de heer Jurrij lopen ten einde en het voornemen bestaat om drie leden uit de Raad van Toezicht van Bosgroep Noord-Oost Nederland te benoemen tot toezichthouder bij onze Bosgroep, om zodoende de samenwerking verder gestalte te geven. Ook zullen we stilstaan bij de ontwikkelingen binnen de Unie van Bosgroepen, en in het bijzonder de samenwerking tussen de Bosgroepen en de Unie.

Naar boven

SKNL-aanvraag Gelderland sterk vertraagd

De afhandeling van de programma-aanvraag voor de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap in Gelderland heeft aan de zijde van de provincie ondanks de goede intenties helaas grote vertraging opgelopen, met als belangrijkste oorzaak de ‘nieuwigheid’ van deze wijze van subsidieverlening. De aanvragen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn inmiddels afgehandeld. Op het moment van schrijven wordt onze aanvraag inhoudelijk beoordeeld en hopelijk volgt nu snel een positieve beschikking. Het jaar 2014 moet voor de uitvoering inmiddels bijna als verloren worden beschouwd.

Naar boven

Agenda

  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
  • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
  • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap (lees meer)
  • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
  • woensdag 15 oktober: Veldwerkplaats Paddenstoelen - diversiteit verhogend beheer (lees meer)lees meer)
  • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)
  • woensdag 10 december: Algemene Ledenvergadering

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen