Copy
header Bosgroepen NIEUWS

December 2013 -  Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Veilinghout gezocht

Op 22 februari 2014 komt voor de 18e keer een gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout onder de hamer op de Nederlandse Rondhoutveiling. De veiling is interessant voor kopers die op zoek zijn naar bijzonder hout. Daarnaast biedt de veiling ook aanbieders van hout een uitgelezen mogelijkheid om een goede prijs te krijgen voor die ene speciale boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. U kunt tot 31 december hout inbrengen. Lees meer

Naar boven

Oproep: meld onnodige vergunningsverplichting bij kapmelding

Boseigenaren hebben meestal te maken met de Boswet wanneer zij een dunning of velling willen uitvoeren. De Boswet is van toepassing op bosbeplantingen buiten de bebouwde kom. De gemeente heeft hier geen taak in. Helaas zijn er steeds meer gemeenten die menen hier wel op toe te moeten zien. De Unie van Bosgroepen en de FPG willen hier nu paal en perk aan stellen. Lees meer

Naar boven

Wat gaat u merken van de PAS?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om ruimte te maken voor economische ontwikkeling rondom Natura 2000-gebieden, met behoud van de natuurdoelen en –kwaliteit. De afgelopen jaren heeft de PAS vorm gekregen. Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de gebiedsanalyses met de bijbehorende maatregelpakketten. De staatssecretaris heeft de Tweede kamer toegezegd om de definitieve PAS-documenten zo snel mogelijk openbaar te maken. Dan is het tijd voor de praktische uitvoering. Wat kunt u hier als eigenaar van een natuurterrein van verwachten? Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

De provincies hebben in het afgelopen jaar de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer gewijzigd. Met name voor terreineigenaren groter dan 75 ha heeft dat consequenties. U kunt dan namelijk alleen subsidie aanvragen als u gecertificeerd bent. Als u via de Unie van Bosgroepen subsidie aanvraagt, bent u automatisch gecertificeerd. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een SNL-subsidie via de Unie van Bosgroepen, neem dan contact op met uw Bosgroep.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de SNL? Op onze website www.bosgroepen.nl vindt u altijd het laatste nieuws. Leden die al via ons subsidie aanvragen worden per brief geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen, indien deze op hun persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Naar boven

Kent u InnovatieNetwerk al?

Tijdens de beheerdersdag heeft u wellicht kennisgemaakt met InnovatieNetwerk. Deze organisatie, die werkt aan grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding  en groene ruimte, heeft de afgelopen tijd diverse publicaties over bos en natuur uitgebracht.
 
Enkele thema’s die voor de bos- en natuursector relevant zijn en waarover op de website van InnovatieNetwerk meer informatie te vinden is, zijn:
  • Ondernemerschap en bedrijfsvoering, samenwerking in en organisatie van de sector;
  • Samenwerking met andere sectoren (onder meer zorg/gezondheid);
  • Nieuwe communicatie met consumenten (data-platform Natuurlijk Samen, groene apps, crowd funding, etc.);
  • Biomassa op bedrijventerreinen, recreatieterreinen, bij kippenhouders en bij afvalwaterzuiveraars.
  • Windmolens in natuurgebieden;
  • Etc.
Kijk voor alle groene concepten op: www.innovatienetwerk.org (domein natuur, landschap, ruimte).

Naar boven

Nieuws uit Noord-Oost Nederland


Naar boven

Regiobijeenkomst Drenthe

Op vrijdag 1 november hebben Bosgroep Noord-Oost Nederland en het Drents Particulier Grondbezit de jaarlijkse Boseigenarendag weer georganiseerd. Het thema was dit jaar ‘Meten is weten’. Centraal stond de vraag of we op een snelle en dus goedkope manier essentiële gegevens over het bos verzamelen, die betrouwbaar genoeg zijn om te gebruiken in het beheer? Lees meer

Naar boven

ALV december

Op 4 december vond de Algemene ledenvergadering plaats te Beetsterzwaag in Fryslân. Belangrijkste punt op de agenda was de vaststelling van de contributie en de uurtarieven voor 2014. Daarnaast kwam ook de voortgang van de toekomstvisie ter sprake. Na de lunch vond een wandelexcursie plaats op het landgoed Lauswolt van de Golf- en Countryclub Lauswolt, met als onderwerp het beheer en herstel van lanen. Lees meer

Naar boven

Herstelproject Springendal

Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft onlangs in opdracht van Staatsbosbeheer een project begeleid in het natuurgebied Springendal te Vasse in Overijssel. Om het gebied recreatief goed ontsloten en aantrekkelijk te houden zijn middels een subsidie van de Provincie Overijssel vele recreatieve voorzieningen en landschappelijke elementen vervangen, wat de belevingswaarde van de kenmerkende landschapswaarden in dit gebied enorm versterkt. Lees meer

Naar boven

Kredietverzekering

Tijdens de ledenvergadering is gemeld dat de Bosgroep helaas niet meer kan garanderen dat de kredietverzekering alle schade dekt als houtkopers niet kunnen betalen. De reden is dat de verzekering de kredietwaardigheid van steeds meer houtkopers afwaardeert. Bij houtkopers met een lage kredietlimiet of zonder limiet, beperkt de Bosgroep het risico door hogere voorschotten in rekening te brengen.

Naar boven

Re-integratie Bram de Jong

Wij zijn blij te kunnen melden dat Bram de Jong (projectleider Regio Salland) na een lange ziekteperiode weer aan het werk is. Hij is begin december gestart met re-integreren, met als doel om eind januari weer volledig aan het werk te zijn.

Naar boven

Meten is weten bij Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten ziet zich genoodzaakt, om de komende jaren de inkomsten uit het terreinbeheer naar een hoger niveau te tillen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de bossen van de Vereniging. Er is een landelijke doelstelling om jaarlijks een flinke hoeveelheid hout te gaan oogsten. Daarbij mogen de natuurwaarden niet geschaad worden en moet de oogst zo mogelijk leiden tot een hogere biodiversiteit op de lange termijn.  
 
De polderbossen Het Voorsterbos en Het Harderbos hebben veel potentie op dit gebied. De beheerder heeft behoefte aan cijfermatige informatie over de bossen, om objectief te kunnen bepalen welke hoeveelheden op duurzame wijze kunnen worden geoogst. Met name gegevens over voorraad en bijgroei zijn daarbij essentieel. Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft daarom opdracht gekregen in beide polderbossen een praktische bosinventarisatie uit te voeren, die op een extensieve, eenvoudige en snelle wijze de gevraagde informatie zal leveren. Deze opdracht zal begin 2014 worden uitgevoerd.

Naar boven

Stormschade

De storm van 28 oktober heeft vooral in de noordelijke provincies veel schade toegebracht op terreinen van de leden. Deze schade was het grootste in de provincies Fryslân en Groningen. Bij de leden rondom Beetsterzwaag is verspreid over de diverse bezittingen ruim 1000m3 hout neer gegaan. De ravage is het grootste in het Leeuwarderbos, hier is meer dan 10 ha populierenbos tegen de vlakte gegaan.

De Bosgroep probeert het opruimen van het stormhout zoveel mogelijk te bundelen. Heeft u nog stormhout liggen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw regiobeheerder.

Naar boven


Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2014!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen